Výchova dětí a důchodový věk žen

Důchodový věk v Česku se liší dle ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Postupně se však řádný důchodový věk zvyšuje a v budoucnu bude důchodový věk pro všechny stejný.

 

Výchova dětí snižuje ženám důchodový věk. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk lidí narozených v roce 1955 až 1964, kteří budou v nejbližších letech odcházet do důchodu.

Důchodový věk

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m

 

Praktický příklad

Pan Kratochvíl se narodil 15. 4. 1955, do řádného důchodu může pan Kratochvíl nejdříve odejít 15. 8. 2018. Paní Zelená se narodila rovněž 15. 4. 1955, protože však paní Zelená vychovala dvě děti, tak dosáhla řádného důchodového věku 15. 4. 2015 a v současné době již pobírá řádný starobní důchod.

 

Kdy je splněna podmínka výchovy dítěte?

Ze zákona je podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, tak je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků, to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. V praxi může dojít k situaci, že výchova jednoho dítěte se započítává dvěma ženám.

 

Aby se však péče o dítě hodnotila, tak se musí jednat o dítě vlastní nebo osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodiče dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež bylo převzato do péče na  základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a dítě, jež bylo převzato to péče na základě předběžného opatření vdaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy.

 

Praktický příklad

Panu Novákovi zemřela v minulosti žena a ke dni úmrtí měl dvě děti (5 let a 3 roky). Za dva roky se pan Novák znovu oženil. Jeho druhá manželka (ročník 1959) měla z předchozího manželství jedno dítě (4 roky). Manželství stále trvá. Pro účely důchodového věku se budou druhé manželce pana Nováka počítat všechny tři děti, neboť všechny tři děti paní Novákova vychovala a splnila zákonné podmínky (délku výchovy a výchovu svého dítěte a dětí manžela). Důchodový věk paní Novákové bude 60 let a 2 měsíce.

 

Praktický příklad

Pan Pokorný žije dlouhodobě se svojí družkou slečnou Hájkovou. Společně vychovali tři děti, dvě děti pana Pokorného z předchozího manželství a dítě slečny Hájkové. Pro důchodové účely se však paní Hájkové bude hodnotit výchova pouze vlastního dítěte. U dětí druha není bohužel splněna zákonná podmínka, neboť se nejedná o děti vlastní, osvojené ani převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

 

Praktický příklad

Paní Novotná pečovala o svou dceru Janu od narození do jejích 11 let. Poté s manželem rozvedla, přičemž dcera Jana byla svěřena do výchovy soudem manželovi. Bývalý manžel se za rok znovu oženil a spolu s novou manželkou Janu vychovávali. Paní Novotné se bude výchova dcery Jany pro důchodové účely počítat, neboť o dceru pečovala déle než 10 let. Péče o dítě se bude hodnotit pro stanovení důchodového věku i druhé manželce pana Novotného, neboť o Janu pečovala déle než pět let do dosažení zletilosti, u druhé manželky je časový test kratší, neboť začala pečovat o Janu až po dosažení osmi let věku.

 

Nemoc ženy

Do doby péče o dítě potřebné e splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči. Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě

  • od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců, nebo
  • aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod

 

Praktický příklad

Paní Černé zemřel její syn ve věku 4 let. Paní Černá dále vychovala dceru. Pro důchodové účely se budou paní Černé počítat obě děti. Zemřelého syna vychovávala paní Černa po celý jeho život, tedy déle než šest měsíců.

Komentáře