Deset věcí, které je dobré vědět o starobním důchodu

Mnozí občané se do důchodu těší, že budou mít konečně čas na své koníčky a rodinu. Pro přiznání státního starobního důchodu je nutní dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. A o důchod si písemně zažádat na místně příslušné OSSZ. Odchod do důchodu je vhodné včas plánovat. Podívejme se na deset věcí, se kterými je dobré počítat.

 

Pouze dosažení důchodového věku není důvodem pro přiznání státního důchodu. Druhou podmínkou je získání potřebné doby pojištění. Bez potřebné doby pojištění nemůže být státní důchod přiznán. V roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. V následujících letech se doba pojištění prodlužuje vždy o jeden rok a od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Do potřebné doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

 

1) Důchodový věk se liší

V Česku není jednotný důchodový věk. Důchodový věk se liší pro muže a ženy dle ročníku narození. U žen se do určitého věku zohledňuje i počet vychovaných dětí. Důchodový věk se postupně prodlužuje, proto má např. muž narozený v prosinci 1958 důchodový věk 63 let a 10 měsíců a muž narozený v lednu 1959 má důchodový věk 64 let. Postupně dochází ke sjednocování důchodového věku. V budoucnu budou mít muži i ženy stejný důchodový věk. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození.

 

Důchodový věk

Rok narození  Muži Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r

 

 

2) Důchod se počítá z hrubých příjmů

Výpočet důchodu je poměrně složitou záležitostí. Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet státního starobního důchodu je osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně můžeme osobní vyměřovací základ nazvat průměrnou měsíční mzdou v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální (důchodové) pojištění v letech 1986 až 2014. V roce 2016 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2015. Ne všechny příjmy však vstupují do výpočtu důchodu. Pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. U zaměstnanců se jedná o hrubou mzdu. Nikoliv tedy o čistou mzdu, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na účet. U osob samostatně výdělečně činných je vstupním údajem za každý rok vyměřovací základ, ze kterého bylo v daný rok zaplaceno sociální pojištění.

 

3) Vyšší doba pojištění = vyšší důchod

Druhým základním údajem při výpočtu státního starobního důchodu je doba pojištění v celých ukončených letech. Každý rok pojištění hraje roli. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Někteří občané získanou dobu pojištění podceňují, přitom při vyšší době pojištění je možné mít vyšší starobní důchod s nižší průměrnou měsíční mzdou.

  • Např. při doba pojištění 43 let a osobním vyměřovacím základu 28 000 Kč činí státní důchod dle legislativy roku 2015 částku 12 685 Kč. A při době pojištění 40 let a osobním vyměřovacím základu 31 000 Kč činí státní důchod 12 435 Kč.

 

4) Každý rok je jiná výpočtová formule důchodu

Výpočtová formule důchodu se každoročně mění. V posledních letech se měnily významné parametry. Některé údaje při výpočtu důchodu se však odvíjí od průměrné mzdy. Proto např. není možné začátkem jednoho roku přesně vědět, jaký bude výpočet důchodu následující rok. Zpravidla jsou veškeré potřebné údaje pro výpočet státního důchodu známé na podzim. Pro rok 2016 budou tedy všechny potřebné údaje pro výpočet státního důchodu zveřejněny MPSV pravděpodobně v září. Kdo přemýšlí, zdali odejít do důchodu na konci roku nebo začátkem následujícího roku, ten může provést potřebné propočty až koncem roku. Porovnávat výši důchodu známého, který odcházel do důchodu před několika lety, s aktuální situací je nepřesné. Podmínky se každoročně značné mění.

 

5) Státní důchod ovlivňuje celý průběh pojištění

Někteří občané se mylně domnívají, že důchod ovlivňuje např. posledních 20 let před dosažením řádného důchodového věku. Není tomu tak. Jak bude státní měsíční důchod vysoký závisí na celém průběhu pojištění. Důchod ovlivňuje již např. studium nebo první zaměstnání. Z tohoto důvodu nelze důchod přesně počítat pouze na základě poslední výplaty nebo údajů z posledního zaměstnání.

 

6) Důchodové údaje je nutné včas kontrolovat

Protože výše státního důchodu závisí na celém produktivním životu, tak se může snadno stát, že za tak dlouhou dobu nebudou všechny údaje v evidenci ČSSZ v pořádku. Důvodů může být celá řada (např. neplnění povinností bývalého zaměstnavatele), vždyť se jedná o dlouhý časový úsek. V dostatečném předstihu před plánovým odchodem do důchodu je tedy vhodné se zajímat, zdali všechny podklady, které má ČSSZ ve své počítačové evidenci odpovídají skutečnosti. Základem je vyžádání si „Informativního osobního listu důchodového pojištění“, který ČSSZ je povinna na základě písemně žádosti zaslat. V daném tiskopise jsou uvedeny informace, které má ČSSZ ve své evidenci. Případné nesrovnalosti je dobré co nejdříve vydokladovat a doložit, aby je mohli pracovníci ČSSZ opravit a státní důchod nebyl zbytečně nižší.

 

7) V důchodu je možné pracovat i podnikat

Někteří občané nechtějí odejít do důchodu, protože mají obavy, že již budou muset pracovat na smlouvu na dobu určitou a budou muset mít omezený vlastní příjem. Není tomu tak. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se pracovního úvazku, druhu smlouvy nebo výdělku. Řádní starobní důchodci mohou současně pobírat starobní důchod a mít libovolný příjem z práce nebo samostatné výdělečné činnosti. Zákonná omezení se týkají pouze předčasného důchodu. Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

 

8) Valorizace důchodu je automatická

Všechny důchody se vždy od ledna nového roku valorizují. Důvodem je zachování reálné hodnoty důchodu. Vlivem inflace totiž dochází k nárůstu cen zboží a služeb. K valorizaci dochází automaticky, důchodci si nemusí nikde o její provedení žádat. Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a v roce 2015 činí 2 400 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Při valorizaci se základní výměra důchodu zvyšuje absolutně a procentní výměra důchodu procenty.

 

9) Pozdější odchod do důchodu zvyšuje důchod

Někteří lidé chtějí odejít do důchodu později. Pracují na tzv. procenta. Z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu mají následně vyšší státní důchod. Kdy si každý občan zažádá o státní důchod, to je jeho věc. Pozdější odchod do důchodu je zvýhodněn, neboť je státní důchod následně vyšší. Za každých 90 odpracovaných dní po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje zápočet za odpracované roky o 1,5 %. Při odpracovaní jednoho roku se zápočet do doby pojištění zvýší o 6 %, což standardně odpovídá čtyřem odpracovaným rokům. Do 90 kalendářních dní se nepočítají dny nemoci.

 

10) O důchod je možné zažádat i zpětně

V praxi dochází k situaci, že má žadatel o důchod v plánu přesluhovat, aby měl vyšší měsíční důchod. Následně svůj záměr přehodnotí a chce odejít do důchodu při dosažení řádného důchodového věku. Uplatní žádost o důchod zpětně. Zpětně je možné o důchod zažádat až 5 let. Při zpětné žádosti o důchod se penze vypočítá dle údajů platných ke dni přiznání důchod a obdrží se důchod např. za celý rok nebo dva.

Komentáře