Vdovský, vdovecký důchod

Vdovský (vdovecký důchod) patří mezi pozůstalostní důchody. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod má ze zákona pouze manželka (manžel), pouze při splnění zákonných podmínek, a to po smrti svého partnera (partnerky). Vdovský důchod není přiznán automaticky.  Druh či družka si tento typ pozůstalostního důchodu nemohou nárokovat za žádných podmínek. I když žili ve společné domácnosti třeba celý život.

Kdo může požádat o vdovský a vdovecký důchod?

Vdova (vdovec) má nárok na důchod po manželovi (manželce), pokud pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí byly splněny podmínky na invalidní, starobní důchod anebo došlo k úmrtí následkem pracovního úrazu. Jestliže nejsou zákonné podmínky splněny, problém může být především s nedostatečnou dobou pojištění u produktivních občanů, tak není vdovský důchod přiznán. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod nevzniká družce (druhovi) i když spolu žili delší dobu a měli společnou domácnost.

Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod a za jakých podmínek lze vdovský a vdovecký důchod nárokovat?

Standardně je vdovský důchod pobírán pouze jeden rok. Následně pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, nárok na vdovský důchod po uplynutí roční lhůty má vdova, která:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je invalidní ve třetím stupni, nebo
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší, do konce roku 2009 stačilo ženě dosáhnout věku 55 let a muži 58 let, což je potřeba zohlednit při případné obnově vdovského důchodu

Když není některá z těchto zákonných podmínek splněna po uplynutí lhůty jednoho roku, tak nárok na vdovský důchod zaniká.

Jak o vdovský a vdovecký důchod požádat?

Žádost o vdovský důchod je potřeba podat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Když zemře poživatel starobního nebo plně invalidního důchodu je k vyřízení potřeba jen občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Jestliže však zemře aktivní člověk, tak je potřeba k sepsání žádosti o vdovský důchod doručit stejné doklady, jako kdyby zemřelý uplatňoval žádost o plně invalidní důchod. Těmito doklad jsou např. občanský průkaz, doklady o studiu, vojenská knížka, rodné listy dětí, evidence na úřadu práce, průběh zaměstnání. V takovém případě se musí totiž nejdříve vypočítat výše invalidního důchodu zemřelého a teprve z této částky se potom vypočítá vdovský důchod.

Shrnutí potřebných dokladů pro žádost při úmrtí:

1)     poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu

 • občanský průkaz,
 • oddací list
 • úmrtní list

2)     aktivního člověka

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu
 • vojenská knížka
 • rodné listy dětí
 • evidence na úřadu práce
 • průběh zaměstnání.

Obnova vdovského důchodu?

Pokud se však některá z výše uvedených podmínek splní v zákonné lhůtě, potom se vdovský důchod na základě žádosti obnoví. Automaticky není vdovský důchod obnoven, vlastní žádost je nutností. Od roku 2012 se zákonná obnovovací lhůta zkrátila z pěti let na dva roky. Na nároky vzniklé v roce 2011 a dříve však nadále platí pětiletá obnovovací lhůta.

Jak je vdovský důchod vysoký?

Vdovský důchod se stejně jako všechny důchody skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra v roce 2021 činí 3 550 Kč. Výše procentní výměry vdovského důchodu je pak 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu zemřelého. Každoročně se od lednové splátky všechny důchody valorizují, tedy i vdovské důchody.

 Praktický příklad 1)

Paní Novákové zemřel manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 16 150 Kč. Paní Nováková ještě pracuje. Jak vysoký důchod bude paní Nováková mít? Veškerý výpočet provedeme dle legislativy roku 2021.

 

Text

Částka

Měsíční důchod zemřelého manžela 16 150 Kč
Procentní část důchodu zemřelého (16 150 Kč – 3 550 Kč) 12 600 Kč
Vdovský důchod (12 600 Kč x 50 %) 6 300 Kč
Základní výměra důchodu 3 550 Kč
Měsíční důchod celkem (3 550 Kč + 6 300 Kč) 9 850 Kč

Paní Nováková bude pobírat vdovský důchod ve výši 9 850 Kč.

 

Vdovský důchod u penzistky

V případě vzniku nároku na dva důchody, což je nejčastěji právě případ souběhu starobního důchodu a vdovského důchodu, se vyplácí vyšší důchod v plné výši a druhý z důchodu v poloviční výši. Základní výměra vdovského důchodu však náleží vždy pouze jednou. Pokud vdova nebo vdovec uzavřou nové manželství, zaniká jim nárok na výplatu vdovského důchodu.

Praktický příklad 2)

Paní Svobodová pobírá vlastní starobní důchod ve výši 15 560 Kč a zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 16 424 Kč. Jak vysoký bude mít celkový důchod paní Svobodová? Veškerý výpočet provedeme dle legislativy roku 2021.

 

Text

Částka

Měsíční starobní důchod zemřelého manžela 16 424 Kč
Měsíční starobní důchod paní Svobodové 15 560 Kč
Procentní část důchodu zemřelého manžela (16 424 Kč – 3 550 Kč) 12 874 Kč
Vdovský důchod (12 874 Kč x 50 %) 6 437 Kč
Procentní část starobního důchodu paní Svobodové (15 560 Kč – 3 550 Kč) 12 010 Kč
Starobní důchod vdovy se bude pobírat v plné výši 12 010 Kč
Vdovský důchod bude náležet v poloviční výši (6 437 Kč x 50 %) 3 219 Kč
Základní výměra důchodu 3 550 Kč
Měsíční důchod celkem(3 550 Kč + 12 010 Kč + 3 219 Kč) 18 779 Kč

Souhrnný měsíční důchod paní Svobodové bude činit 18 779 Kč.

 

Poplatky a lhůty v řízení o vdovských a vdoveckých důchodech

V těchto řízeních nejsou stanoveny správní ani žádné jiné poplatky. Rozhodnutí o přiznání důchodu je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů od zahájení řízení. Lhůta se však může prodloužit o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů a úřadů.

Jak předejít nesplnění podmínek pro přiznání vdovského důchodu?

V praxi se velmi často stává, že v rodině nejsou splněny ani základní podmínky pro přiznání pozůstalostních důchodů – tedy zemřelý doposud nepobíral žádný z důchodů, ani nesplnil potřebnou dobu pojištění. Obzvláště nesplnění potřebné doby pojištění je častým problémem. Příčin může být hned několik. Mezi nejčastější patří práce načerno, kde zaměstnanec neodvádí pojištění a nemá tak ani potřebnou započtenou dobu, ale i případy dlouhodobě nezaměstnaných.

Jestliže je to i váš případ, že dostáváte nyní peníze bokem, je dobré se k důchodovému pojištění co nejdříve přihlásit a pojistné doplatit. Účast na dobrovolném pojištění si vyřiďte opět na pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení. Dobrovolného důchodového pojištění musíte být účastni vždy celé kalendářní měsíce. Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2020 činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy, 2 439 Kč.

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 15
Loading...