Zaměstnání nelze v důchodu výpovědí ukončit ihned

Stále více důchodců pracuje i v řádném důchodovém věku. Starobní důchodci mohou bez omezení pobírat vlastní starobní důchod a mít současně vlastní příjem ze zaměstnání. Zaměstnavatelé rádi využívají pracovních zkušeností starobních důchodců. Pracovní poměr však musí být ukončen stejně jako u ostatních zaměstnanců.

 

V řádném starobním důchodu lze pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Někteří zaměstnanci a zaměstnavatelé se však mylně domnívají, že v řádném starobním důchodu je možné pracovní poměr výpovědí ukončit ihned. A to jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Není tomu tak. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce.

 

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv

Pracující starobní důchodce může pracovní poměr ukončit podanou výpovědí kdykoliv. Při podání písemné výpovědi však běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpovědní lhůta je ochranou pro zaměstnavatele, aby se kvůli nečekané výpovědi zaměstnance nedostal do problémů. Během výpovědní lhůty má zaměstnavatel dostatek času, aby si zajistil za odcházejícího zaměstnance náhradu.

 

Praktický příklad

Paní Novotná je v řádném starobním důchodu a pracuje na základě smlouvy na dobu neurčitou. Paní Novotná chce nyní z osobních důvodů pracovní poměr ukončit. Paní Novotná tedy musí podat standardní výpověď. Paní Novotná podá výpověď 23. května 2017. Pracovní poměr paní Novotné skončí 31. července 2017.

 

Zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci jen odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce. Nejčastější výpovědní důvod je pro nadbytečnost zaměstnavatele dle § 52, písmeno c) zákoníku práce. I v těchto případech běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Jestliže zaměstnanec odpracoval pro zaměstnavatele potřebnou dobu, potom mu při obdržení výpovědi z důvodů, na kterých nenese vinu, náleží odstupné. A to i v případě, že je zaměstnanec ve starobním důchodu. Např. při obdržení výpovědi pro nadbytečnost činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval déle než dva roky. V praxi uzavírají zaměstnavatelé často se zaměstnanci v důchodovém věku smlouvu na dobu určitou. Když dochází k ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, potom odstupné nenáleží a pracovní poměr skončí ke sjednanému datu, neplyne tedy žádná výpovědní lhůta.

 

Kdy lze skončit ihned?

Pracovní poměr je možné kdykoliv ukončit vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Dohoda není jednostranný právní akt. Většina zaměstnavatelů však souhlasí s rychlým ukončením pracovního poměru se starobním důchodcem, jestliže s tímto návrhem zaměstnanec přijde.

 

Praktický příklad

Pan Kučera je ve starobním důchodu, přičemž má pracovní poměr sjednán do 31. 12. 2017. Pan Kučera však z rodinných důvodů potřebuje rychle ukončit pracovní poměr. Dne 23. 5. 2017 se pan Kučera dohodne se svým zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru k 31. 5. 2017. Pan Kučera tedy ještě do konce měsíce dokončí rozdělaný úkol a následně již bude pobírat pouze starobní důchod. Naposledy ještě v červnu obdrží pan Kučera mzdu za květen.

 

Výše výdělku není omezena

Pracující starobní důchodci mohou mít libovolně vysoký příjem ze zaměstnání. Ze mzdy je jim odváděna daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění a zdravotní pojištění stejně jako ostatním zaměstnancům. Zvýhodněni jsou pouze u platby zdravotního pojištění, neboť se na pracující důchodce nevztahuje povinnost platby zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu a zdravotní pojištění se vždy vypočítává ze skutečné mzdy. Výhoda je to při práci na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než minimální mzda ve výši 11 000 Kč. Z obdrženého důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se z důchodu neplatí, když roční důchod za rok 2017 nepřesáhne 396 000 Kč. Výše dosahovaného příjmu ze zaměstnání nemá v roce 2017 vliv na zdanění důchodu.

 

Skončení pracovního poměru na dohodu

V praxi si mnozí starobní důchodci přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Když není sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného některou z těchto dohod, tak je možné ho zrušit:

  • vzájemnou dohodou ke sjednanému dni
  • výpovědí podanou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně
  • okamžitým zrušením (ale pouze v zákonných případech)

V praxi bývají i pracovní dohody sjednány na dobu určitou, v takovém případě skončí práce na dohodu uplynutím času. Z práce na některou z pracovních dohod nevzniká nárok na odstupné. Výpověď podaná zaměstnancem i zaměstnavatelem musí být i u práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti podána písemně, jinak se k výpovědi nepřihlíží.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře