Výpočet vdovského důchodu v sedmi bodech

Vdovský důchod není přiznáván automaticky, zemřelý musel získat potřebnou dobu pojištění, jinak pozůstalá manželka na vdovský důchod nemá nárok. Co všechno ovlivňuje výši vdovského důchodu?

 

Na vdovský důchod vzniká nárok, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. O vdovský důchod je nutné vždy písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). Bez příslušné žádosti nemůže být vdovský důchod přiznán a pobírán na účet. Po uplynutí jednoho roku je vdovský důchod pobírán pouze při splnění některé ze zákonných podmínek.

 

Stejné podmínky platí i pro čerpání vdoveckého důchodu po zemřelé manželce. Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muši a většinou jsou manželé starší, proto v praxi mnohem častěji čerpají vdovský důchod. V textu budeme tedy hovořit o vdovském důchodu, podmínky jsou však stejné i pro vdovecký důchod.

 

1) Nárok má pouze manželka

Vdovský důchod může pobírat pouze manželka po zemřelém manželovi. Družka, přítelkyně nebo bývalá manželka nemají na vdovský důchod nárok. V případě, že zemřelý manžel zemřel v produktivním věku a měl velké výluky v pojištění a nesplňuje tedy podmínku pro přiznání invalidního důchodu třetího stupně, potom nelze vdovský důchod přiznat.

 

2) Výše příjmu nebo majetek se netestuje

Výši vdovského důchodu neovlivňuje, jak vysokou mzdu pozůstalá manželka pobírá nebo jak vysoký má majetek. Rozhodující pro výpočet vdovského důchodu je pouze průběh pojištění zemřelého manžela. Výše vdovského důchodu se totiž odvíjí od důchodu, který zemřelý manžel ke dni úmrtí pobíral, nebo na který by měl nárok.

 

3) Základní výměra důchodu je stejná

Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra vdovského důchodu je ve všech případech stejná. Základní výměra důchodu vdovského důchodu přiznaného v roce 2016 činí 2 440 Kč.

 

4) Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela

Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Přiznaný celkový vdovský důchod se každoročně valorizuje. Od lednové splátky důchodu se zvyšují všechny důchody.

 

5) Vdovský důchod nedosahuje zpravidla ani 10 tisíc

Z důvodu výpočtové formule důchodu nedosahuje vdovský důchod ani při velmi vysokých příjmech zemřelého manžela více než 10 000 Kč.

 

Praktický příklad

Pan Novák odešel v únoru 2016 do starobního důchodu. Pan Novák získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky) činila 50 000 Kč. Dle výpočtové formule roku 2016 byl panu Novákovi vypočten starobní důchod ve výši 16 498 Kč (základní výměra 2 440 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 14 058 Kč).

 

Pan Novák v červnu zemřel. Manželce paní Novákové, která ještě nedosáhla důchodového věku a pracuje, vznikne nárok na vdovský důchod. Procentní výměra vdovského důchodu činí 7 029 Kč (14 058 Kč x 50 %), základní výměra vdovského důchodu činí 2 440 Kč. Celkový vdovský důchod paní Novákové činí 9 469 Kč (2 440 Kč + 7 029 Kč). Přestože měl pan Novák po celý život vysoké příjmy, tak vdovský důchod manželky nedosahuje ani 10 000 Kč.

 

6) Pravidla pro výpočet dvou důchodů při přiznání vlastního důchodu

V praxi dochází k situaci, že vdova již pobírá svůj vlastní starobní důchod, když je ji přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi. V takovém případě se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů a vyplácí se v plném rozsahu procentní výměra vyššího důchodu a z nižšího důchodu polovina procentní výměry a základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Při pobírání vdovského důchodu a následnému přiznání vlastního starobního důchodu se opět uplatní pravidla pro souběh důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Hájková pobírá vlastní starobní důchod ve výši 10 260 Kč. Paní Hájkové zemře manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 12 480 Kč. Jak vysoký bude paní Hájková pobírat souhrnný důchod?

  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu ve výši 7 820 Kč (10 260 Kč – 2 440 Kč) je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu 5 020 Kč (12 480 Kč – 2 440 Kč) x 50 %).
  • V plné výši bude tedy náležet procentní výměra starobního důchodu ve výši 7 820 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu bude náležet v poloviční výši 2 510 Kč (5 020 Kč x 50 %).
  • Souhrnný měsíční důchod paní Hájkové bude 12 770 Kč (2 440 Kč + 7 820 Kč + 2 510 Kč).

 

7) Vlastní příjem není omezen

Pozůstalá vdova může mít během pobírání vdovského důchodu neomezený vlastní příjem, ať už ze závislé činnosti (zaměstnání), samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo ostatních příjmů. Vlastní příjem vdovy nemá vliv na pobírání vdovského důchodu a jeho výši.

Komentáře