Výhody podnikání v důchodu

Někteří lidé chtějí zůstat aktivní i po dosažení řádného důchodového věku. Jednou z možností je výkon samostatné výdělečné činnosti. I v důchodu je možné podnikat. Podívejme se na výhody výkonu samostatné výdělečné činnosti v důchodu.

 

Jestliže je vlastní samostatná výdělečná činnost dobře promyšlená, tak čistý příjem z podnikání zvyšuje životní úroveň v důchodu. Dnešní důchodci chtějí být v penzi aktivní, cestovat a věnovat se koníčkům. Vyšší měsíční příjem v důchodu přitom umožňuje si plnit více penězi ocenitelných přání. Občané provozující dlouhodobě samostatnou výdělečnou činnost před odchodem do důchodu nemusí z důvodu dosažení důchodového věku své podnikání ukončit. Mohou současně pobírat řádný starobní důchod i příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Záleží pouze na jejich vlastním rozhodnutí. Živnostníci mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci, neboť základním vstupním údajem pro výpočet důchodu v jednotlivých letech výkonu samostatné výdělečné činnosti není příjem nebo dosažený zisk, ale vyměřovací základ. Roční vyměřovací základ je přitom polovinou dosaženého zisku. V praxi je tak řádný starobní důchod řady živnostníků nižší než by očekávali. Někdy je pokračování samostatné výdělečné činnosti v penzi i nutností.

 

Praktický příklad

Vypočítáme si měsíční starobní důchod živnostnice Veselé. Výše státního důchodu paní Veselé bude záviset na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrný měsíční vyměřovací základ za roky 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň. Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací základ je na stejné úrovni jako měsíční vyměřovací základ za rok 2014. Příjmy za rok 2014 paní Veselé jsou 594 000 Kč, výdaje má paní Veselá ve výši 218 000 Kč. Paní Veselá získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.

  • Hrubý zisk za rok 2014 činí 376 000 Kč (594 000 Kč – 218 000 Kč). Vyměřovací základ za rok 2014 je 188 000 Kč (376 000 Kč x 50 %). Zjednodušený osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu bude 15 667 Kč (188 000 Kč: 12 měsíců). Doba pojištění bude 42 let.
  • Měsíční státní starobní důchodu bude dle výpočtové formule roku 2015 podprůměrných 10 426 Kč, přestože měla paní Veselá měsíční hrubý zisk přes 30 tisíc Kč. Základními vstupními údaje za jednotlivé roky je totiž vyměřovací základ a nikoliv hrubý zisk či příjem.

I když se tedy paní Veselé v podnikání dařilo, tak má podprůměrný státní důchod. Proto se paní Veselá rozhodne odejít do starobního důchodu a nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Aby však měla více času na své koníčky, tak svoji živnost omezí a spokojí se s nižším ziskem.

 

Vlastní seberealizace

Většinou ve výkonu samostatné výdělečné činnosti pokračují důchodci, které jejich činnosti baví. Vlastní seberealizace je přitom velmi důležitá. Pracovní a soukromý život se prolínají. Spokojenost z vlastní samostatné výdělečné činnosti má pozitivní efekt na životní pohodu a elán. Paradoxně toho stíhají samostatně výděleční penzisté více než jejich kolegové, kteří jsou pouze v důchodu. Navíc lze fungující samostatnou výdělečnou činnost předat někomu z rodiny. Někteří důchodci jsou velmi rádi, když mohou trávit čas při společné práci se svými dětmi nebo vnuky. Základním pravidlem pro výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu by mělo být, že přináší radost. Jestliže důchodce potřebuje mít z finančních důvodů další příjem, potom stojí za zváženou, zdali si raději nenajít např. přivýdělek na dohodu o provedení práce. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti je potřeba počítat vždy s určitým podnikatelským rizikem a nutností plnění povinné administrativy. Práce na dohodu nebo i na hlavní pracovní poměr je z tohoto úhlu pohledu výhodnější.

 

Výhodné zdanění

Samostatně výdělečně činní důchodci mohou uplatnit všechny daňové slevy jako statní živnostníci. Mají nárok i na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Tato sleva se poměrně nekrátí, i když je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku. Výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů. To přináší výhody. Sociální pojištění se do limitu vůbec neplatí, za celý rok 2015 je limitem hrubý zisk (příjem – výdaj) do částky 63 865 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Zdravotní pojištění se platí ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ, což je výhodné. Samostatně výdělečně činní důchodci si musí plnit své oznamovací povinnosti u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a OSSZ. Dále musí v zákonných termínech doručit na finanční úřad daňové přiznání, na OSSZ a zdravotní pojišťovnu potom přehled o příjmech a výdajích. A to i při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku.

 

Praktický příklad

Pan Novotný odešel v únoru 2015 do starobního důchodu. Od srpna zahájil pan Novotný samostatnou výdělečnou činnost. Tuto skutečnost oznámil začátkem srpna na místně příslušné OSSZ, u své zdravotní pojišťovny i na finančním úřadu. V prvním roce nemusí platit žádné zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Za srpen až prosinec 2015 má pan Novotný příjem ve výši 71 400 Kč. Výdaje uplatní pan Novotný 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Kolik zaplatí za rok 2015 pan Novotný na povinných daních?

 

Text Částka
Příjem 61 400 Kč
Výdaje 36 840 Kč
Hrubý zisk 24 560 Kč(61 400 Kč – 36 840 Kč)
Základ daně z příjmu(zaokrouhleno na sta dolů) 24 500 Kč
Daň z příjmu 3 675 Kč(24 500 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň z příjmu fyzických osob po slevě 0 Kč(3 675 Kč – 24 840 Kč, max. do nuly)
Sociální pojištění(poměrný hrubý zisk je do limitu) 0 Kč
Zdravotní pojištění 1 658 Kč(24 560 Kč x 50 % x 13,5 %)
Celkové daně 1 658 Kč(1 658 Kč + 0 Kč + 0 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Pan Novotný doručí všechny povinné daňové tiskopisy za rok 2015 v jeden den v březnu 2016. Na finanční úřad tedy daňové přiznání, i když je jeho daňová povinnost nulová. Na místně příslušné OSSZ „přehled o příjmech a výdajích“, přestože opět nebude na sociálním pojištění nic platit. Nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 1 658 Kč uhradí jednorázově při podání „přehledu o příjmech a výdajích“ u své zdravotní pojišťovny. Na zdravotním pojištění již bude platit měsíční zálohu ve výši 139 Kč (1 658 Kč: 12 měsíců). Nemusí být dodržena minimální měsíční záloha jako u hlavní činnosti.

 

Pan Novotný zaplatí z výkonu své samostatné výdělečné činnosti na povinných daních jen 1 658 Kč. Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je daňově velmi výhodný především při nižším hrubém zisku. Do hrubého zisku za rok 165 690 Kč se neplatí z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka daň z příjmu. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se vypočítá dle skutečně dosaženého zisku. A když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí.

Komentáře