Výpočet důchodu v roce 2018 v praktických příkladech

Měsíční výši státního starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. V několika praktických příkladech si vypočítáme starobní (řádný i předčasný) důchod dle výpočtové formule důchodu v roce 2018.

 

Základními vstupními údaji při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 je výše osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy v současné hodnotě) a získaná doba pojištění. U předčasného důchodu hraje roli krácení za předčasnost. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

 

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se osobní vyměřovací základ bude počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2017. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se bude osobní vyměřovací základ redukovat. V první redukční hranici (do 13 191 Kč) ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 13 191 Kč do 119 916 Kč) z 26 % a k částce nad druhou redukční hranici (nad 119 916 Kč) se při výpočtu starobního důchodu nebude přihlížet. Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtovým základem. Každý rok pojištění následně činí 1,5 % výpočtového základu, čímž se vypočítá procentní výměra starobního důchodu. Základní výměra starobního důchodu je ve všech případech stejná a činí v roce 2018 částku 2 700 Kč.

 

Praktický příklad

Pan Novák odejde do starobního důchodu v únoru 2018. Osobní vyměřovací základ pana Nováka bude činit 31 290 Kč. Dřívější příjmy se přepočítaly na současnou úroveň pomocí koeficientů. Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 43 let.

 

Výpočtový základ pana Nováka bude 17 897 Kč, z první redukční hranice se započítá 13 191 Kč a z druhé redukční hranice se započítá 4 706 Kč. Procentní výměra důchodu pana Nováka bude 11 544 Kč, neboť bude 64,5 % z osobního vyměřovacího základu. Celkový měsíční starobní důchod pana Nováka bude tedy 14 244 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 700 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 11 544 Kč).

 

Výši důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění

Měsíční částka starobního důchodu nezávisí pouze na příjmech v posledních letech do důchodu. Proto mohou mít někteří žadatelé o starobní důchod relativně vysoký měsíční důchod, přestože několik let před odchodem do důchodu měli na své poměry nízké příjmy. A naopak někteří lidé s vyššími příjmy před odchodem do důchodu mohou mít relativně nižší starobní důchod, např. z důvodu získání nižší doby pojištění nebo nižších příjmů v předchozích letech.

 

Praktický příklad

Paní Staňková měla v posledních 5 letech před odchodem do starobního důchodu hrubou mzdu ve výši 16 500 Kč. V předchozích letech však měla vyšší příjmy a její osobní vyměřovací základ tak bude činit 26 700 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let bude mít paní Staňková měsíční starobní důchod při odchodu do důchodu v roce 2018 ve výši 13 725 Kč.

 

Paní Soukupová měla posledních 5 let před odchodem do starobního důchodu hrubou mzdu 35 000 Kč. Vzhledem k tomu, že měla paní Soukupová mezery v pojištění a v předchozích letech měla nižší příjmy, tak její osobní vyměřovací základ bude rovněž 26 700 Kč. Paní Soukupová získala dobu pojištění v rozsahu 39 let, proto bude mít měsíční starobní důchod nižší než paní Staňková, a sice 12 472 Kč měsíčně.

 

Předčasný důchod je nižší

Krácení za započatých 90 kalendářních dní není u předčasného důchodu vždy stejné. Výpočtový základ se snižuje o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720 kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Termín odchodu do předčasného důchodu tedy hraje s ohledem na krácení důchodu důležitou roli. Při odchodu do předčasného důchodu je navíc potřeba počítat s tím, že se získá i nižší doba pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem je mnohdy vyšší, než by se na první pohled zdálo.

 

Praktický příklad

Paní Králová odejde v roce 2018 do řádného starobního důchodu, osobní vyměřovací základ paní Králové bude 29 400 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Měsíční důchod paní Králové bude 13 666 Kč.

 

Pan Černý má osobní vyměřovací základ rovněž 29 400 Kč a získá 42 let pojištění, do předčasného důchodu odejde 358 dní před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod pana Černého bude 13 040 Kč. V průměru každý den předčasnosti znamená krácení 1,75 Kč (13 666 Kč – 13 040 Kč): 358 dní) oproti řádnému důchodu.

 

Pan Novotný má osobní vyměřovací základ také 29 400 Kč a získá 42 let pojištění, do předčasného důchodu odejde 716 dní před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod pana Novotného bude 12 204 Kč. V průměru každý den předčasnosti znamená krácení 2,04 Kč (13 666 Kč – 12 204 Kč): 716 dní) oproti řádnému důchodu.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře