Důchodový slovníček

Výpočet státního důchodu závisí na řadě faktorů, které mají odborné názvy jako osobní vyměřovací základ, náhradní doba pojištění, vyloučená doba pojištění apod. Co znamenají? A jaký je rozdíl mezi řádným starobním důchodem, předčasným důchodem nebo předdůchodem?

 

Výpočtová formule důchodu se každý rok mění. Základní dva vstupní údaje pro výpočet důchodu však zůstávají, jsou jimi osobní vyměřovací základ a doba pojištění. Výši osobního vyměřovacího základu však ovlivňují i vyloučené doby pojištění. A do doby pojištění se počítají i náhradní doby pojištění. Jak se tyto čtyři údaje zjišťují?

 

Co je to osobní vyměřovací základ?

Výše důchodu se odvíjí od příjmů, ze kterých bylo v produktivním životě placeno sociální (důchodové) pojištění. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění neplatilo (např. příjem z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů), nemají na výši důchodu vliv. Čím vyšší příjmy, tím vyšší důchod. Všechny příjmy je však potřeba přepočítat na jedno číslo, na osobní vyměřovací základ. Při výpočtu důchodu v roce 2015 je osobním vyměřovacím základem přepočtená hrubá měsíční mzda před zdaněním v současné hodnotě. V roce 2015 se započítávají příjmy z let 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají pomocí koeficientů na současnou úroveň. U OSVČ se hodnotí v jednotlivých letech částka, ze které se zaplatilo sociální pojištění v daném roce. Kdo měl po celý život přibližně stejně vysokou mzdu v současné hodnotě, ten může orientačně použít aktuální hrubou průměrnou mzdu. Hodnotí se hrubá mzda sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě. Nikoliv superhrubá mzda nebo čistá mzda, jak se někteří žadatelé o důchod mylně domnívají.

 

Jak spočítáme dobu pojištění?

Druhým základním vstupním údajem pro výpočet důchodu je získaná doba pojištění. Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech. Např. 43 let a 300 dní se počítá jako 43 let. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Pro přiznání státního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. V roce 2015 musí žadatelé o starobní důchod (řádný i předčasný) získat dobu pojištění v rozsahu minimálně 31 let. Když není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být státní důchod přiznán.

Doplněno 2. 11. 2016 – potřebná doba pojištění se každoročně o rok zvyšuje, od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Praktické výpočty

V závislosti na výši osobního vyměřovacího základu a době pojištění máme v přiložené tabulce vypočítán řádný státní starobní důchod u vybraných údajů dle legislativy roku 2015.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Státní důchod
16 000 Kč 38 let 9 711 Kč
16 000 Kč 41 let 10 288 Kč
16 000 Kč 44 let 10 865 Kč
20 000 Kč 38 let 10 304 Kč
20 000 Kč 41 let 10 927 Kč
20 000 Kč 44 let 11 551 Kč
25 000 Kč 38 let 11 045 Kč
25 000 Kč 41 let 11 727 Kč
25 000 Kč 44 let 12 409 Kč
30 000 Kč 38 let 11 786 Kč
30 000 Kč 41 let 12 526 Kč
30 000 Kč 44 let 13 267 Kč
40 000 Kč 38 let 13 268 Kč
40 000 Kč 41 let 14 125 Kč
40 000 Kč 44 let 14 983 Kč
50 000 Kč 38 let 14 750 Kč
50 000 Kč 41 let 15 724 Kč
50 000 Kč 44 let 16 699 Kč

vlastní výpočet autora

 

Které náhradní doby pojištění se vás týkají?

Náhradní doby pojištění jsou období, kdy není sice z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, přesto se tato období hodnotí pro důchodové účely. Náhradními dobami pojištění jsou: studium do konce roku 2009 v zákonném rozsahu (od roku 2010 se již studium pro důchodové účely nehodnotí), vojenská služba, civilní služba, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislé dítě do 10 let, péče o blízkou osobu nebo osobu žijící ve společné domácnosti ve stupni závislosti II., III. nebo IV., doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu a dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě. Pro výpočet důchodu se v plném rozsahu počítá pouze vojenská služba, péče o dítě a péče o závislou osobu. Ostatní náhradní doby pojištění se započítávají z 80 %, např. 100 dní se počítá jako 80 dní.

 

Vyloučená doba pozitivně ovlivňuje výši důchodu

Během čerpání náhradních dob pojištění není příjem podléhající důchodového pojištění. Kdyby se za toto období započítal nulový příjem, tak by byl osobní vyměřovací základ z tohoto důvodu citelně nižší. Proto se tato období plus některá další (např. pobírání nemocenských dávek) počítají při výpočtu důchodu jako vyloučené doby. Z důvodu uplatnění vyloučených dob pojištění tedy nedochází k rozmělnění průměrné mzdy za odpracované roky a osobní vyměřovací základ není z tohoto důvodu nižší. Uplatnění principu vyloučených dob je tedy s ohledem na výpočet státního důchodu pozitivní.

 

Základní rozdíl předdůchodu a předčasného důchodu

Předdůchod a předčasný důchod jsou dva odlišné instituty. Hlavním rozdíl je ten, že předčasný důchod vyplácí stát a u předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít v 60 letech. Při dosažení požadovaného věku a získání potřebné doby pojištění, která je u předčasného důchodu stejná jako u starobního důchodu, může do předčasného důchodu odejít každý. Předdůchod mohou čerpat pouze občané, kteří mají dostatečné vlastní úspory v doplňkovém penzijním spoření. Na každý měsíc předdůchodu musí mít naspořeno 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV, v roce 2015 tedy částku 7 554 Kč. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve o 5 let dříve před důchodovým věkem, posuzuje se však důchodový věk muže daného ročníku narození. Protože mají prozatím ještě ženy nižší důchodový věk, tak mohou odejít do předdůchodu později. Předdůchodce může odejít i do předčasného důchodu. A v předdůchodu nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu.

 

Písemná žádost je nutností

Aby mohl být řádný starobní důchod nebo předčasný důchod přiznán, tak je nutné si o státní důchod písemně zažádat na předepsaném formuláři na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Automaticky nemůže být státní důchod vyplácen. O předdůchod se písemně žádá u příslušné penzijní společnosti, u které běží smlouva o doplňkovém penzijním spoření.

Komentáře