Jak mít v důchodu vyšší příjem?

Aktuálním světovým trendem je prožití aktivního podzimu života. Vyšší pravidelný měsíční příjem přitom samozřejmě umožňuje více utrácet za zábavu. Aby odchodem do důchodu klesala životní úroveň co nejméně, tak je potřeba maximalizovat státní důchod, mít vlastní finanční úspory a případně si v důchodu ještě přivydělávat.

 

Odchodu do důchodu je potřeba věnovat dostatek času a o důchodové záležitosti se starat v dostatečném předstihu, aby byl státní starobní důchod co nejvyšší. Vždy je dobré zkontrolovat, zdali důchodové údaje, které má ČSSZ ve své evidenci odpovídají skutečnosti a odejít až do řádného starobního důchodu.

 

Kontrola důchodových údajů

Výše státního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, proto je vždy riziko, že údaje, které má ČSSZ ve své evidenci jsou neúplné nebo nepřesné. Každý pojištěnec si přitom může každoročně zažádat o zaslání IOLDP (informačního osobního listu důchodového pojištění), na kterém jsou zaznamenány všechny údaje, které má ČSSZ v počítačovém systému. Jestliže se zjistí nesrovnalosti, např. z důvodu, že některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil svoji zákonnou povinnost, potom je potřeba vše před odchodem do důchodu vydokladovat. Pokud by se tak nestalo, tak by byl státní důchod zbytečně nižší.

 

Starobní důchod je vždy vyšší než předčasný důchod

Občané mladší 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé starší 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Přestože je předčasný důchod v některých životních situacích zajímavým řešením, tak z finančního hlediska je nejlepší odejít až do řádného starobního důchodu. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Rozdíl je přitom mnohdy vyšší než by někteří žadatelé o důchod očekávali. Předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Předčasný důchod je přitom krácený trvale a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

 

Předčasný důchod se zvyšuje méně

Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným starobním důchodem se navíc každoročně zvyšuje z důvodu valorizace. Vyšší důchod se vždy z důvodu valorizace v korunovém vyjádření zvýší více než nižší důchod. Jestliže je to trochu možné, tak je s ohledem na měsíční částku starobního důchodu dobré pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Ze zdravotních, rodinných důvodů nebo z důvodu delší nezaměstnanosti bez nároku na podporu v nezaměstnanosti však může být předčasný důchod správnou volbou.

 

Důchodové finanční produkty

Pro aktivní prožití důchodu je důležité mít vlastní úspory na důchod. Spoření na důchod by mělo hrát roli ve finančním plánování všech zodpovědných rodin. Neexistuje žádná univerzální rada, jakým způsobem se finančně zajistit na důchod. Na trhu existuje celá řada finančních produktů. Vždy je potřeba volit finanční produkty s ohledem na sklon k riziku a celkové příjmové situaci. Lidé s vyššími příjmy si mohou pořídit další nemovitost a mít pravidelný příjem z pronájmu nebo následně v důchodu nemovitost se ziskem prodat.

 

Práce v důchodu

V řádném starobním důchodu nejsou žádné limity pro příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Mnozí starobní důchodci si tedy přivydělávají, ať už na některou z pracovních dohod nebo na standardní pracovní smlouvu nebo výkonem samostatné výdělečné činnosti. Pracující starobní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně jako ostatní zaměstnanci. Při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a při podepsaném prohlášení k dani z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ani daň z příjmu.

 

Praktický příklad

Starobní důchodce pan Koukal si přivydělává pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč. U zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a na bankovní účet dostane 9 000 Kč. Čistá měsíční odměna je stejně vysoká jako hrubá měsíční odměna. Pan Koukal bude tedy měsíčně pobírat starobní důchod ve výši 11 784 Kč a odměnu z dohody o provedení práce ve výši 9 000 Kč. Pan Koukal nebude mít žádné daňové povinnosti.

 

Kdo má nárok na zvýšení důchodu?

Když pracující starobní důchodce ze svého příjmu odvádí sociální pojištění a výdělečná činnost trvá alespoň 360 kalendářních dní, tak si může požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) o zvýšení důchodu. Důchod se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu. Při dlouholeté práci ve starobním důchodu je přitom možné si o zvýšení důchodu požádat vícekrát. Výše dosaženého příjmu přitom nemá vliv na zvýšení důchodu.

 

Praktický příklad

Pan Dohnal je ve starobním důchodu a pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 Kč. Z hrubé mzdy je panu Dohnalovi odváděno sociální pojištění. Pan Dohnal má tedy po odpracování 360 kalendářních dní nárok na zvýšení starobního důchodu. I když tedy pan Dohnal pracuje na zkrácený úvazek a jeho mzda je tedy nízká, tak má právo na zvýšení starobního důchodu. Je totiž splněna základní podmínka, a sice odvod sociálního pojištění z dosaženého příjmu.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře