O důchod se zajímejte včas

Již pár let před plánovaným odchodem do důchodu je vhodné se o důchodové záležitosti zajímat. Výpočet důchodu je poměrně složitý a ovlivňuje ho celá řada faktorů, navíc výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Vzhledem k dlouhé době je možné, že nejsou všechny údaje v pořádku. Jak zabránit zbytečně nižšímu státnímu důchodu?

 

Kdo plánuje odchod do starobního důchodu, ať už řádného nebo předčasného, ten by se měl v dostatečném časovém předstihu zajímat, zdali všechny potřebné údaje pro výpočet státního důchodu v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti.

 

Na čem závisí výše státního důchodu?

Měsíční výše státního důchodu závisí na dvou parametrech: získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku). Osobní vyměřovací základ při výpočtu důchodu v roce 2014 ovlivňují příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013.

 

Kde mohou být nesrovnalosti?

V praxi se může stát, že doba pojištění a vyměřovací základy jsou v databázi ČSSZ nižší než odpovídá skutečnosti. Jestliže by žadatel o důchod tuto svoji situaci neřešil, tak by měl bezdůvodně nižší důchod. Vhodné je zajímat se o všechny potřebné údaje pro výpočet důchodu v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné v klidu případné nesrovnalosti odstranit. Aby údaje v databázi ČSSZ byla následně v souladu se skutečností a vypočtený státní důchod odpovídal počtu odpracovaných let a získané době pojištění.

 

Jak začít?

Prvním krokem je podání žádosti o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLPD). Písemnou žádost s uvedením jména, příjmení, adresy, data narození a rodného čísla je potřeba adresovat na ČSSZ, odbor datové základy, Křížová 25, Praha 5. V žádosti stačí uvést, že žádáte o zaslání IOLDP, žádosti jsou v současné době poměrně rychle vyřizovány, přestože na zaslání je 90 denní lhůta. Každý občan může zažádat o tento tiskopis jednou za rok. V IOLDP jsou uvedeny vyměřovací základy v minulých letech a získaná doba pojištění.

 

Na co si dát pozor?

Někteří občané se po obdržení IOLDP leknou, že v daném tiskopise nemají uvedeno studium, vojenskou služby a ženy péči o své děti. V tomto případě nejsou obavy na místě, neboť studium, vojenská služba, péče o děti do 4 let, péče o závislou osobu se prokazují až při sepisování žádosti o důchod. Jedná se o náhradní doby pojištění, které přestože nebylo v daném období odváděno z příjmu důchodové pojištění, jsou zhodnoceny pro výpočet důchodu. Tyto doby pojištění nejsou tedy v databázi ČSSZ průběžně evidovány. Při žádosti o důchod je však nutné tuto dobu pojištění doložit. Studium se prokazuje výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem. Vojenská služba se prokazuje vojenskou knížkou. Péče o děti do 4 let se prokazuje rodnými listy dětí a čestným prohlášením o péči o dítě. Doba péče o závislou osobu se prokazuje rozhodnutím o péči vydávané OSSZ, v uvedeném rozhodnutí je uvedená doba péče. Občané pečující o závislé osoby (nejčastěji rodiče nebo děti) si musí o potřebné rozhodnutí včas zažádat na místně příslušné OSSZ, nejpozději do dvou let po skončení péče. Jestliže péče ještě trvá při podání žádosti o důchod, potom se vyřizuje dané rozhodnutí i během péče.

 

Co když najdeme nesrovnalosti?

V praxi samozřejmě dochází k situaci, že údaje v IOLDP nejsou kompletní. Např. některý ze zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou povinnost. Protože výše důchodu závisí na záznamech za poměrně dlouhou dobu, tak nelze samozřejmě odstranit riziko chyby během tolika let, ať už z jakéhokoliv důvodu.

  • Při objevení nesrovnalosti, např. chybějící doby pojištění během zaměstnání, chybějících příjmů nebo nižších příjmů, je nutné se obrátit na tehdejšího zaměstnavatele, aby se vše napravilo.
  • Základním předpokladem pro úspěšné vyřešení nejasností je samozřejmě velmi dobře znát vlastní průběh pojištění. Občané, kteří během aktivního života poměrně často měnili zaměstnání, by měli přesně znát své zaměstnavatele a data práce. Schovávání a evidence pracovních smluv je velmi důležitá.

 

Nedaří se zaměstnavatele kontaktovat

V některých případech není možné bývalého zaměstnavatele kontaktovat, řada zaměstnavatelů ukončila svoji činnost nebo nereagují či nekomunikují. V takovém případě je nutné se obrátit na místně příslušnou OSSZ dle místa činnosti zaměstnavatele. Jestliže se ani místně příslušné OSSZ nepodaří sjednat nápravu, tak je řešením hledání dokladů v archívech v součinnosti s pracovníky OSSZ. Doba pojištění a vyměřovací základy je možné doložit např. pracovními smlouvami, výplatními páskami, mzdovými listy apod.

 

Dobu pojištění potvrdí dva svědci

V případě, že se nedaří jiným způsobem doložit dobu pojištění, tak může být řešením čestné prohlášení dvou svědků o době pojištění, ideálně samozřejmě bývalými kolegy z práce. V takovým případech se ovšem zhodnotí pouze doba pojištění, nikoliv vyměřovací základy. Příjmy se nedají tímto způsobem doložit.

  • Když se náhradními doklady podaří doložit pouze dobu pojištění, potom se tato doba pojištění považuje za vyloučenou dobu pojištění. Díky tomuto opatření nedojde ke snížení průměrné měsíční mzdy v současné hodnotě, ze které se státní důchod počítá.

 

Každý rok pojištění hraje roli

Při výpočtu důchodu je každý rok pojištění velmi důležitý. Proto je vhodné si pohlídat, aby byly započítány při výpočtu důchodu do doby pojištění všechny roky. V přiložené tabulce máme názorně vypočítán měsíční důchod u osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy v současné hodnotě za odpracované roky) ve výši 25 128 Kč (jedná se o průměrnou měsíční mzdu za rok 2013). Výpočet je proveden dle legislativy roku 2014. Aby byl vliv každého roku pojištění patrný, tak ve všech případech počítáme se stejnou dobou pojištění.

 

Výše starobního důchodu dle doby pojištění (výpočet dle legislativy roku 2014)

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční starobní důchod
25 128 Kč 35 let 10 206 Kč
25 128 Kč 36 let 10 430 Kč
25 128 Kč 37 let 10 655 Kč
25 128 Kč 38 let 10 880 Kč
25 128 Kč 39 let 11 104 Kč
25 128 Kč 40 let 11 329 Kč
25 128 Kč 41 let 11 554 Kč
25 128 Kč 42 let 11 779 Kč
25 128 Kč 43 let 12 003 Kč

vlastní výpočet autora

zdroj obrázku: http://compfight.com/search/time/1-3-1-1

Komentáře