Kdy se přestane důchod pobírat?

Přiznaný řádný starobní důchod se nemůže přestat vyplácet, ostatní důchody však ano. Podívejme se na vybrané případy, kdy se přiznaný předčasný, invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod přestane vyplácet.

 

Řádní starobní důchodci nemohou o svůj důchod přijít. Nejsou zde žádná legislativní omezení, kdy by výplata řádného starobního důchodu nenáležela a řádní starobní důchodci nejsou nijak limitováni ve výkonu výdělečné činnosti nebo práce.

 

Práce v předčasném důchodu

Předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Příjem tedy nesmí zakládat účast na nemocenském pojištění. Pokud se tak stane, tak v daném období nenáleží výplata předčasného důchodu. Předčasný důchodce může tedy do dosažení řádného důchodového věku pracovat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Když nastoupí předčasný důchodce do práce na standardní pracovní smlouvu, i když třeba na zkrácený úvazek,  potom musí tuto skutečnost v součinnosti se zaměstnavatelem oznámit ČSSZ a výplata předčasného důchodu po dobu výkonu takové práce nenáleží.

 

Praktický příklad

Pan Horák odešel koncem srpna 2016 do předčasného důchodu. Řádného důchodového věku dosáhne v květnu 2019. Pan Horák nyní dostal zajímavou pracovní nabídku, se kterou při odchodu do předčasného důchodu již nepočítal, a proto nastoupí od dubna 2017 do práce na standardní pracovní smlouvu. Pan Horák tuto skutečnost oznámí v součinnosti se zaměstnavatelem ČSSZ (České správě sociálního zabezpečení) a přestane pobírat předčasný důchod. Pan Horák bude pracovat do května 2018. Následně se panu Horákovi uvolní přiznaný předčasný důchod, ale sníží se krácení za předčasnost. Krácení se sníží za každých odpracovaných 90 kalendářních dní.

 

Zlepšení zdravotního stavu

Ve většině případů není stupeň invalidity přiznán trvale. Po čase dochází k přezkoušení zdravotního stavu posudkovým lékařem místně příslušné OSS. Když se zdravotní stav zlepší, tak se sníží stupeň invalidity nebo může být invalidní důchod zcela odebrán. K lékařské kontrole dochází v různých intervalech v závislosti na zdravotním stavu. Situace je tedy individuální. Když je posudkovým lékařem odebrána invalidita, tak již nelze déle pobírat invalidní důchod na účet.

 

Praktický příklad

Paní Doležalová pobírala invalidní důchod I. stupně. Zdravotní stav paní Doležalové se však zlepšil a posudkovým lékařem jí byla na základě kontroly odebrána invalidita, čímž zanikl nárok na pobírání invalidního důchodu. K rozhodnému datu tedy přestane paní Doležalová pobírat invalidní důchod na svůj účet.

 

Uplynutí jednoho roku

Vdovský (vdovecký) důchod náleží standardně po dobu jednoho roku a následně pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě závislé ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, péče o závislého rodiče ve II., III. nebo IV. stupni, invalidita ve třetím stupni, dosažení požadovaného věku). Když není žádná podmínka splněna, tak se přestane vdovský (vdovecký) důchod po roce pobírat. Při splnění některé ze zákonných podmínek v obnovovací lhůtě je však možné požádat na místně příslušné OSSZ o obnovu vdovského důchodu.

 

Praktický příklad

Paní Skálové (49 let) zemřel v březnu 2017 manžel. Syn paní Skálové (27 let) má vlastní rodinu a pracuje. Paní Skálová bude tedy pobírat vdovský důchod pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku nesplní paní Skálová žádnou ze zákonných podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu. V zákonné dvouleté obnovovací lhůtě paní Skálová nesplní žádnou ze zákonných podmínek, a proto k obnově vdovského důchodu již nedojde.

 

Ukončení studia

Sirotčí důchod je možné pobírat nejdéle do 26 let věku, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek, zejména podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání. Jestliže není splněna podmínka studia, tak se přestane sirotčí důchod vyplácet. Při opětovném nástupu do školy do 26 let věku se sirotčí důchod obnoví.

 

Praktický příklad

Student VŠ Jelínek (21 let) ukončí vysokou školu a začne pracovat. Pan Jelínek tedy přestane splňovat podmínku nezaopatřenosti a nemá již nárok na sirotčí důchod. Kdyby pan Jelínek nastoupil zpět na VŠ, potom by byl sirotčí důchod na základě žádosti a doložení potvrzení o studiu obnoven.

Komentáře