Výše důchodu v roce 2018 dle doby pojištění

Měsíční částka státního důchodu závisí nejenom na výdělcích v produktivním životě, ale i na získané době pojištění. Pokud není získána dostatečná doba pojištění, potom nemůže být státní důchod přiznán. V některých případech může být řešením dobrovolné důchodové pojištění. Jak je to s dobou pojištění v roce 2018?

 

Potřebná doba pojištění musí být získána nejenom pro přiznání starobního důchodu, ale i pro získání invalidního důchodu nebo pozůstalostních důchodů. Pro pobírání invalidního důchodu na účet tedy nestačí, aby žadatelr o invalidní důchod uznal posudkový lékař místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení invalidním, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku žadatele o invalidní důchod. V článku se však zaměříme na vliv doby pojištění pro výpočet starobního důchodu.

 

V roce 2018 je minimální doba pojištění 34 let

Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v roce 2018 je 34 let. Od roku 2019 bude nutné získat minimálně dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, péče o závislou osobu).

 

Praktický příklad

Paní Skácelová chce v roce 2018 odejít do předčasného důchodu dva roky před dosažením svého řádného důchodového věku. Prozatím získala paní Skácelová dobu pojištění v rozsahu 33 let. Paní Skácelová nemůže tedy v letošním roce odejít do předčasného důchodu. Potřebná minimální doba pojištění totiž platí nejenom pro řádný starobní důchod, ale i pro nárok na předčasný důchod. Když bude paní Skácelová ještě dva roky pracovat tak v roce 2020, kdy dosáhne řádného důchodového věku, již splní potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let.

 

Každý rok pojištění hraje roli

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění byla získána, tím vyšší měsíční starobní důchod. Každý rok pojištění hraje vyšší roli, než by někteří žadatelé o starobní důchod očekávali. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí celé ukončené roky. Když je získána vysoká doba pojištění, potom může mít žadatel o starobní důchod měsíční starobní důchod vyšší než žadatel o starobní důchod, který měl v produktivním věku vyšší příjmy, ale získal nižší dobu pojištění.

 

Praktický příklad

Paní Pospíšilová získala v roce 2015 dobu pojištění v rozsahu 42 let a 170 dní. Při výpočtu starobního důchodu se bude paní Pospíšilové počítat 42 let, neboť se počítají pouze celé ukončené roky. Pokud do dokončení dalšího roku pojištění chybí pouze např. několik týdnů, tak je vhodné odchod do řádného důchodu o potřebnou dobu pojištění odložit, aby se získal další celý ukončený rok pojištění a výsledný měsíční starobní důchod byl následně vyšší.

 

Praktický příklad

Pan Marek má při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 osobní vyměřovací základ ve výši 26 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Osobním vyměřovacím základem při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky v letech 1986 až 2017, kdy dřívější příjmy v jednotlivých letech se přepočítávají příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci. Pan Novosad má při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 osobní vyměřovací základ 36 000 Kč, ale získal dobu pojištění v rozsahu 36 let.

  • Měsíční starobní důchod pana Marka dle výpočtové formule důchodu v roce 2018 činí 13 853 Kč.
  • Měsíční starobní důchod pana Novosada v roce 2018 je 13 026 Kč.

Přestože měl tedy pan Marek po celý produktivní život měsíční mzdu nižší o 10 000 Kč než pan Novosad, tak protože získal vyšší dobu pojištění o 9 let, tak má měsíční starobní důchod vyšší o 827 Kč.

 

Výše důchodu u průměrné mzdy

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 činila průměrná měsíční mzda v Česku 31 646 Kč. V níže přiložené tabulce máme vypočítán měsíční řádný starobní důchod v závislosti na získané době pojištění, když je osobní vyměřovací základ na úrovni právě průměrné mzdy. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2018.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Starobní důchod
31 646 Kč 34 let 11 875 Kč
31 646 Kč 36 let 12 415 Kč
31 646 Kč 38 let 12 955 Kč
31 646 Kč 40 let 13 494 Kč
31 646 Kč 42 let 14 034 Kč
31 646 Kč 44 let 14 574 Kč
31 646 Kč 46 let 15 114 Kč

vlastní výpočet autora

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com

Komentáře