Kdy dochází k obnově vdovského důchodu?

Vdovský (vdovecký) důchod je vyplácen jeden rok, po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že vdova (vdovec) splňuje některou ze zákonných podmínek. Když je však některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné obnovovací lhůtě, tak se vdovský důchod obnoví. Podívejme se na praktické příklady.

 

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Manželky jsou většinou mladší než manželé. To jsou dva důvody, proč v praxi mnohem častěji pobírají vdovy vdovský důchod po zemřelém manželovi než vdovci vdovecký důchod po zemřelé manželce. V textu tedy budeme nadále hovořit o vdoveckém důchodu, přičemž stejné zákonné podmínky platí samozřejmě i pro vdovecký důchod.

 

Kdo má nárok na vdovský důchod?

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Z dikce zákona vyplývá, že vdovský důchod nemůže pobírat družka po zemřelém druhovi ani bývalá manželka. Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká.

 

Co ovlivňuje výši vdovského důchodu?

Na měsíční výši vdovského důchodu nemá vliv životní situace vdovy ani výše její mzdy. Výše vdovského důchodu se vypočítává z důchodu, který pobíral zemřelý manžel nebo z důchodu, na který by měl zemřelý manžel nárok. Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra všech důchodů v roce 2016 činí 2 440 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého manžela. Když vdova splňuje zákonné podmínky pro výplatu vdovského důchodu i svého vlastního starobního nebo invalidního důchodu, potom pobírá v plné výši vyšší z důchodů a nižší z důchodů v poloviční výši, přičemž základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

 

Kdy náleží vdovský důchod i po roce?

Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod vdova, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší (pro nároky vzniklé do konce roku 2009 stačí ženám dosáhnout věku 55 let a mužům 58 let)

Když není některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna, tak nárok na vdovský důchod zaniká. V případě, že je však některá ze zákonných podmínek splněna ve dvouleté obnovovací lhůtě (pro nároky vzniklé do konce roku 2011 platí pětiletá obnovovací lhůta), potom se nárok na vdovský důchod na základě písemné žádosti podané na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) obnoví. Písemná žádost je však nutností. V praxi je nejčastěji vdovský důchod obnovován na základě dosažení požadovaného věku, proto se v praktických příkladech zaměříme právě na tento důvod obnovy vdovského důchodu.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nová je vdovou od roku 2000, paní Nová pobírala vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku, neboť pečovala o nezaopatřené děti. Mladší dcera přestala být nezaopatřeným dítětem v roce 2013 a od té doby přestala paní Nová pobírat vdovský důchod. V roce 2016 však paní Nová dosáhne věku 55 let. Na základě podané žádosti se její vdovský důchod obnoví. Paní Nové stačí dosáhnout věku 55 let, protože ji nárok na vdovský důchod vznikl do konce roku 2009.

 

Praktický příklad 2)

Paní Krejčí je přiznán vdovský důchod v roce 2011, vdovský důchod však pobírá pouze jeden rok, neboť po uplynutí jednoho roku nesplňuje žádnou podmínku pro další pobírání vdovského důchodu. Vdovský důchod přestane paní Krejčí pobírat v květnu 2011. V březnu 2016 však dosáhne paní Krejčí požadovaného věku a vdovský důchod začne paní Krejčí opět pravidelně každý měsíc pobírat. Paní Krejčí totiž dosáhne požadovaného věku v zákonné pětileté lhůtě, která se vztahuje na nároky přiznané do konce roku 2011.

 

Praktický příklad 3)

Paní Veselé, narozené 4. 1. 1957, zemřel v prosinci 2013 manžel. Paní Veselá vychovala dvě děti. Paní Veselá pobírala jeden rok vdovský důchod. Po uplynutí jednoho roku však již paní Veselá nesplňovala žádnou ze zákonných podmínek a přestala tedy vdovský důchod pobírat. Ve dvouleté obnovovací lhůtě od skončení pobírání vdovského důchodu (od prosince 2013) však splní paní Veselá věkovou podmínku a bude ji vdovský důchod na základě písemné žádosti podané na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) obnoven. Důchodový věk muže narozeného v roce 1957 je 63 let a 8 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 59 let a 8 měsíců. Vlastní důchodový věk paní Veselé je 60 let a 8 měsíců. Pro účely vdovského důchodu se tedy bude posuzovat věk 59 let a 8 měsíců, protože je nižší. Věku 59 let a 8 měsíců paní Veselá dosáhne 4. 9. 2016. K obnově vdovského důchodu dojde, protože požadovaného věku je dosaženo do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu.

 

Praktický příklad 4) 

Paní Dvořákové, narozené 6. 1. 1958, zemřel v lednu 2015 manžel. Paní Dvořáková vychovala tři děti. Po uplynutí jednoho roku (od ledna 2016) přestala paní Dvořáková vdovský důchod pobírat, neboť nebyla splněna žádná ze zákonných podmínek. Do dvou let však splní paní Dvořáková věkovou podmínku a vdovský důchod ji bude obnoven. Důchodový věk muže narozeného v roce 1958 je 63 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 59 let a 10 měsíců. Vlastní důchodový věk paní Dvořákové je 59 let a 8 měsíců. Vlastní důchodový věk paní Dvořákové je nižší, proto se bude posuzovat vlastní důchodový věk paní Dvořákové. Věku 59 let a 8 měsíců dosáhne paní Dvořáková 6. 9. 2017. Požadovaného věku dosáhne paní Dvořáková ve dvouleté obnovovací lhůtě, a proto ji bude na základě vlastní podané žádosti vdovský důchod obnoven.

Komentáře