Kdy není možné vdovský důchod pobírat?

Vdovský důchod není přiznáván automaticky, je potřeba splnit zákonné podmínky. A i při splnění těchto zákonných podmínek může být vdovský důchod pobírán krátkou dobu.

 

Stejné podmínky jako pro přiznání vdovského důchodu platí i pro přiznání vdoveckého důchodu, v praxi se však mnohem častěji pobírá vdovský důchod, neboť ženy se v průměru dožívají vyššího věku a častěji jsou mladší než jejich manželé, a proto budeme v článku hovořit o vdovském důchodu.

 

Kdy není vdovský důchod vůbec přiznán?

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, když zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. O vdovský důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Pro přiznání vdovského důchodu se tedy vůbec nesleduje životní situace vdovy ani její aktuální příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Když je vdovský důchod přiznán, tak se jeho výše vypočítává z důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl zemřelý manžel nárok. Aktuální finanční situace vdovy nemá na výši vdovského důchodu vliv.

 

Praktický příklad 1)

Slečna Černá žila ve společné domácnosti 35 let se svým druhem. Protože však nebyli manželé, tak slečně Černé nevzniká nárok na vdovský důchod po zemřelém druhovi. Nárok na vdovský důchod může vzniknout pouze manželce.

 

Praktický příklad 2)

Paní Novákové (36 let) zemřel manžel pan Novák (36 let). Zemřelý manžel Novák však ke dni úmrtí nesplnil potřebnou dobu pojištění v rozsahu alespoň 5 let v posledních 10 letech pro přiznání invalidního důchodu, neboť pan Novák byl dlouhodobě bez pojištění v evidenci na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a přivydělával si pouze prací na černo. Paní Novákové tedy nevznikne nárok na vdovský důchod.

 

Kdy náleží vdovský důchod pouze jeden rok?

Vdovský důchod se vyplácí jeden rok a po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod pouze vdova, která splňuje některou ze zákonných podmínek. V praxi tedy některé vdovy pobírají vdovský důchod pouze jeden rok. Dle platné legislativy má nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku vdova, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě, přičemž dítětem se rozumí dítě, která má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni, nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Nejčastěji v praxi pobírají pouze jeden rok vdovy, které již nepečují o nezaopatřené děti a přitom nedosáhly požadovaného věku.

 

Když vdova pečuje o nezaopatřené děti, tak pobírá nejenom vdovský důchod po zemřelém manželovi po uplynutí jednoho roku, ale pobírá i sirotčí důchod ze své nezletilé děti. Nárok na sirotčí důchod má každé z dětí. Vdova pečující o tři děti tak pobírá celkem čtyři důchody (svůj vdovský důchod a tři sirotčí důchody).

 

Praktický příklad 3)

Paní Kratochvílové (50 let) zemřel manžel. Paní Kratochvílová sice vychovala s manželem dvě děti, ale syn i dcera již pracují a mají vlastní rodiny. Paní Kratochvílová tedy nepečuje o nezaopatřené děti, nedosáhla požadovaného důchodového věku a ani nesplňuje žádnou jinou zákonnou podmínku pro pobírání vdovského důchodu. Paní Kratochvílová bude tedy vdovský důchod pobírat pouze jeden rok.

 

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká

Když vdova uzavře nové manželství, tak ji zaniká nárok na vdovský důchod, a to i v případě, že pečuje o nezaopatřené děti nebo dosáhla požadovaného věku. Situace ohledně nároku na sirotčí důchody se však posuzuje individuálně a děti pobírají sirotčí důchod po otci i v případě, že matka uzavře nové manželství. Výjimkou je situace, že dojde k osvojení dítěte novým manželem, potom by došlo k zániku nároku na sirotčí důchod. Nejdéle je možné sirotčí důchod v případě studia pobírat do 26 let věku.

 

Praktický příklad 4)

Vdova Nováková (44 let) pečuje o své dvě děti (15 let a 13 let). Paní Nováková uzavře nové manželství. Paní Novákové tedy zanikne nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi. Obě děti však budou mít nadále nárok na sirotčí důchod, neboť stále splňují podmínku studia a nedojde k jejich osvojení.

Komentáře