Invalidní důchod

Invalidní důchod vyplácí stát na základě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce – ze zdravotních důvodů. Míra poklesu je charakterizovaná jednotlivými stupni invalidity, které jsou celkem tři. Dle toho, do jakého stupně je člověk zařazen, může nárokovat důchodovou dávku za určitých podmínek a v určené výši. Pouze zdravotní problémy však k přiznání invalidního důchodu nestačí. Na výplatu invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, při nesplnění zákonných podmínek je žádost o invalidní důchod zamítnuta. 

Dvě zákonné podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou: ze zdravotních důvodů musí být posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ posouzen zdravotní stav a přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně musí žadatel o invalidní důchod získat potřebnou dobu pojištění, která je odstupňována dle věku.

Stupně invalidity

Legislativa rozlišuje invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně, v závislosti na přiznaném stupni invalidity. Aby vznikl nárok na invalidní důchod, tak musí občanovi poklesnout pracovní schopnost.

 • invalidita prvního stupně: schopnost klesla o 35 – 49 %
 • invalidita druhého stupně: schopnost klesla o 50 – 69 %
 • invalidita třetího stupně: schopnost klesla o 70 % a více

Pokles nejméně o 35 % a nejvíce o 49 % znamená invaliditu prvního stupně. Pro druhý stupeň invalidity musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, pro třetí stupeň invalidity, musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 70 %. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Posouzení zdravotního stavu lékařem OSSZ

Jednotlivé zdravotní problémy a jejich bodové ohodnocení jsou uvedeny ve vyhlášce č. 359/2009, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě, tzv. „vyhláška o posuzování invalidity„. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny desítky zdravotních postižení, omezení nebo komplikací v každé z několika kapitol, přičemž míra poklesu pracovní schopnosti je zpravidla uvedena rozpětím. Posudkový lékař místně příslušné OSSZ posuzuje každý případ individuálně a vždy záleží na konkrétním zdravotním stavu žadatele o invalidní důchod. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař dle podkladů ošetřujícího lékaře na základě sepsané žádosti o invalidní důchod na místně příslušné OSSZ. Stupeň invalidity není přiznáván napořád, dochází k přezkoušení zdravotního stavu (např. po roce nebo po třech letech), při zlepšení zdravotního stavu může být přiznána invalidita nižšího stupně a invalidní důchod se přepočítá. Když dojde ke zhoršení zdravotního stavu, tak je možné si zažádat o přezkoušení zdravotního za účelem zvýšení stupně invalidity dříve.

Potřebná doba pojištění –  je možné ji dopojistit

Přiznání invalidity nestačí. Aby mohl být invalidní důchod vyplácen, tak je nutné získat potřebnou dobu pojištění před vznikem invalidity. Délka pojištění je odstupňována dle věku.

Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
nad 28 let 5 let

Občané do 20 let musí získat dobu pojištění méně než 1 rok, od 20 do 22 let je potřeba získat 1 rok pojištění, ve věku 22 let až 24 je nutné získat 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let již 3 roky, od 26 let do 28 let potom 4 roky a nad 28 let je nutné získat již 5 let pojištění. U občanů starších 28 let se doba pojištění zjišťuje v posledních deseti letech. Občané starší 38 let splní podmínku pojištění také v případě, když získají 10 let pojištění v posledních 20 letech před vznikem invalidity. Do doby pojištění se započítává doba, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění (doba zaměstnání, podnikání) a dále náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu; evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu; péče o dítě do 4 let). Při nedostatečné době pojištění pro přiznání invalidního důchodu může být řešením dobrovolné důchodové pojištění, v zákonném rozsahu je možné se dopojistit i zpětně. Možnost dobrovolného důchodového pojištění je vhodné konzultovat dopředu.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu závisí na třech údajích: přiznaný stupeň invalidity, získaná doba pojištění a výše osobního vyměřovacího základu.

Invalidní důchod tvoří dvě části, a to základní a procentní výměra. Výše základní výměry v roce 2024 činí 4 400 Kč měsíčně, pro všechny žadatele. Výše procentní výměry invalidního důchodu je za každý celý rok doby pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jde-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

Minimální procentní výměra byla stanovena na hranici 770 Kč, pod kterou nemůže žádný pojištěnec klesnout.

Při změně stupně invalidity se důchod znovu přepočítává. Pokud je vyplácen například invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně (sazba 0,5 %) a dojde ke změně na druhý stupeň (sazba 0,75 %), výše důchodu se znásobí jeden a půl krát. U třetího stupně (sazba 1,5 %) se důchod ztrojnásobí. Naopak, při zlepšení zdravotního stavu se výše invalidního důchodu sníží na dvě třetiny, na polovinu, nebo na jednu třetinu.

