Jak se počítá doba pojištění?

Pro přiznání státního starobního důchodu (řádného i předčasného) i invalidního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje samotnou výši státního důchodu. Jak se doba pojištění v jednotlivých situacích počítá?

 

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom odpracované rok, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu).

 

Hodnocení náhradní dob pojištění

Náhradní doby pojištění získané do konce roku 2009 se do nutné doby pojištění pro přiznání státního důchodu hodnotí ze 100 %. Ale pro výši státního důchodu se plně započítávají jen tyto náhradní doby pojištění: vojenská služba, doba péče o dítě do 4 let věku a péče o závislou osobu. Ostatní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu) se započítávají pouze z 80 %. Od roku 2010 studium již nepatří mezi náhradní doby pojištění pro účely starobního důchodu.

 

Praktický příklad 1)

Paní Veselá studovala do konce roku 2008 na vysoké škole, přičemž v posledních ročnících již pečovala o svoji dceru Janu. U paní Veselé došlo k souběhu náhradních dob pojištění. Ve stejném časovém období nelze započítávat současně dvě náhradní doby pojištění, proto se paní Veselé započte péče o dítě do 4 let, která se započítává ze 100 % (studium se započítává jen z 80 %).

 

Nutná doba pojištění pro přiznání důchodu

Žadatelé o státní starobní důchod musí v roce 2016 získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. V roce 2017 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 33 let, v roce 2018 potom v rozsahu alespoň 34 let a od roku 2019 již v rozsahu alespoň 35 let. Jestliže není potřebná doba pojištění získána, tak nelze starobní důchod na účet pobírat. Potřebnou dobu pojištění je nutné získat i pro přiznání invalidního důchodu. Potřebná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Do 20 let je nutné získat dobu pojištění méně než 1 rok, od 20 let do 22 let alespoň jeden rok, od 22 let do 24 let alespoň dva roky, od 24 let do 26 let alespoň tři rok, od 26 let do 28 let alespoň čtyři roky a nad 28 let alespoň pět let. Při nedostatečné době pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění, zpětná žádost o dobrovolné důchodové pojištění je legislativou omezena. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2016 činí 1 891 Kč.

 

Praktický příklad 2)

Paní Hájková dosáhne 10. září 2016 řádného důchodového věku. Paní Hájková má spočítanou dobu pojištění. Paní Hájkové chybí k dosažení alespoň 32 let pojištění 10 měsíců. Potřebnou dobu pojištění si paní Hájková dopojistí formou dobrovolného důchodového pojištění před podáním žádosti o starobní důchod. Zpětně je možné dopojistit bez časového omezení evidenci na úřadu práce, která se již nezapočítává pro důchodové účely. Jako náhradní doba pojištění se totiž započítává vždy evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

 

Praktický příklad 3)

Paní Pokorná chce odejít v červenci 2016 do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Paní Pokorná získala dobu pojištění v rozsahu 31 let. Paní Pokorná nesplňuje podmínku získání potřebné doby pojištění. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se nesnižuje potřebná doba pojištění. Pokud splňuje paní Pokorná podmínky pro doplacení doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění, tak si bude muset potřebnou dobu pojištění zpětně dopojistit.

 

Každý rok pojištění hraje roli

Měsíční výše státního starobního důchodu závisí na získané době pojištění. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční státní starobní důchod. Při výpočtu státního starobního důchodu se hodnotí doba pojištění získaná v celých ukončených letech. Při výpočtu celkového počtu let pojištění se nejdříve sečte celková získaná doba pojištění ve dnech a vydělí se 365 dny (nerozlišují se tedy přestupné roky), tím se převedou dny na celé roky.

 

Praktický příklad

V přiložené tabulce máme uvedeno, jak se liší měsíční výše státního důchodu při osobním vyměřovacím základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě) ve výši 26 480 Kč, což je průměrná měsíční mzda za první čtvrtletí roku 2016. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016.

 

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční důchod
26 480 Kč 35 let 10 672 Kč
26 480 Kč 37 let 11 142 Kč
26 480 Kč 39 let 11 613 Kč
26 480 Kč 41 let 12 083 Kč
26 480 Kč 43 let 12 553 Kč
26 480 Kč 45 let 13 024 Kč

vlastní výpočet autora

 

Praktický příklad

Paní Černá získala celkem dobu pojištění v rozsahu 15 310 dní. Pro důchodové účely se bude paní Černé počítat 41 let, protože získá dobu pojištění v rozsahu 41 let  a 345 dní. Pro paní Černou by bylo s ohledem na výpočet státního starobního důchodu vhodné pracovat alespoň 20 dní déle po dosažení řádného důchodového věku a odejít do důchodu později, aby ukončila další celý rok pojištění a měla vyšší měsíční důchod.

Komentáře