Přepočítání důchodu

Měsíční částka státního důchodu se během let mění. Důvodů pro změnu měsíční výše státního důchodu je více. Podívejme se na vybrané případy, kdy dochází ke zvýšení nebo snížení státního důchodu.

 

Každý státní důchod (starobní důchod, invalidní důchod i pozůstalostní důchod) se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro všechny měsíční penze shodná. V roce 2015 činí základní výměra důchodu 2 400 Kč. Výše procentní výměry důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

 

Od ledna se všechny důchody valorizují

Od lednové splátky důchodu se všechny důchody valorizují. V absolutním vyjádření se zvyšuje základní výměra důchodu a v procentech se zvyšuje procentní výměra důchodu. Např. od lednové splátky důchodu v roce 2015 se základní výměra důchodu zvýšila o 60 Kč a procentní výměra o 1,6 %. Od lednové splátky důchodu v roce 2016 se budou valorizovat všechny důchody přiznané v roce 2015 a dříve. Od ledna 2016 se zvýší např. i důchod přiznaný v prosinci 2015. Parametry valorizace budou známé na podzim 2016.

  • Občané rozhodující se, zdali odejdou do důchodu koncem roku 2015 nebo začátkem roku 2016, by měli do rozhodování zohlednit právě i valorizaci. Důchod vypočtený v lednu 2016 by měli porovnávat s úrovní důchodu z roku 2015 po valorizaci, aby se porovnávaly v obou případech hodnoty z ledna 2016.

 

Výdělečná činnost v důchodu

Někteří lidé odejdou do důchodu po dosažení důchodového věku, ale nadále pracují. Pobírají současně důchod a mzdu. V řádném důchodovém věku již nejsou žádná omezení týkající se příjmu nebo pracovních možností. Je možné libovolně pracovat na jakoukoliv pracovní smlouvu s mít jakkoliv vysokou mzdu nebo odměnou. Z důvodu práce v důchodovém věku a odvádění sociálního pojištění z příjmu mají pracující důchodci nárok na přepočet důchodu. Pro účely přepočtu důchodu se zohledňuje práce od roku 2010. Za každých 360 kalendářních dní se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu. Po 360 kalendářních dnech si mohou o zvýšení důchodu zažádat penzisté, kteří již výdělečnou činnost v důchodu ukončili. Stále pracující důchodci si mohou požádat nejdříve po 720 dnech výdělečné činnosti. O přepočet státního důchodu z důvodu výdělečné činnosti je nutné si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). O přepočet je možné při dlouhodobé výdělečné činnosti v důchodu zažádat vícekrát.

  • Na přepočet mají vliv pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Např. z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění, proto tento příjem není důvodem pro přepočet důchodu.

 

Změna výše vdovského důchodu

Procentní výměra vdovského důchodu činí standardně 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu zemřelého manžela, který pobíral nebo na který by měl nárok. Když však vdova následně splní i podmínku pro přiznání svého starobního důchodu, tak dochází k souběhu dvou důchodů. Vdova, která má nárok na svůj starobní důchod i vdovský důchod, pobírá v plné výši vyšší z důchodů a nižší z důchodů pobírá pouze v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

  • V praxi je zpravidla vyšší vlastní starobní důchod. V takovém případě tedy při odchodu do starobního důchodu dojde k přepočtu vdovského důchodu a vdovský důchod je nižší než před odchodem do starobního důchodu.

 

Práce v předčasném důchodu

Občané pobírající předčasný důchod nemohou až do dosažení řádného důchodového věku vykonávat činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění aniž by neztratili nárok na předčasný důchod. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou žádná omezení. Když se nechá předčasný důchodce zaměstnat, potom musí tuto skutečnost oznámit na ČSSZ Praha, zpravidla prostřednictvím místně příslušné OSSZ. Po dobu zaměstnání nebude mít předčasný důchodce nárok na státní předčasný důchod.

  • Po skončení zaměstnání je potřeba si zažádat o uvolnění důchodu. Jestliže předčasný důchodce odpracoval alespoň 90 dní, tak se sníží krácení za předčasnost. Dojde k přepočtení důchodu a měsíční důchod je vyšší.

 

Změna stupně invalidity

Stupeň invalidity nebývá přiznáván trvale. V průběhu let se může zdravotní stav zlepšit nebo zhoršit. Invalidní důchodci jsou posudkovými lékaři OSSZ zváni ke kontrole. Termíny kontroly jsou individuální. Na základě kontroly může dojít ke změně stupně invalidity. Zvýšení invalidity z prvního stupně na druhý stupeň, z prvního stupně na třetí stupeň nebo z druhého stupně na třetí stupeň automaticky znamená zvýšení invalidního důchodu. Snížení třetího stupně invalidity na druhý stupeň, z třetího stupně na první stupeň nebo z druhého stupně na první stupeň znamená snížení invalidního důchodu. Přepočítává se dříve přiznaný invalidní důchod příslušným koeficientem. V některých případech při změně částečného invalidního důchodu (před lednem 2010) na druhý stupeň zůstává invalidní důchod stejný, vždy záleží na konkrétním průběhu – přiznání invalidity a změny invalidity v čase, neboť legislativa se v průběhu posledních let měnila. Případná výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu nemá vliv na přepočet invalidního důchodu. Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je s ohledem na výpočet starobního důchodu dobré během pobírání invalidního důchodu pracovat.

  • Příjmy, ze kterých je v invalidním důchodu odváděno sociální (důchodové) pojištění, však nemají žádný vliv na již přiznaný invalidní důchod. Výdělek podléhající sociálnímu pojištění má však pro invalidní důchodce pozitivní vliv na výpočet starobního důchodu.
Komentáře