Deset pravidel pro práci na dohody v důchodu

Oblíbeným přivýdělkem ke státnímu důchodu je práce na některou z pracovních dohod. Práce na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. S čím je dobré počítat při práci na dohodu v důchodu? Podívejme se na vybraných 10 bodů.

 

V řádném důchodovém věku nejsou důchodci nijak omezeni ve výkonu výdělečné činnosti, ať už ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Z časových, daňových či administrativních důvodů pracují penzisté často na některou z pracovních dohod.

 

Dohody musí být uzavřeny písemně

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Na dohodu o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

 

Neplacení pojistného

Z hrubé měsíční odměny z dohody o provedení práce se však sociální a zdravotní pojištění neplatí, když hrubá měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když hrubá měsíční odměna nedosahuje 2 500 Kč. Sociální a zdravotní pojištění u odměny do limitu neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.

 

Lze uplatnit daňové slevy

I při práci na některou z pracovních dohod je možné při výpočtu čisté měsíční odměny uplatnit daňové slevy. Např. na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci. Měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč tedy mohou uplatňovat i pracující důchodci. Daňové slevy je však možné v daném měsíci uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele a musí u něj být podepsáno prohlášení k dani (růžový formulář).

 

Práce pro více zaměstnavatelů současně

Starobní důchodci nejsou ve výdělečné činnosti nijak omezení, proto mohou pracovat pro více zaměstnavatelů současně, a to i na základě pracovních dohod. U každého zaměstnavatele se posuzuje rozsah pracovních činností individuálně. V praxi lze tak v jednom měsíci pracovat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, pro druhého na dohodu o pracovní činnosti a pro třetího opět na dohodu o provedení práce.

 

Přepočítání důchodu

Po odpracování 360 kalendářních dní, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, vzniká nárok na přepočítání starobního důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje za každých odpracovaných 360 kalendářních dní o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na přepočítání důchodu vzniká i při práci na pracovní dohody, pokud je však z odměny odváděno sociální pojištění. K přepočítání důchodu však dochází pouze na základě vlastní podané žádosti, nedochází k ní automaticky.

 

Práce v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. V praxi tedy mohou předčasní důchodci pracovat na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. U každého zaměstnavatele se posuzuje limit individuálně, proto je možné pracovat na měsíční odměnu do limitu pro více zaměstnavatelů současně.

 

Nárok na nemocenskou

Jestliže je z hrubé odměny plynoucí z pracovních dohod odváděno sociální pojištění, potom vzniká i pracujícímu starobnímu důchodci nárok na nemocenskou. V řádném starobním důchodu je možné pobírat nemocenskou po dobu nejvýše 70 kalendářních dní. Nejdéle však do dne, kdy skončila doba zaměstnání. Předčasní důchodci nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, proto nemohou pobírat nemocenskou.

 

Povinnost podání daňového přiznání

Jestliže je v některém měsíci během roku vykonávána práce na některou z pracovních dohod pro více zaměstnavatelů současně a přitom je ze všech odměn v daném měsíci odvedena zálohová daň z příjmu, potom vzniká povinnost podat daňové přiznání. A to i pro pracující důchodce. Všichni daňoví poplatníci, kteří odvedou v některém měsíci zálohovou daň z příjmu u příjmů ze závislé činnosti ze dvou a více zaměstnání, mají povinnost podat daňové přiznání za daný rok a žádný zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně.

 

Možnost vrácení srážkové daně

Někteří penzisté si během roku přivydělávají na dohodu o provedení práce pouze pár měsíců, např. během léta. Jestliže nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani a měsíční odměna je 10 000 Kč a méně, potom je jim z hrubé odměny odvedena srážková daň z příjmu. Odvedenou srážkovou daň z příjmu je možné obdržet v plném rozsahu nebo částečném rozsahu zpět. Když je celkový roční daňový základ 165 600 Kč a méně a není během roku v plném rozsahu využita sleva na poplatníka (24 840 Kč za celý rok), potom se po podaném daňovém přiznání obdrží odvedená srážková daň zpátky.

 

Není nárok na odstupné

Pro práci na některou z pracovních dohod neplatí legislativní úprava zákoníku práce týkající se např. odstupného, pracovní dobu a dobu odpočinku, výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, překážky v práci na straně zaměstnance, dovolenou, skončení pracovního poměru či cestovní náhrady.

 

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Komentáře