Co je dobré vědět o invalidním důchodu?

Pouze zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu nestačí, neboť žadatel o invalidní důchod musí získat i potřebnou dobu pojištění. A když je invalidní důchod přiznán, tak může během let dojít ke změně jeho výše nebo i odebrání, pokud se zdravotní stav zlepší. Co je dobré vědět o invalidním důchodu?

 

Při dlouhodobých zdravotních problémech je vždy vhodné si o invalidní důchod písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Podání žádosti o invalidní důchod je bez finančních poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod znovu požádáno, když se zdravotní stav v mezidobí zhorší. Podání žádosti o invalidní důchod je dobré konzultovat s ošetřujícím lékařem.

 

Jak se liší potřebná doba pojištění?

Pokud žadatel o invalidní důchod nezískal potřebnou dobu pojištění, potom nemůže invalidní důchod pobírat na účet ani při velkých zdravotních problémech. Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku. Žadatelé o invalidní důchod mladší 20 let musí získat dobu pojištění méně než jeden rok, od 20 let do 22 let alespoň jeden rok, od 22 let do 24 let alespoň dva roky, od 24 let do 26 alespoň tři roky, od 26 let do 28 let alespoň čtyři roky a nad 28 let pět let. Občané starší 38 let, kteří nezískali dobu pojištění v rozsahu alespoň pěti let v posledních deseti letech, splní podmínku doby pojištění, když získali dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

 

Na čem závisí výše invalidního důchodu?

Měsíční částku invalidního důchodu ovlivňují tři parametry: získaná doba pojištění v celých ukončených letech, výše osobního vyměřovacího základu a přiznaný stupeň invalidity. Do doby pojištění se započítává nejenom získaná doba pojištění před přiznáním invalidity včetně náhradní doby pojištění (např. studium v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu), ale i dopočtená doba pojištění. Dopočtenou dobou pojištění je doba od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku bezdětné ženy stejného ročníku narození. V některých případech se dopočtená doba pojištění nezapočítává v plném rozsahu. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě vypočtená z rozhodných příjmů před vznikem invalidity. Stupeň invalidity závisí na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ.

 

Základní výměra je stejná

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je stejná u invalidního důchodu prvního stupně, druhého stupně i třetího stupně. V roce 2018 činí základní výměra důchodu vždy 2 700 Kč. Procentní výměra invalidního důchodu závisí na průběhu pojištění, vždy však musí činit minimálně 770 Kč měsíčně. Samotný výpočet důchodu je stejný, ať už žadatel o invalidní důchod má 30 let nebo 50 let.

 

Praktický příklad

Pan Novák získal dobu pojištění včetně dopočtené doby pojištění v rozsahu 44 let. Osobní vyměřovací základ pana Nováka je 29 450 Kč. V přiložené tabulce máme vypočtenu měsíční částku invalidního důchodu pana Nováka v závislosti na přiznaném stupni invalidity.

  • I při výpočtu invalidního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V roce 2018 se do částky 13 191 Kč započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici od 13 191 Kč do 119 916 Kč z 26 %. Redukovaný osobní vyměřovací základ (tzv. výpočtový základ) je tedy 17 419 Kč.
  • Při výpočtu invalidního důchodu se každý rok pojištění započítává z 0,5 % ze získané doby pojištění, při výpočtu invalidního druhého stupně z 0,75 % ze získané doby pojištění a při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně ze 1,5 % ze získané doby pojištění.
  • Procentní výměra invalidního důchodu prvního stupně činí 3 833 Kč (17 419 Kč x 44 let x 0,005), druhého stupně 5 749 Kč (17 419 x 44 x 0,0075) a třetího stupně 11 497 Kč (17 419 Kč x 44 x 0,015).
  • Měsíční částka invalidního důchod prvního stupně by byla 6 533 Kč (2 700 Kč + 3 833 Kč), invalidního důchodu druhého stupně by byla 8 449 Kč (2 700 Kč + 5 749 Kč), invalidního důchodu třetího stupně 11 497 Kč (2 700 Kč + 11 497 Kč).

 

Pracovat v invalidním důchodu lze

V invalidním důchodu je možné pracovat, pokud vykonávaná práce svojí náročností, náplní a rozsahem odpovídá zdravotnímu stavu. Zejména pro invalidní důchodce I. a II. stupně je s ohledem na výpočet starobního důchodu vhodné během pobírání invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění, neboť doba pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com

Komentáře