Úřad práce a důchod

Dlouhodobá nezaměstnanost je pro budoucího důchodce nepříjemná, může být dokonce důvodem, proč není starobní důchod přiznán. Naproti tomu krátkodobá nezaměstnanost může mít pozitivní vliv na výpočet starobního důchodu. Jak ovlivňuje evidence na úřadu práce důchodové nároky v roce 2017?

 

Pro přiznání starobního důchodu a invalidního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. Pokud žadatel o starobní důchod nebo invalidní důchod nezískal alespoň legislativou požadovanou minimální dobu pojištění, potom mu nemůže být starobní nebo invalidní důchod přiznán. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2017 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let. Pro přiznání invalidního důchodu se nutná doba pojištění liší dle věku, starší žadatelé musí získat delší dobu pojištění. Lidé starší 28 let musí splnit podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Evidence na úřadu práce se přitom do doby pojištění počítá v omezeném rozsahu.

 

Hodnocení evidence na úřadu práce

Do doby pojištění nutné pro přiznání důchodu se evidence na úřadu práce  získaná do konce roku 2009 počítá jako náhradní doba pojištění ze 100 %, od roku 2010 již z 80 %. Doba pojištění však ovlivňuje i výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Získaná doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se evidence na úřadu práce započítává z 80 %.

 

Jak se počítá evidence na úřadu práce?

Evidence na úřadu práce do konce roku 1995 se započítává do doby pojištění bez omezení. Evidence na úřadu práce od roku 1996 po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se rovněž započítává vždy. Avšak evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se do doby pojištění započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává  maximálně v rozsahu jednoho roku. Evidenci na úřadu práce, která se již nezapočítává do doby pojištění, lze dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění. A to zpětně bez omezení. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2017 činí 1 977 Kč.

 

Praktický příklad

Paní Novotná odchází v roce 2017 do starobního důchodu. V evidenci na úřadu práce byla v průběhu let 1996 až 2009 celkem 1 200 dní. Veškerá evidence na úřadu práce se paní Novotné počítá do doby pojištění, protože byly splněny zákonné podmínky.  Do doby pojištění nutné pro přiznání důchodu se paní Novotné počítá 1 200 dní. Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se však paní Novotné počítá jen 960 dní (1 200 dní x 80 %).

 

Praktický příklad

Pan Svoboda dosáhne v květnu 2017 řádného důchodového věku. Z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti mu však chybí rok do získání potřebné doby pojištění. Pan Svoboda si v lednu 2017 podá přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění a potřebnou dobu pojištění si zpětně doplatí. Evidenci na úřadu práce, která se nehodnotí jako náhradní doba pojištění lze totiž dopojistit i zpětně.  

 

Invalidní důchod I. a II. stupně a evidence na úřadu práce

Jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se jako náhradní doba pojištění nezapočítává. Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je tedy vhodné s ohledem na výpočet starobního důchodu mít během pobírání invalidního důchodu příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Nepracující invalidní důchodce prvního a druhého stupně by se měl evidovat na úřadu práce. Pokud splňuje podmínku potřebné doby pojištění, tak bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti se invalidnímu důchodci prvního a druhého stupně vyplatí i po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti, a to až do vyčerpání doby, která se mu bude hodnotit jako náhradní doba pojištění při výpočtu starobního důchodu.

 

Do důchodu odejít až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti

Při ztrátě zaměstnání v předdůchodovém věku je vhodné nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a teprve potom odejít do důchodu. Při volbě předčasného důchodu je měsíční důchod mnohdy nižší než by se na první pohled zdálo. Podpora v nezaměstnanosti navíc může být vyšší než vypočtený důchod.

 

Praktický příklad

Paní Novákové skončil koncem roku 2016 pracovní poměr. Paní Nováková odejde 1. ledna 2017 do předčasného důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne paní Nováková 30. listopadu 2017. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ) paní Novákové je 26 340 Kč a paní Nováková získala dobu pojištění v rozsahu 15 480 dní (42 let a 150 dní).

  • Při odchodu do předčasného důchodu 1. ledna2017 by měla paní Nováková předčasný důchod ve výši 12 080 Kč.

V případě, že by paní Nováková byla až do dosažení řádného důchodového věku v evidenci na úřadu práce, potom by měla osobní vyměřovací základ rovněž 15 480 Kč, ale ukončila by se zápočtem evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění 43. rok pojištění a vyhnula by se krácení za předčasnost. Osobní vyměřovací základ by byl rovněž 26 340 Kč. Protože je paní Nováková starší 55 let, tak by měla nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců.

  • Při odchodu do řádného starobního důchodu 30. listopadu 2017 by měla paní Nováková starobní důchod ve výši 12 898 Kč.

 

Evidence na úřadu práce neovlivňuje nárok na vdovský důchod

V případě, že zemřelý manžel (manželka) pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil zákonné podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu, tak vdově (vdovci) náleží vdovský (vdovecký) důchod. Přiznání či nepřiznání vdovského (vdoveckého) důchodu přitom neovlivňuje, zdali manželka (manžel) pracuje nebo je v evidenci na úřadu práce. Výše vdovského (vdoveckého) důchodu závisí pouze na měsíční výši důchodu, kterou pobíral zemřelý/á manžel (manželka) nebo na jaký by měl zemřelý/á manžel (manželka) nárok. Z důvodu nezaměstnanosti vdovy (vdovce) se tedy důchod nezvyšuje ani nesnižuje.

Komentáře