Důchodové nároky v roce 2017

Výši státního důchodu ovlivňuje celý produktivní život, neboť měsíční částku státního důchodu současných žadatelů o důchod ovlivňuje např. i studium.  Podívejme se na důchodovou legislativu optikou deseti důležitých bodů.

 

O státní důchod je nutné si písemné požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Pouze dosažení řádného důchodového věku nebo zdravotní problémy nebo úmrtí manžela nejsou důvodem pro automatické přiznání státního důchodu, ať už starobního, invalidního nebo pozůstalostního.

 

1) 2 550 Kč

Každý přiznaný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná, tedy pro řádný starobní důchod, předčasný starobní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod, invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně i invalidní důchod třetího stupně. V roce 2017 bude základní výměra důchodu činit 2 550 Kč. 

 

2) Rozhodné příjmy v letech 1986 až 2016

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Výše procentní výměry důchodu se tedy odvíjí od získané doby pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu důchodu v roce 2017 se bude osobní vyměřovací základ, neboli průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění v letech 1986 až 2016.

 

3) Zvýšení procentní výměry důchodu o 2,2 %

Všechny přiznané důchody do konce roku 2016 se budou od lednové splátky důchodu valorizovat. Základní výměra důchodu se zvýší z 2 440 Kč na 2 550 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %. Od lednové splátky důchodu se tedy zvýší všechny starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody, které byly přiznané 31. 12. 2016 a dříve.

 

4) Minimální doba pojištění 33 let

Aby mohl být státní starobní důchod přiznán, tak musí žadatel o starobní důchod získat potřebnou dobu pojištění. Žadatelé o starobní důchod v roce 2017 musí přitom získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, což je opět o jeden rok více než v letošním roce. Minimální doba pojištění se při žádosti o předčasný důchod nesnižuje a je potřeba získat alespoň stejnou dobu pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu. Doba pojištění hraje důležitou roli i při výpočtu starobního důchodu, neboť každý rok pojištění výrazně zvyšuje měsíční výši státního důchodu.

 

5) Potřebná doba pojištění u invalidního důchodu od méně než roku po 5 let

Potřebná doba pojištění je nutná i k přiznání invalidního důchodu. Bez získání potřebné doby pojištění nelze pobírat invalidní důchod na účet. Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Mladiství do 20 let musí získat dobu pojištění méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Žadatelé starší 38 let, kteří nesplňují podmínku doby pojištění v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, získají potřebnou dobu pojištění, když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních 20 letech.

 

6) 12 423 Kč a 112 928 Kč

Při výpočtu procentní výměry státního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. Pro rok 2017 jsou redukční hranice: 12 423 Kč a 112 928 Kč. Do první redukční hranice se započítává osobní vyměřovací základ ze 100 % a ve druhé redukční hranici se počítá osobní vyměřovací základ z 26 %. Uplatněním principu redukce je při výpočtu státního důchodu zastoupen prvek solidarity, kdy občané s nižším osobním vyměřovacím základem mají vyšší hrubý náhradový poměr (tj. porovnání hrubé mzdy před odchodem do důchodu s přiznaným státním důchodem) při odchodu do důchodu oproti lidem s vyšším osobním vyměřovacím základem.

 

7) 38 555 Kč

Protože se osobní vyměřovací základ nad 112 928 Kč při výpočtu státního důchodu nehodnotí, tak nemůže být výpočtový základ (tj. redukovaný osobní vyměřovací základ) vyšší než 38 555 Kč. Výše maximálního státního důchodu tak u občanů s nadstandardními příjmy závisí již pouze na získané době pojištění. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 41 let a výši osobního vyměřovacího základu 115 000 Kč bude v roce 2017 činit státní starobní důchod 26 262 Kč, při získání doby pojištění v rozsahu 44 let a výši osobního vyměřovacího základu 115 000 Kč, by byl měsíční starobní důchod příští rok 27 997 Kč.

 

8) 1 977 Kč

Nepojištěni občané mohou být účastni na důchodovém pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Minimální dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2017 bude 1 977 Kč. V některých případech je možné formou dobrovolného důchodového pojištění získat potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu i zpětně, záleží na konkrétním průběhu pojištění.

 

9) 26 898 Kč

Za první pololetí letošního roku činila průměrná měsíční mzda 26 898 Kč. V přiložené tabulce máme uvedenu výši státního důchodu žadatele o důchod, jehož osobní vyměřovací základ bude právě na úrovni průměrné mzdy, a to v závislosti na získané době pojištění, vše dle výpočtové formule důchodu roku 2017.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční důchod
26 898 Kč 33 let 10 563 Kč
26 898 Kč 35 let 11 049 Kč
26 898 Kč 37 let 11 534 Kč
26 898 Kč 39 let 12 020 Kč
26 898 Kč 41 let 12 506 Kč
26 898 Kč 43 let 12 991 Kč
26 898 Kč 45 let 13 477 Kč

 

10) Krácení procentní výměry důchodu o polovinu

Při splnění podmínky pro pobírání dvou důchodů, v praxi nejčastěji vlastního starobního důchodu a vdovského důchodu po zemřelém manželovi, se vyplácí v plné výši pouze vyšší z důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu.

Komentáře