Důchodové nároky a evidence na úřadu práce

Žadatel o starobní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění, jinak nemůže být státní důchod přiznán. Evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. Jak vysoká může být podpora v nezaměstnanosti? Mají nárok na podporu v nezaměstnanosti invalidní důchodci?

 

Získání potřebné doby pojištění je důležité pro přiznání starobního důchodu i invalidního důchodu. Pokud zemřelý nezískal potřebnou dobu pojištění, tak nemůže vzniknout nárok ani na vdovský (vdovecký) důchod nebo sirotčí důchod. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Jednou z náhradních dob pojištění je i evidence na úřadu práce. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2017, ať už řádného nebo předčasného, musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 33 let.

 

Jak se započítává evidence na úřadu práce?

Do doby pojištění se jako náhradní doba pojištění započítává evidence na úřadu práce vždy, když byla získána do konce roku 1995. Od roku 1996 se evidence na úřadu práce započítává do doby pojištění vždy, když náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Evidence na úřadu práce od roku 1996 po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela, se započítává v rozsahu nejvýše tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod a doba do dosažení 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

 

Praktický příklad

Paní Nováková bude odcházet 20. července 2017 do starobního důchodu. Paní Nováková byla v evidenci na úřadu práce za všechny roky celkem 5 let a celé období se ji bude hodnotit pro důchodové účely, neboť pobírala několikrát podporu v nezaměstnanosti a evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nepřesáhla tři roky a do 55 let nečinila více než jeden rok.

 

Hodnocení evidence na úřadu práce

Náhradní doba pojištění získána evidencí na úřadu práce se do doby pojištění nutné k přiznání starobního důchodu započítává do konce roku 2009 ze 100 % a od roku 2010 již pouze z 80 %. Doba pojištění ovlivňuje i výši státního důchodu, do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu se evidence na úřadu práce započítává vždy z 80 %.

 

Evidence na úřadu práce před odchodem do důchodu

Při nezaměstnanosti v předdůchodovém věku odchází někteří lidé do předčasného důchodu, do kterého mohou občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let odejít v 60 letech a občané mající řádný důchodový věk nižší než 63 let nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je však výhodnější nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a teprve potom odejít do důchodu. Lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Registrací na úřadu práce v předdůchodovém věku se sníží případné krácení za předčasnost, které se u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde do důchodu dříve. A dále se získá vyšší doba pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu.

 

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné získat v posledních dvou letech dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců. Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném předchozím příjmu. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 %, další dva měsíce potom 50 % a následující měsíce 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. U osob samostatně výdělečně činných se podpora v nezaměstnanosti vypočítává z dosaženého vyměřovacího základu. Legislativou je stanovena maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která v letošním roce činí 15 660 Kč. Při obdržení odstupného se podpora v nezaměstnanosti vyplácí až po měsících, za které náleží odstupné. U tříměsíčního odstupného se začne podpora v nezaměstnanosti vyplácet až od čtvrtého měsíce, přičemž podpůrčí doba nároku na podporu v nezaměstnanosti se kvůli tomu nezkracuje.

 

Praktický příklad

Pan Novák (60 let) se evidoval na úřadu práce. Pan Novák obdržel od svého zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost a obdržel tříměsíční odstupné. Hrubá měsíční mzda pana Nováka byla 26 000 Kč. Průměrná čistá mzda pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je 19 975 Kč. Čtvrtý a pátý měsíc nezaměstnanosti bude mít pan Novák nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 12 984 Kč, šestý a sedmý měsíc ve výši 9 988 Kč a osmý až čtrnáctý měsíc ve výši 8 989 Kč.

 

Minimální podpora v nezaměstnanosti

Invalidní důchodci třetího stupně nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti. Příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně však při splnění zákonných podmínek ano. Doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně patří mezi náhradní doby pojištění. Když je tedy příjemci invalidního důchodu třetího stupně snížen stupeň invalidity na první nebo druhý stupeň, potom již má na podporu v nezaměstnanosti nárok. Jestliže je však potřebná doba pojištění alespoň v rozsahu dvanácti měsíců v posledních dvou letech splněna pouze se započítáním náhradní doby pojištění bez příjmů, potom náleží podpora v nezaměstnanosti v minimální výši. Minimální podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrné mzdy za 1. až 3. kalendářní čtvrtletí předchozího roku. V roce 2017 činí minimální podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 4 050 Kč, v dalších dvou měsících 3 240 Kč a následující měsíce 2 970 Kč.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře