Důchod a vlastní příjem

V Česku jsou vypláceny řádné starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, vdovské důchody a sirotčí důchody. Jaký příjem mohou mít příjemci důchodů v roce 2017?

 

Příjemci důchodu nejsou odkázání pouze na státní důchod, mohou mít i vlastní příjem. Za jakých podmínek je možné pobírat současně důchod a vlastní příjem?

 

Řádní starobní důchodci

Při získání potřebné doby pojištění je možné do řádného důchodu odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku. Dosažení řádného důchodového věku není přitom žádný výpovědní důvod. Řádní starobní důchodci nejsou legislativou nijak omezeni nebo limitováni u vlastních příjmů. V řádném starobním důchodu je možné současně pobírat důchod a mzdu nebo zisk ze samostatné výdělečné činnosti. V řádném starobním důchodu je možné pracovat na dobu neurčitou. I pracující starobní důchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Zaměstnanci uplatňují tuto slevu měsíčně ve výši 2 070 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují tuto daňovou slevu jednou za rok v daňovém přiznání ve výši 24 840 Kč.

 

Praktický příklad

Zaměstnanec Kučera pracuje u zaměstnavatele AB na smlouvu na dobu neurčitou. V lednu 2017 dosáhne pan Kučera řádného důchodového věku. Protože pan Kučera chce nadále pracovat a zaměstnavatel tuto skutečnost vítá, tak bude pan Kučera pořád pro firmu AB  pracovat na smlouvu na dobu neurčitou za stejnou hrubou mzdu 23 900 Kč. Pan Kučera si přitom požádá o starobní důchod a bude současně pobírat řádný starobní důchod a mzdu. Z hrubé mzdy bude panu Kučerovi jeho zaměstnavatelem sražena daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění ve stejném rozsahu jako před odchodem do důchodu. Pobírání řádného starobního důchodu nepřináší panu Kučerovi žádné daňové úlevy.

 

Předčasní důchodci

V předčasném důchodu je možné mít pouze příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění. V takovém případě je možné pobírat současně mzdu i předčasný důchod. Když má předčasný důchodce příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, tak musí tuto skutečnost oznámit místně příslušné OSSZ a přestane se předčasný důchod vyplácet. Omezení se vztahuje pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít libovolně vysoký příjem. Sociální pojištění se neplatí z měsíční odměny 10 000 Kč a méně plynoucí z dohody o provedení práce nebo měsíční odměny 2 499 Kč a méně plynoucí z dohody o pracovní činnosti nebo z výkonu samostatné výdělečné činnosti s hrubým ročním ziskem do limitu.

 

Praktický příklad

Paní Novotná bude po celý rok 2017 v předčasném důchodu a bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu (stejně tak řádného důchodu nebo invalidního důchodu) se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Koncem prosince 2017 potom dosáhne paní Novotná řádného důchodového věku. V roce 2017 bude mít paní Novotná hrubý zisk (příjem – výdaj) 57 600 Kč. Protože limit za celý kalendářní rok je 67 756 Kč, tak má paní Novotná hrubý zisk do limitu a po celý rok 2017 mohla pobírat předčasný důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Protože v roce 2018 již bude paní Novotná vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v řádném důchodovém věku, tak již nebude ohledně svého příjmu nijak limitována. Ze samostatné výdělečné činnosti bude moci mít paní Novotná libovolně vysoký příjem a současně bude moci pobírat svůj starobní důchod.

 

Invalidní důchodci

Zejména pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je vhodné s ohledem na výši starobního důchodu během pobírání invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální (důchodové) pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se totiž nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je jen doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Invalidní důchodci mohou pracovat na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou, na pracovní dohody i vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Vykonávané pracovní činnosti by však vždy svým rozsahem, náplní a náročností měly odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu.

 

Praktický příklad

Pan Malý pobírá invalidní důchod I. stupně ve výši 7 080 Kč. Pan Malý má dvě pracovní nabídky, jedna je na dohodu o provedení práce a druhá na zkrácený pracovní úvazek. Pan Malý preferuje práci na zkrácený úvazek, neboť z této práce se platí sociální pojištění, což má pozitivní vliv na výši starobního důchodu, současně má případně nárok na nemocenskou. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní pan Malý nejenom základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, ale i daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč.

 

Příjemci pozůstalostních důchodů

Vdovy a vdovci si mohou během pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu libovolně vydělat. Výše příjmu ze zaměstnání nebo podnikání není sledována a výše vlastního příjmu nemá žádný vliv na výši vdovského nebo vdoveckého důchodu. Při studiu denní formou si lze rovněž během pobírání sirotčího důchodu libovolně přivydělat. Jiná situace je však při studiu dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou, v takovém případě je možné mít pouze příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění.

 

Praktický příklad

Slečna Králová (23 let) studuje kombinovanou formou vysokou školu. Slečna Králová pobírá sirotčí důchod po zemřelém otci. Slečna Králová si během studia přivydělává prací na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně pro více zaměstnavatelů. Protože z přivýdělku neplatí Slečna Králová sociální pojištění, tak může současně pobírat sirotčí důchod a odměnu z dohod o provedení práce.

Komentáře