Předčasný důchod v roce 2017

Výše předčasného důchodu závisí nejenom na výdělcích v produktivním výdělku a získané době pojištění, ale i na termínu odchodu do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Jak se bude předčasný důchod počítat příští rok?

 

Z finančního hlediska je řádný důchod vždy vyšší než předčasný důchod. Žadatel o důchod nemůže mít vyšší předčasný důchod. I když dochází každoročně ke změně výpočtové formule důchodu a důchody se valorizují, tak se nestává, že např. při odchodu do předčasného důchodu koncem roku je předčasný důchod vyšší než řádný důchod při odchodu do důchodu začátkem roku.

 

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu mohou lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let odejít nejdříve v 60 letech, lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Při výpočtu předčasného důchodu však platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Odchod do předčasného důchodu je tedy vhodné si důkladně promyslet.

 

Praktický příklad

Paní Nováková se narodila 1. 10. 1959 a vychovala dvě děti, řádný důchodový věk paní Novákové je tedy 61 let a 2 měsíce. Do řádného důchodu může paní Nováková odejít nejdříve 1. 12. 2019. Protože řádný důchodový věk paní Novákové je nižší než 63 let, tak může paní Nováková odejít do předčasného důchodu nejdříve o tři roky dříve. Od 1. 12. 2016 může paní Nováková odejít do předčasného důchodu kdykoliv.

 

Pan Procházka se narodil 4. 2. 1957, řádný důchodový věk pana Procházky je tedy 63 let a 8 měsíců. Do řádného starobního důchodu může pan Procházka odejít nejdříve 4. 10. 2020. Protože je řádný důchodový věk pana Procházky vyšší než 63 let, tak může pan Procházka odejít do předčasného důchodu nejdříve při dosažení 60 let, tedy 4. 2. 2017. 

 

Předčasný důchod se zvyšuje pouze díky valorizaci

Při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nezvyšuje. Předčasný důchod je trvale krácený. I pro předčasný důchod však platí stejná pravidla valorizace jako pro řádný starobní důchod.

 

Praktický příklad

Paní Jelínková odešla v srpnu 2016 do předčasného důchodu. Měsíční předčasný důchod paní Jelínkové činí 10 980 Kč (základní výměra 2 440 Kč + procentní výměra 8 540 Kč). Od lednové splátky důchodu se paní Jelínkové měsíční předčasný důchod zvýší. Základní výměra se zvýší o 110 Kč a procentní výměra o 2,2 %. Předčasné důchody se valorizují ve stejném rozsahu jako řádné důchody. Paní Jelínková bude mít od lednové splátky důchodu měsíční důchod ve výši 11 278 Kč (základní výměra 2 550 Kč + procentní výměra 8 728 Kč).

 

Základní a procentní výměra důchodu

Předčasný důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra všech předčasných důchodů je stejná jako řádného starobního důchodu. U předčasných důchodů přiznaných v roce 2017 činí základní výměra důchodu 2 550 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. Při výpočtu předčasného důchodu v roce 2017 se bude osobní vyměřovací základ počítat z příjmů v letech 1986 až 2016, přičemž osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech a do doby pojištění se počítají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění.

 

Jak se předčasný důchod krátí?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých i započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Proto je krácení u předčasného důchod rozlišné, jestliže se odejde do předčasného důchodu např. 720 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku. Jak se snižuje důchod?

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

 

Praktický příklad

Paní Vránová odchází do předčasného důchodu dříve o 1075 dní. Výpočtový základ se bude paní Vránové krátit o 14,4 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 %). Protože se předčasný důchod krátí z výpočtového základu, tak je výsledné krácení v korunovém vyjádření než kdyby se krátil až vypočtený měsíční důchod, jak si vypočteme. Současně je předčasný důchod nižší oproti případnému řádnému důchodu i z důvodu získání nižší doby pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

 

Paní Vránová má osobní vyměřovací základ (neboli průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 24 240 Kč) a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Výpočet předčasného důchodu paní Vránové provedeme dle legislativy roku 2017.

 

Text Částka
Doba pojištění v celých ukončených letech 41
Osobní vyměřovací základ 24 240
Počet započatých čtvrtletí

chybějících do řádného důchodového věku

12
Osobní vyměřovací základ 24 240 Kč
První redukční hranice

(do 12 423 Kč, z 100 %)

12 423 Kč
Druhá redukční hranice

(od 12 423 Kč do 112 928 Kč, ze 26 %)

3 072 Kč
Výpočtový základ

(12 423 Kč + 3 073 Kč)

15 496 Kč
Procentní zápočet za získanou dobu pojištění

(41 let x 1,5 %)

61,5
Procentní výměra důchodu

(15 496 Kč x 61,5 %)

9 531 Kč
Krácení důchodu (v %) 14,40
Krácení důchodu (v Kč)

(15 496 Kč x 14,4 %)

2 231 Kč
Procentní výměra důchodu

(9 531 Kč – 2 231 Kč)

7 300 Kč
Základní výměra důchodu 2 550 Kč
Měsíční důchod

(2 550 Kč + 7 300 Kč)

9 850 Kč

vlastní výpočet autora

Komentáře