Sirotčí důchod pod lupou

Při splnění zákonných podmínek má nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod. Za nezletilé dítě vyřizuje důchodové nároky jeho zákonný zástupce. Co je dobré vědět o sirotčím důchodu a jak vysoký je sirotčí důchod?

 

Ze zákona o důchodovém pojištění má nárok na sirotčí důchod nezaopatřené dítě, zemře-li jeho rodič nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu, přičemž pro účely sirotčího důchodu stačí splnit poloviční výši doby pojištění. Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu jsou tedy příznivé a nároky na dobu pojištění nejnižší ze všech důchodů.

 

Výše sirotčího důchodu

Každý sirotčí důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je stejně vysoká jako u starobních důchodů a je ve všech případech stejně vysoká. V roce 2017 činí základní výměra sirotčího důchodu 2 550 Kč. Procentní výměra důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, který zemřelý rodič pobíral nebo na který by měl nárok.

 

Praktický příklad

Studentovi střední školy Královi zemřel tatínek, který by měl nárok na invalidní důchod ve výši 12 550 Kč. Invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 550 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 10 000 Kč. Procentní výměra sirotčího důchodu bude tedy činit 4 000 Kč (40 % z 10 000 Kč). Celkově bude tedy sirotčí důchod činit 6 550 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 550 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 4 000 Kč).

 

Rozvod rodičů nevadí

Vdovský důchod je možné pobírat pouze po zemřelém manželovi. V případě rozvodu tedy nelze vdovský důchod po bývalém manželovi pobírat ani v případě, že k rozvodu došlo několik měsíců před smrtí a předtím manželství trvalo např. 30 let. Stejné podmínky jako pro vdovský důchod platí i pro vdovecký důchod. U sirotčího důchodu tomu tak není. Rozvod rodičů nemá vliv na nárok na sirotčí důchod.

 

Nejdéle se pobírá do 26 let věku

Sirotčí důchod je možné pobírat při splnění nezaopatřenosti nejdéle do 26 let. Podmínka nezaopatřenosti je v praxi nejčastěji splněna při studiu. Dále je podmínka nezaopatřenosti splněna u dítěte, jestliže se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu třetího stupně. Studenti pobírající sirotčí důchod musí každoročně doručit na místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) potvrzení o studiu. Jestliže dítě studium ukončí a následně začne v budoucnu opět studovat, tak se sirotčí důchod na základě písemné žádosti obnoví, vždy však nejdéle do 26 let věku.

 

Praktický příklad

Studenta vysoké školy slečna Pokorná (22 let) ukončí studium a nastoupí do práce, nárok na sirotčí důchod slečně Pokorné zanikne. Po roce však začne slečna Pokorná v denní formě studovat jinou vysokou školu. Slečně Pokorné se na základě podané žádosti sirotčí důchod obnoví. Během denního studia na vysoké škole může mít přitom slečna Pokorná libovolný příjem a bude mít nárok na sirotčí důchod.

 

Jak je to u dálkového studia?

Podmínka nezaopatřenosti je splněna zejména při soustavné přípravě dítěte na budoucí povolání, což je po ukončení povinné školní docházky splněno také při studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách v ČR, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné a tento příjem zakládá účast na nemocenském pojištění.

 

Praktický příklad

Slečna Černá pobírá sirotčí důchod po otci ve výši 7 240 Kč. Slečna Černá studuje kombinovanou formou na vysoké škole. Během studia si slečna Černá přivydělává pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože se ani z jedné dohody o provedení práce neplatí sociální (důchodové) pojištění, tak může slečna Černá stále pobírat sirotčí důchod. Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, limit se přitom u každého zaměstnavatele posuzuje zvlášť.

 

Sirotčí důchod s věkem nestoupá

Měsíční částka sirotčího důchodu je stejná, ať už se jedná o dítě ve věku 5 let nebo 12 let. Výpočet sirotčího důchodu není ovlivněn věkem dítěte. Zatímco přídavky na děti s věkem dítěte stoupají, tak sirotčí důchod nikoliv. Sourozenci tedy mají po zemřelém rodiči vždy stejně vysoký sirotčí důchod a mladší sourozenec ho zpravidla pobírá déle. Oboustranně osiřené dítě má nárok na sirotčí důchod po obou rodičích nebo obou osvojitelích.

 

I sirotčí důchod se valorizuje

Od lednové splátky státního důchodu se všechny důchody valorizují. Ke zvýšení důchodu přitom dochází automaticky a není potřeba plnit žádné administrativní úkony. Lednová splátka důchodu v roce 2018 bude opět vyšší, a to i u sirotčích důchodů. Od ledna 2018 se budou zvyšovat všechny důchody přiznané do konce prosince 2017.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře