Kdy je možné invalidní důchod snížit? Jak postupovat při odvolání?

I při zdravotních problémech nemusí být přiznán ani invalidní důchod prvního stupně, důvodem může být nedostatečná doba pojištění nebo nepřiznání invalidity posudkovým lékařem místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Při kontrolní prohlídce může být navíc snížen stupeň invalidity. S čím jakožto příjemce a žadatel o invalidní důchod počítat?

 

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodů: prvního, druhého a třetího stupně. Při získání potřebné doby pojištění se o invalidní důchod prvního stupně jedná, když pracovní schopnost občana poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, když pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, tak se jedná o invalidní důchod druhého stupně, na invalidní důchod třetího stupně mají nárok občané, jejichž pracovní schopnost poklesla o 70 % a více.

 

Prvním krokem je žádost o invalidní důchod

Výše invalidního důchodu závisí na výdělcích v produktivním životě, získané době pojištění (u invalidních důchodů se doba pojištění dopočítává) a především na přiznaném stupni invalidity (invalidita prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně). Míru invalidity posuzuje posudkový lékař OSSZ na základě podané žádosti o invalidní důchod. Čím nižší stupeň legislativy, tím nižší invalidní důchod.

  • V praxi dochází k situacím, že žadatel o invalidní důchod má zdravotní problémy, které však dle posouzení posudkového lékaře nejsou dostačující k přiznání ani invalidity prvního stupně a žádost o invalidní důchod je zamítnuta.
  • Žádost o invalidní důchod může být zamítnuta i v případě, že je přiznána invalidita, protože nezískal žadatel o invalidní důchod dostatečnou dobu pojištění.

Průměrná invalidní důchod prvního stupně činil k 30. říjnu 2013 částku 6 017 Kč, druhého stupně 6 703 Kč a třetího stupně 10 252 Kč. Výše invalidních důchodů se značně liší, neboť procentní sazba se za každý rok pojištění započítává v různém rozsahu: 0,5 % u invalidního důchodu prvního stupně, 0,75 % u invalidního důchodu druhého stupně a 1,5 % u invalidního důchodu třetího stupně. Ke stejnému datu vyplácela ČSSZ 435 tisíc invalidních důchodů.

 

O změně invalidity rozhoduje posudkový lékař

Zdravotní stav invalidních důchodců bývá přezkoušen v rámci pravidelných kontrol (termíny jsou individuální a záleží vždy na konkrétním případu) posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ nebo na základě vlastní žádosti o změnu invalidního důchodu z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Invalidní důchodci podává podnět v případě, kdy se domnívá (samozřejmě nejlépe po konzultaci s lékařem), že jeho zdravotní stav zhoršil a měla by mu být přiznána invalidita vyššího stupně. Důchodci pobírající invalidního důchod třetího stupně tedy již podnět k posouzení zdravotního stavu nepodávají.

  • O změně invalidity rozhoduje tedy rozhoduje posudkový lékař v rámci lékařské prohlídky. K prohlídce je nutné se dostavit, jinak hrozí zastavení invalidního důchodu.
  • Při změně invalidity (snížení invalidity nebo zvýšení invalidity) se automaticky přepočítá i invalidní důchod.

 

Námitky proti posouzení zdravotního stavu

Žadatelé o invalidní důchod, kteří neuspěli z důvodu, že jim nebyla posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ přiznána ani invalidita prvního stupně, mají možnost podat proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu v zákonné 30denní lhůtě námitky. Námitky je možné podat i při snížení stupni invalidity. Tyto námitky se tedy podávají vůči rozhodnutí o invalidním důchodu, které žadatel o invalidní důchod obdrží. V písemných námitkách je nutné uvést důvody, proč dle žadatele o invalidní důchod závěr posudkového lékaře správný, samozřejmě je vhodné uváděné skutečnosti doložit. V písemných námitkách je nutné uvést číslo jednací rozhodnutí a další náležitosti rozhodnutí ČSSZ proti kterému jsou námitky podávány. Na základě přijatých námitek následně posoudí zdravotní stav lékaři ČSSZ, kteří mají v kompetenci řízení o námitkách.

  • Podání námitek v zákonné lhůtě je nutností, aby se případně mohl žadatel obrátit na soud. Teprve při vyčerpání možnosti podání námitek proti rozhodnutí je možné se obrátit s žalobou na soud. Při nepodání námitek se nelze v budoucnu obrátit na soud, neboť by nebyly vyčerpány všechny legislativní možnosti. Proto je velmi důležité hlídání 30denní lhůty.

 

Při neúspěšných námitkách lze podat žalobu ve správním soudnictví

Jestliže není námitkám proti rozhodnutí ČSSZ ve věci invalidního důchodu (např. nepřiznání invalidního důchodu, odebrání invalidního důchodu) vyhověno, potom je ještě možností podání správní žaloby v dané věci ke Krajskému soudu. Správní žaloba musí být podána do 60 dní od doručení proti rozhodnutí, proti kterému je podávána. V dané žalobě je vhodné uvést, proč nebyl správně zohledněn zdravotní stav apod., sepsání každé žaloby je individuální záležitostí.

 

Řešením může být dobrovolné důchodové pojištění

Někteří žadatelé o invalidní důchod nezískají potřebnou dobu pojištění a jejich žádost je zamítnuta. V některých případech může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění a opětovná žádost o invalidní důchod v budoucnu, jakmile budou podmínky splněny. Vhodné je však si zjistit získanou dobu pojištění ještě před podáním žádosti o invalidní důchod, v některých případech je možné získanou dobu dopojistit i zpětně. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je omezena a závisí na konkrétním průběhu pojištění, bez omezení je možné dopojistit dobu evidence na úřadu práce, kdy nenáležela podpora v nezaměstnanosti a studium.

  • Dobrovolné důchodové pojištění se platí měsíčně a rozhodující je měsíc, kdy se platí, nikoliv rok za který se platí. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2014 činí 1 817 Kč. Ze zákona je možné platit i vyšší dobrovolné důchodové pojištění za účelem vyššího státního důchodu.

 

Praktický příklad

Žadateli o invalidní důchod panu Novákovi (49 let) vznikla dle posudku lékaře LPS invalidita druhého stupně dne 10. března 2014. Pan Novák však pracoval v posledních 10 letech pouze 1 rok a 9 let byl v evidenci na úřadu práce. Do doby pojištění se panu Novákovi počítá pouze odpracovaný 1 rok a doba pobírání podpory v nezaměstnanosti v rozsahu 6 měsíců. Do doby pojištění se evidence na úřadu práce, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti počítá pouze v omezeném zákonném rozsahu (doba vedení v evidenci úřadu práce, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let věku se hodnotí pouze jeden rok), proto pan Novák nezíská potřebnou dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech a nebude mu přiznána výplata invalidního důchodu. Žádost o invalidní důchod bude panu Novákovi zamítnuta.

zdroj obrázku: http://compfight.com/search/invalid/1-0-1-1

 

Komentáře