Při výpočtu invalidního důchodu následně platí, že vyšší invalidní důchod mají občané:

 • s vyšším stupněm invalidity, neboť každý rok pojištění je výhodněji započítán při výpočtu invalidního důchodu
 • s vyšší dobou pojištění, přičemž doba pojištění se u invalidního důchodu dopočítává do dne dosažení důchodového věku, hodností se však důchodový věk ženy stejného data narození, která nevychovala žádné dítě
 • s vyšším osobním vyměřovacím základem, což je zjednodušeně průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky

Výsledný invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny důchody shodná a v roce 2024 činí 4 400 Kč a procentní výměry důchodu, která se pro jednotlivé invalidní důchody počítá odlišně. Procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770 Kč, minimální invalidní důchod v roce 2024 tedy činí 5 170 Kč (4 400 Kč + 770 Kč).

Jak vysoký je aktuálně průměrný invalidní důchod?

Výpočet invalidního důchodu je samozřejmě individuální záležitostí. V září 2023 činil průměrný invalidní důchod třetího stupně 17 027 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 11 433 Kč a průměrný invalidní důchod prvního stupně 9 725 Kč. Invalidní důchod nelze pobírat současně se starobním důchodem. V případě dosažení řádného důchodového věku však nemusí mít občané pobírající invalidní důchod strach, že si pohorší, budou pobírat vyšší z důchodů. Invalidní důchod je možné pobírat nejdéle do 65 let, kdy se „přetransformuje“ na starobní důchod ve stejné výši jako invalidní důchod. Občané, kterým při dosažení řádného důchodového věku vyjde starobní důchod vyšší, pobírají tak starobní důchod.

Doklady potřebné pro žádost o invalidní důchod

Invalidní důchod není ani při větších zdravotních problémech přiznán automaticky, je potřeba si o invalidní důchod zažádat na místně příslušné OSSZ. Pracovnice OSSZ, která má žadatele na starosti dle jeho bydliště, následně sepíše žádost o důchod. Žadatelé o důchod by si měli dopředu připravit potřebné doklady:

 • občanský průkaz
 • muži – doklady o výkonu vojenské služby (pokud byli na vojně)
 • ženy – doklady prokazující výchovu dětí (rodné listy)
 • všechny doklady o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom)
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku
 • znát průběh zaměstnání (od kdy – do kdy) a kde byl žadatel zaměstnán – chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.
 • všechna potvrzení úřadu práce
 • pokud chcete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá na vyžádání zaměstnavatel

V rámci žádosti o invalidní důchod dojde k přezkoušení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ.

Poplatky a lhůty v řízení o invalidních důchodech

V rámci řízení o invalidním důchodu se žádné správní poplatky nehradí. Rozhodnutí o přiznání dávky je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se došetřují některé rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů nebo úřadů.

Jak dlouho lze invalidní důchod pobírat

Invalidní důchod lze pobírat, pokud se nezlepší pracovní schopnost pojištěnce, nebo pojištěnec nedosáhne věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let. V tomto věku začíná namísto invalidního důchodu pobírat důchod starobní.

Výdělek v invalidním důchodu není omezen

Občané pobírající invalidní důchod mohou mít příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Výše příjmu není omezena. Vykonávaná práce by však vždy měla odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu. Občané pobírající invalidní důchod mohou uplatnit základní slevu na poplatníka, která pro rok 2024 činí 30 840 Kč za rok. Rovněž mají invalidní důchodci nárok na slevu na invaliditu, invalidní důchodci prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč za celý rok, invalidní důchodci třetího stupně ve výši 5 040 Kč za celý rok. Samostatná výdělečná činnost v invalidním důchodu je zvýhodněna, neboť se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší příjem a nemusí být při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění za celý rok dodržen minimální vyměřovací základ. Při vedlejší činnosti se nemusí platit sociální pojištění do zisku 105 521 Kč za celý rok 2024, limit se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti během roku. Například při poklesu pracovní schopnosti o 70 % pravděpodobně nebudete schopni pracovat na poloviční a už vůbec ne na plný úvazek. Pokud ano, je docela dost možné, že byste mohli při příštím přezkumu o důchod i přijít. Naopak i při plné invaliditě vám zbývá stále 30 % pracovní schopnosti, kterou můžete k přivýdělku využít.

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 60
Loading...