Pobírání vdovského důchodu pod lupou

Měsíční částka vdovského (vdoveckého) důchodu závisí pouze na tom, jak vysoký důchod pobíral nebo by pobíral zemřelý manžel (manželka). Jestliže však vdova již pobírá vlastní důchod, potom dochází ke krácení nižšího z důchodů.

 

Na výpočet vdovského důchodu nemá vliv, jak vysoké vlastní příjmy vdova má. Výši vdovského důchodu neovlivňuje ani např. o kolik dětí se vdova stará nebo kolik má let nebo jak dlouho manželství trvalo. Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, jestliže pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod.

 

Praktický příklad 1)

Slečna Suchánková žila dvacet let s druhem, se kterým společně vychovávala dvě děti. Protože nebylo uzavřeno manželství, tak slečně Suchánkové nevznikne nárok na vdovský důchod po zemřelém druhovi. Děti však budou po zemřelém otci pobírat sirotčí důchod. Vdově Novákové zemřel po roce manželství manžel, vdově Novákové vznikne nárok na vdovský důchod, přestože manželství netrvalo ani celý rok.

 

Výpočet vdovského důchodu

Měsíční částka vdovského důchodu závisí na měsíční částce starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý manžel nebo na měsíční částce starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který by zemřelý manžel pobíral. Pro přiznání vdoveckého důchodu platí stejné podmínky jako pro přiznání vdovského důchodu. Vdovský důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 550 Kč a procentní výměry důchodu, která činí polovinu procentní výměry důchodu, který pobíral zemřelý nebo na který by měl nárok.

 

Praktický příklad 2)

Paní Kučerové zemřel manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 11 550 Kč (základní výměra důchodu ve výši 2 550 Kč + procentní výměra důchodu ve výši 9 000 Kč). Paní Kučerová pracuje a má měsíční hrubou mzdu ve výši 56 000 Kč. Paní Nové zemřel rovněž manžel, který pobíral vlastní starobní důchod rovněž ve výši 11 550 Kč. Paní Nová pracuje a má hrubou měsíční mzdu ve výši 14 000 Kč. Přestože paní Kučerová má hrubou mzdu čtyřikrát vyšší než paní Nová, tak budou obě vdovy pobírat stejně vysoký vdovský důchod ve výši 7 050 Kč (základní výměra důchodu 2 550 Kč + procentní výměra důchodu 4 500 Kč (9 000 Kč x 50 %).

 

Příjem vdovy není omezen

Vdova může během pobírání vdovského důchodu bez omezení pracovat nebo podnikat. Výdělečná činnost vdovy nemá žádný vliv na výši vdovského důchodu. Doba pobírání vdovského důchodu se však vdově nezapočítává pro důchodové účely vdovy.

 

Praktický příklad 3)

Paní Boháčková pobírá vdovský důchod ve výši 8 734 Kč. Paní Boháčková je dlouhodobě nezaměstnaná a není již vedena v evidenci na úřadu práce. Zdravotní pojištění za paní Boháčkovou platí stát, neboť stát platí zdravotní pojištění za všechny příjemce důchodů. Doba pobírání vdovského důchodu se však již nezapočítá pro důchodové účely. Doba pobírání vdovského důchodu se tedy nezapočítává do doby pojištění nutné pro přiznání vlastního starobního důchodu ani do doby pojištění ovlivňující výši vlastního starobního důchodu. Měsíční částka pobíraného vdovského důchodu tedy v žádném případě neovlivní výši starobního důchodu.

 

Zdanění vdovského důchodu

Vdovy nemají se zdaněním důchodu žádné starosti. Roční důchod do 396 000 Kč za rok 2017 je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. Takto vysoký roční vdovský důchod není téměř možné pobírat. Sociální a zdravotní pojištění se z vdovského důchodu nikdy neplatí.

 

Praktický příklad 4)

Vdova Straková pobírá vdovský důchod ve výši 7 042 Kč a současně vykonává vlastní samostatnou výdělečnou činnost a ještě má příjmy z pronájmu. Za rok 2017 dosáhne hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 410 700 Kč a příjmy z pronájmu ponížené o výdaje činí 36 000 Kč. Souhrnný daňový základ za rok 2017 pro výpočet daně z příjmu fyzických osob bude 446 700 Kč (410 700 Kč + 36 000 Kč). Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění bude 205 350 Kč (410 700 Kč x 50 %). Stejný vyměřovací základ bude i pro výpočet zdravotního pojištění. Z nájmu se totiž sociální pojištění ani zdravotní pojištění neplatí. Obdržený vdovský důchod nebude vstupovat ani do základu daně ani vyměřovacího základu.

 

Pokles vdovského důchodu při odchodu do důchodu

Vdovský důchod se pobírá standardně jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče, dosažení požadovaného věku). Jestliže vdově vznikne nárok na vdovský důchod, když už pobírá vlastní starobní důchod nebo začne vdova pobírat starobní důchod k vdovskému důchodu, tak se uplatní pravidla pro souběh důchodů. V plné výši se pobírá vyšší z důchodů a z nižšího důchodu se pobírá pouze polovina procentní výměry, základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

 

Praktický příklad 5)

Paní Drozdová pobírá vlastní starobní důchod ve výši 9 190 Kč. Paní Drozdové zemře manžel, který pobíral vlastní důchod 10 880 Kč. Procentní výměra vlastního starobního důchodu ve výši 6 640 Kč (9 190 Kč – 2 550 Kč) je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu ve výši 4 165 Kč (10 880 Kč – 2 550 Kč) x 50 %). V plné výši bude paní Drozdová pobírat vlastní starobní důchod a z procentní výměry vdovského důchodu pouze polovinu. Souhrnný měsíční důchod paní Drozdové bude tedy 11 273 Kč (9 190 Kč + (4 165 Kč x 50 %). Základní výměra důchodu ve výši 2 550 Kč je již obsažena ve vlastním starobním důchodu paní Drozdové.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře