Odpovědi na 10 základních důchodových otázek

Odchodu do starobního důchodu je vhodné věnovat pozornost v dostatečném časovém předstihu. Jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem? Za jakých podmínek je možné v důchodu pracovat? Vyplatí se odejít do důchodu později? Podívejme se na odpovědi na některé časté otázky ohledně důchodů.

 

Výpočet státního důchodu je individuální záležitostí a ovlivňuje ho celý produktivní život. Dva kolegové z práce se stejnými příjmy mohou mít tedy poměrně rozdílný státní důchod z různých důvodů (např. kvůli rozdílné získané době pojištění nebo volbě rozdílného termínu odchodu do předčasného nebo řádného důchodu…). Co je dobré o důchodových nárocích?

 

Dostanou starobní důchod všichni občané?

Ne, na přiznání státního starobního důchodu není automatický nárok. Aby bylo možné pobírat starobní důchod na účet, tak je nutné si o starobní důchod požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Z důvodu zvyšující se potřebné doby pojištění tak bude v budoucnu stoupat počet lidí, kterým nebude řádný starobní důchod přiznán. V roce 2018 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let (v roce 2017 je to 33 let).

 

Jak vysoký je důchodový věk?

Důchodový věk se postupně zvyšuje a závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. Postupně se však důchodový věk pro muže a ženy sjednocuje a počet vychovaných dětí pro mladší ročníky nebude již hrát roli. Dle novelizace zákona o důchodovém pojištění se důchodový věk pro mladší ročníky prozatím „zastropoval“ na 65 let. Před daňovou změnou byl pro mladší ročníky vyšší, např. všichni lidé narozeni v roce 1977 měli důchodový věk 67 let, nyní mají tedy 65 let. V budoucnu se však může důchodový věk opět zvýšit v závislosti na demografickém vývoji.

 

Jaký je rozdíl mezi předdůchodem  a předčasným důchodem?

Předčasný důchod vyplácí stát, v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Pro čerpání předdůchodu je nutné mít naspořeno dostatek finančních prostředků, v závislosti na délce čerpání předdůchodu. V předčasném důchodu je omezen vlastní příjem, neboť předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem podléhající platbě sociálního pojištění, v předdůchodu výše příjmu omezena není. V praxi je možné čerpat předdůchod i předčasný důchod současně.

 

Jaké příjmy ovlivňují výši důchodu?

Do výše státního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ostatní příjmy nemají na výpočet státního důchodu vliv. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy od roku 1986. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se tedy hodnotí příjmy v letech 1986 až 2016, při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 to budou příjmy v letech 1986 až 2017.

 

Lze v důchodu pracovat?

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně pracovního úvazku, počtu odpracovaných hodin nebo výše měsíční odměny či hrubé mzdy. Starobní důchodci tedy mohou mít neomezeně vysoké příjmy. Z dosažených příjmů odvádí pracující starobní důchodci stejné daňové odvody jako ostatní zaměstnanci. Rovněž není v řádném důchodovém věku omezen výkon samostatné výdělečné činnosti. V penzi se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a při výpočtu sociálního pojištění a zdravotní pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a sociální a zdravotní pojištění se platí vždy ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu. Sociální pojištění se neplatí u hrubého zisku do limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 64 754 Kč a za celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

 

K čemu slouží doba pojištění?

Pro přiznání starobního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. Doba pojištění je stejná pro přiznání řádného i předčasného důchodu. Doba pojištění (odpracované roky a roky podnikání plus náhradní doby pojištění) dále ovlivňuje i výši státního důchodu. Každý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu důchodu roli. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční státní důchod.

 

Musí být důchod vždy vyšší než minimální mzda?

Nemusí. Měsíční částka starobního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Při velmi nízkých příjmech (např. z důvodu práce na zkrácený úvazek, nízkému zisku ze samostatné výdělečné činnosti…) v produktivním životě a nízkému počtu odpracovaných let může být měsíční starobní důchod i např. 7 000 Kč.

 

Valorizují se všechny důchody?

Vždy od ledna se zvyšují všechny důchody přiznané do konce předchozího roku. Od ledna 2018 se tedy budou zvyšovat všechny důchody (tedy řádné starobní, předčasné, invalidní prvního stupně, invalidní druhého stupně, invalidní třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody), které byly přiznané do konce roku 2017. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 3,5 %.

 

Platí se z důchodu daně?

Zdravotní pojištění a sociální pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy, bez ohledu na měsíční částku státního důchodu. Dani z příjmu fyzických osob podléhají za rok 2017 pouze roční důchody nad 396 000 Kč (pro rok 2018 se limit zvyšuje na 439 200 Kč. V praxi se takto vysoký roční důchod pobírá zcela výjimečně, proto naprostá většina důchodců nemá žádné daňové starosti s obdrženým státním důchodem.

 

Co je to práce na procenta?

Dosažení řádného důchodového věku neznamená, že je ihned nutné odejít do starobního důchodu. Do řádného důchodu je možné odejít později a pracovat na tzv. procenta. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní odpracovaných po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje výpočtový základ o 1,5 %.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře