„Dokoupení“ doby pojištění pro důchod

Pro přiznání státních důchodů je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod, invalidní důchod ani pozůstalostní důchod. V některých případech může být řešením chybějící dobu pojištění „dokoupit“. Jak vysoké je dobrovolné důchodové pojištění?

 

Pro přiznání řádného starobního důchodu i předčasného důchodu v roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu nejméně 31 let. Chybějící doba pojištění je důvodem, proč není starobní důchod přiznán. Potřebná doba pojištění se v Česku neustále zvyšuje a splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu je rok od roku těžší. V přiložené tabulce máme uvedenu potřebnou dobu pojištění pro přiznání státního důchodu v jednotlivých letech. Od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu nejméně 35 let.

 

Rok Potřebná doba pojištění Rok Potřebná doba pojištění
2009 25 let 2015 31 let
2010 26 let 2016 32 let
2011 27 let 2017 33 let
2012 28 let 2018 34 let
2013 29 let 2019 35 let
2014 30 let 2020 35 let

 

Doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu

Bez získání potřebné doby pojištění není přiznán ani invalidní důchod. V praxi dochází k situaci, že žadatel o invalidní důchod je uznán invalidním, ale z důvodu nedostatečné doby pojištění mu není invalidní důchod přiznán. Doba pojištění u invalidního důchodu se liší v závislosti na věku žadatele o invalidní důchod. V přiložené tabulce máme uvedenu podmínku doby pojištění pro občany dle věku. Občané starší 38 let, kteří nesplní podmínku doby pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, mají nárok na invalidní důchod, jestliže získají dobu pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

 

Věk Potřebná doba pojištění Věk Potřebná doba pojištění
Do 20 let méně než 1 rok 24 – 26 let tři roky
20 – 22 let jeden rok 26 – 28 let čtyři roky
22 – 24 let dva roky nad 28 let pět let

 

Bez doby pojištění není přiznán ani pozůstalostní důchod

Vdovský důchod náleží po manželovi, když zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Za stejných podmínek náleží vdovecký důchod po zemřelé manželce. Rovněž sirotčí důchod náleží po zemřelém rodiči, který pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

  • Když např. zemřelý 50letý manžel a otec nesplnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání invalidního důchodu z důvodu nedostatečné doby pojištění, tak nemůže být přiznán ani vdovský důchod ani sirotčí důchod.

 

Dobu pojištění je potřeba si hlídat

Do doby pojištění pro důchodové nároky se počítají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. V praxi jsou bez důchodového pojištění nejčastěji občané dlouhodobě vedeni na úřadu práce, neboť evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává vždy pouze po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se do doby pojištění započítává maximálně v rozsahu 3 let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně jeden rok. Dobu pojištění je vhodné si hlídat již v produktivním životě a nedostatečnou dobu pojištění řešit. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není státní důchod přiznán. Možností je podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Přihlášku je potřeba podat ještě před podáním žádosti o důchod.

 

Jak vysoké je dobrovolné důchodové pojištění?

Zákonem je stanoveno pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění, jeho výše se každý rok mění. V roce 2015 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 1 863 Kč. Samozřejmě je možné platit i vyšší dobrovolné důchodové pojištění za účelem vyššího státního důchodu. Této možnosti v praxi však občané příliš nevyužívají a platí zpravidla minimální dobrovolné důchodové pojištění. Pro placení dobrovolného důchodového pojištění je rozhodující rok, ve kterém se dobrovolné důchodové pojištění platí. V některých případech je totiž možná i zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění a zpětné doplacení.

 

Kdy je možné dobrovolné důchodové pojištění využít?

„Dokoupení“ doby pojištění je možné pouze v zákonných případech. Ve vymezených zákonných důvodech je zpětná účast na dobrovolném pojištění možná pouze dva roky zpětně. Pouze ze dvou důvodů je možné „dokoupit“ dobu pojištění zpětně bez časového omezení, a sice evidenci na úřadu práce a studium.

  • Evidence na úřadu práce. Protože je evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění omezena, tak mají občané dlouhodobě v evidenci na úřadu práce problém získat potřebnou dobu pojištění. Dobu evidence na úřadu práce je však možné bez omezení zpětně „dokoupit“, proto je vhodné si ohlídat, aby nedošlo k sankčnímu vyřazení z úřadu práce.
  • Studium. Studium na střední škole, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v prvních 6 letech po dosažení 18 let patří mezi náhradní dobu pojištění pouze do konce roku 2009. Současným studentům se již doba pojištění pro důchodové účely nepočítá. Dnešní studenti tedy získají při výpočtu starobního důchodu nižší dobu pojištění než rodiče. Řešením může být právě dobrovolné důchodové pojištění.

Doby, které nejsou konkrétně uvedeny v zákoně o důchodovém pojištění, je možné dopojistit zpětně pouze 1 rok. A takovou dobu pojištění je možné dopojistit maximálně v rozsahu 15 let za celý život. V praxi se může jednat např. o dobu práce na dohodu o provedení práce. Někteří občané pracují pouze na základě dohody o provedení práce. Do konce roku 2011 mohl být příjem z dohody o provedení práce libovolný a z příjmu se neodvádělo sociální pojištění a tudíž se tato činnost nezohledňovala pro důchodové účely. Od roku 2012 se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění při měsíční odměně 10 000 Kč a méně.

Komentáře