Kdy práce zvyšuje důchod?

Příjemci starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu mohou pracovat. Kdy práce v důchodu zvyšuje měsíční důchod? A kdy nemůže být státní důchod nikdy zvýšen? Podívejme se na praktické příklady.

 

Pracovat během pobírání důchodu je při splnění zákonných podmínek možné. V některých případech má vykonávaná práce pozitivní vliv na výši důchodu a pobíraný důchod se přepočítá. Jaká je legislativní úprava u jednotlivých důchodů?

 

Starobní důchod

Pracující starobní důchodci, kteří pobírají současně důchod a mzdu ze zaměstnání, přičemž ze mzdy ze zaměstnání odvádí sociální pojištění, si mohou požádat o zvýšení důchodu. Za každých 360 odpracovaných kalendářních dní se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu. O uvedenou hodnotu se tedy nezvyšuje pobíraný měsíční důchod, ale výpočtový základ důchodu, což je důležitý údaj při výpočtu důchodu a je vyšší než měsíční důchod. Zvýšení důchodu je tedy o několik korun vyšší než by se na první pohled zdálo. O přepočítání důchodu je nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Během let je možné si požádat o zvýšení důchodu vícekrát.

 

Praktický příklad

Pan Silný pobíral starobní důchod a současně odpracoval celý jeden kalendářní rok 2016 na smlouvu na dobu určitou. Pan Silný má měsíční důchod ve výši 13 393 Kč, čemuž odpovídá výpočtový základ 16 594 Kč. Po podání žádosti o zvýšení důchodu z důvodu výkonu výdělečné činnosti po dobu 360 dní se měsíční důchod panu Silnému zvýší o 67 Kč.

 

Předčasný důchod

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že během pobírání předčasného důchodu je omezena výdělečná činnost. Předčasný důchodce tedy nemůže současně pobírat předčasný důchod a mít příjem ze zaměstnání, ze kterého by se platilo sociální pojištění. Práce v předčasném důchodu tedy nemůže zvýšit předčasný důchod. V praxi může dojít pouze ke snížení krácení u předčasného důchodu, pokud předčasný důchodce začne pracovat a nebude po dobu práce zakládající účast na sociálním pojištění pobírat předčasný důchod. Krácení u předčasného důchodu se v takovém případě sníží za každých odpracovaných 90 kalendářních dní.

 

Praktický příklad

Paní Švehlová je v předčasném důchodu a ještě nedosáhla řádného důchodového věku. Paní Švehlová si přivydělává na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. Paní Švehlová může současně pobírat odměnu z dohody o provedení práce a předčasný důchod, protože z měsíční odměny 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění, a proto je tento souběh možný. Vykonávaná práce na dohodu o provedení práce však nemá žádný vliv na výši měsíčního důchodu paní Švehlové.

 

Invalidní důchod

Zejména invalidní důchodci I. stupně a II. stupně by měli během pobírání invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální (důchodové) pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu I. stupně  a II. stupně se totiž nehodnotí do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Pouze doba pobírání invalidního důchodu III. stupně patří mezi náhradní doby pojištění. Nepracující invalidní důchodci I. stupně a II. stupně tak nemusí získat potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2016 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. Potřebná doba pojištění se však každoročně zvyšuje a od roku 2015 bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Vykonávaná práce v invalidním důchodu I. stupně  a II. stupně by však svým rozsahem, náročností a náplní měla odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu. Vykonávaná práce v invalidním důchodu však již nemá vliv na výši přiznaného invalidního důchodu. Invalidní důchodci si však nemohou při dosažení řádného důchodového věku finančně pohoršit a případně by nadále pobírali invalidní důchod v dosavadní výši, přičemž by se tento invalidní důchod v 65 letech přetransformoval na starobní důchod ve stejné výši.

 

Praktický příklad

Pan Novák pobírá invalidní důchod I. stupně ve výši 6 490 Kč. Pan Novák během pobírání invalidního důchodu pracuje a jeho aktuální hrubá mzda je nadprůměrná ve výši 40 000 Kč, přestože pan Novák pracuje na zkrácený úvazek. Zaměstnavatel AB si velmi cení IT dovedností pana Nováka. Ačkoliv má pan Novák aktuálně vysokou hrubou mzdu, tak tento příjem nebude mít vliv na výši invalidního důchodu. Invalidní důchod se vypočítává dle rozhodných skutečností ke dni přiznání invalidity a ke změně invalidního důchodu dochází pouze z důvodu změny stupně invalidity nebo každoroční valorizace. Vysoký příjem během pobírání invalidního důchodu bude však mít příznivý vliv na výpočet starobního důchodu pana Nováka.

 

Pozůstalostní důchody

Vdovský důchod nebo sirotčí důchod nemůže být kvůli výkonu práce nikdy zvýšen. Vdovský důchod i sirotčí důchod se totiž vypočítal z důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok pozůstalý manžel (manželka) nebo otec (matka). I pozůstalostní důchody jsou však pravidelně každoročně valorizovány a od lednové splátky se zvyšují.

Komentáře