Jak ovlivňuje manželství důchodové nároky?

Na výpočet vlastního starobního nebo invalidního důchodu nemá vliv, zdali bylo v minulosti uzavřeno manželství. Přesto hraje institut manželství v důchodové legislativě roli, podívejme se na některé případy, kdy je dřívější svatba výhodná.

 

Výše starobního důchodu, ať už řádného nebo předčasného, v roce 2017 závisí na příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2016. Z těchto příjmů se následně vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Druhým vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu v roce 2017 je získaná doba pojištění. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. V některých manželských párech však má jeden z manželů (zpravidla žena) po dobu výchovy malých dětí menší příjem, protože dobrovolně volí práci, kterou lze zvládnout současně s výchovou dětí. Pokud dojde k rozvodu v předdůchodovém věku, tak má druhý z manželů v penzi nižší životní úroveň.

 

Bez uzavření manželství nelze čerpat vdovský (vdovecký) důchod

Základní podmínkou čerpání vdovského (vdoveckého) důchodu je uzavření manželství. Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok n a invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu, stejné podmínky přitom platí i pro nárok na vdovecký důchod.

 

Praktický příklad

Slečna Hájková žila 20 let s partnerem panem Pokorným, přičemž spolu vychovali dvě děti. Přestože pan Pokorný před úmrtím dlouhodobě pracoval, tak slečně Hájkové nevznikne nárok na vdovský důchod. Není totiž splněna základní podmínka stanovena v § 49 zákona o důchodovém pojištění. Ani společná výchova dětí nestačí slečně Hájkové k tomu, aby ji byl přiznán vdovský důchod. Děti však budou mít po zemřelém otci nárok na sirotčí důchod.

 

Praktický příklad

Paní Novákové zemřel po roce trvaní manželství manžel. V případě zemřelého pana Nováka se přitom jednalo o druhé manželství. První manželství trvalo 20 let. Nárok na vdovský důchod však bude mít pouze druhá manželka. I když trvalo manželství pouze rok, tak bude mít druhá žena nárok na vdovský důchod. První žena, se kterou se pan Novák v minulosti rozvedl, nemá nárok na vdovský důchod po zemřelém panu Novákovi, přestože spolu vychovali syna Kamila.

 

Nelze čerpat daňovou slevu na manželku (manžela)

Jestliže má manželka (manžel) za kalendářní rok vlastní příjmy nepřesahující 68 000 Kč, tak může manžel (manželka) v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. V praxi má řada invalidních důchodců I. stupně měsíční invalidní důchod 5 666 Kč a méně. Pokud invalidní důchodce nepracuje a nemá žádné jiné vlastní příjmy, potom může manžel (manželka) uplatnit roční daňovou slevu na manželku.

 

Praktický příklad

Podnikatel Černý má roční hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 500 000 Kč. Manželka paní Černá pobírala po celý rok 2016 pouze invalidní důchod I. stupně ve výši 5 500 Kč. Pan Černý vede daňovou evidenci a může tedy v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku. Manželé Černí mají jednoho syna.

  • V daňovém přiznání uplatní tedy pan Černý základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na syna ve výši 13 404 Kč.
  • Daň z příjmu před odpočtem daňových slev činí 75 000 Kč (500 000 Kč x 15 %). Po odpočtu daňových slev a daňového zvýhodnění je roční daňová povinnost 11 916 Kč (75 000 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč – 13 404 Kč).

 

Praktický příklad

Zaměstnanec Straka žije dlouhodobě s družkou Malou, která pobírá invalidní důchod ve výši 5 160 Kč. Pan Straka nemůže v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem uplatnit sleva na družku, přestože má roční vlastní zdanitelné příjmy do limitu. Daňovou slevu je možné čerpat pouze na manželku, na družku nikoliv.

 

Výchova dětí

Ženy mají aktuálně z důvodu péče o děti nižší důchodový věk než muži. Když však družka dlouhodobě pečuje o dítě druha, tak se ji péče o toto dítě pro účely důchodového věku nehodnotí. Péče o dítě se  započítává pouze, když se pečuje o dítě vlastní nebo osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do péče rodičů se přitom považuje i dítě manžela, když nemá druhý z rodičů rodičovskou odpovědnost.

 

Výplata důchodu na účet manželky

Důchody se v Česku vyplácejí v hotovosti nebo na účet. Příjemce důchodu přitom může požádat, aby byl jeho důchod vyplácen na účet jeho manželky (manžela), pokud o to oprávněný požádá na předepsaném tiskopisu a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém bankovním účtu. Pro většinu manželů je jednodušší mít jeden bankovní účet. Při splnění bankovních podmínek mohou být náklady na takový bankovní účet minimální nebo nulové, výhodu mají penzisté, kde jeden z manželů ovládá finanční transakce přes internet prostřednictví elektronického bankovnictví a výpis z účtu si nechávají zasílat emailem. Podmínkou výplaty důchodu oprávněného na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty.

Komentáře