Pozor na tyto důchodové omyly

V důchodové legislativě je zastoupen prvek solidarity, to však neznamená, že na starobní důchod má nárok každý nebo že je rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem nízký. Podívejme se na vybrané záležitosti, se kterými je při uplatňování důchodových nároků počítat.

 

O důchodové záležitosti je vhodné se starat v dostatečném předstihu, aby veškeré údaje v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti a aby žadatelé o důchod dobře znali svá práva a nároky.

 

Všichni mají důchod

Státní starobní důchod není přiznán automaticky.  Žadatel o starobní důchod musí dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Řádný důchodový věk se liší dle ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže je řádný důchodový věk nižší než 63 let nebo v 60 letech, pokud je řádný důchodový věk vyšší než 63 let. V letošním roce musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, v roce 2018 to bude již 34 let.

 

O důchod žádá zaměstnavatel

Důchodové nároky si uplatňuje každý sám u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Bez písemné žádosti nemůže být žádný důchod přiznán. Platí to zejména u invalidních důchodů, kdy někteří občané mají zdravotní problémy dostačující k přiznání např. prvního stupně invalidity, ale protože si nepodají žádost, tak nemohou invalidní důchod dostávat na účet. Podání žádosti o invalidní důchod je přitom bez finančních poplatků.

 

Nepracujícím se počítá důchod z průměrné mzdy

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Jestliže v některém rozhodném období nemá žadatel o starobní důchod příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, potom se v žádném případě za dané období nezapočítává průměrná mzda. Pokud je splněna některá ze zákonných podmínek, tak se toto období při výpočtu starobního důchodu vyloučí (např. některá z náhradních dob pojištění), v opačném případě se započítává nulový příjem, což má negativní vliv na celkovou výši osobního vyměřovacího základu.

 

Předčasný důchod se přepočítává

Z důvodu prodlužujícího se řádného důchodového věku v posledních letech stoupal počet lidí, kteří odcházeli do předčasného důchodu. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost. Toto krácení je přitom trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

 

Doba pojištění je u předčasného důchodu nižší

Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Odchodem do předčasného důchodu se však potřebná doba pojištění nesnižuje. Žadatelé o předčasný důchod v roce 2017 musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, stejně jako žadatelé o řádný starobní důchod.

 

Mám průměrnou mzdu, budu mít průměrný důchod

Protože výše státního důchodu nezávisí pouze na rozhodných příjmech, ale i na době pojištění, tak se v praxi stává, že občané, kteří získali vysokou dobu pojištění, mohou mít podprůměrnou mzdu a vypočtený státní důchod je nadprůměrný. A naopak, i při vyšších příjmech, ale nízké době pojištění je možné mít podprůměrný důchod. Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2016.

 

Výdělek důchodce je omezen

Při dosažení řádného důchodového věku nejsou žádná výdělečná omezení. Je tedy možné mít nadstandardní příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu a současně pobírat starobní důchod. I výdělečně činní starobní důchodci přitom mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok činí 24 840 Kč. Při dosažení řádného starobního věku je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně.

 

V předdůchodu nelze pobírat předčasný důchod

Lidé mající dostatečně vysoké naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření mohou přestat dříve pracovat a vyhnout se předčasnému důchodu, když až do dosažení řádného důchodového věku pobírají předdůchod a následně odejdou do řádného důchodu. V praxi je však možné pobírat předdůchod i předčasný důchod současně. Není nutné volit pouze jednu z těchto variant. Obecně je však čerpání předdůchodu výhodné právě v tom, že lze přestat dříve pracovat a přitom následně odejít až do nekráceného řádného starobního důchodu. Za všechny předdůchodce platí zdravotní pojištění stát.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře