Daňové devatero důchodce za rok 2016

V řádném důchodovém věku je možné bez omezení podnikat nebo pracovat. Příjmy výdělečně činných důchodců však podléhají zdanění. Kdy musí důchodci podávat daňové přiznání za rok 2016 a na co si dát pozor?

 

Důchodci, kteří po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele, a neměli žádné jiné  zdanitelné příjmy nad 6 000 Kč, mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Jak je to však s daňovými povinnostmi v ostatních případech?

 

1) Osvobození důchodů do 356 400 Kč

Od daně z příjmu fyzických osob za rok 2016 jsou osvobozeny obdržené důchody do částky 356 400 Kč. Měsíční důchod nad 29 700 Kč (356 400 Kč: 12 měsíců) má velmi málo lidí, proto důchodci pobírající pouze státní důchod nemají s daněmi žádné starosti. Penzisté s ročním důchodem nad limit zdaňují dle § 10 zákona o dani z příjmu pouze roční důchod nad 356 400 Kč.

 

Praktický příklad

Podnikající důchodce Novák má měsíční důchod 16 000 Kč a za rok 2016 dosáhl hrubého zisku 560 000 Kč. Důchodce Novák bude v daňovém přiznání zdaňovat pouze hrubý zisk 560 000 Kč. Obdržený důchod je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen.

 

2) Nárok na daňovou slevu 24 840 Kč

Pracující nebo podnikající důchodci mají nárok na roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. V daňovém přiznání se přitom uplatňuje daňová sleva vždy v plném rozsahu, přestože např. důchodce podnikal po část roku nebo pronajímal nemovitost pouze několik měsíců během roku 2016.

 

Praktický příklad

Důchodce pan Černý podnikal v roce 2016 pouze pět měsíců. V podávaném daňovém přiznání za rok 2016 však uplatní základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč.

 

3) Zdanitelné příjmy nad 15 000 Kč

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly za rok 2016 částku 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně z příjmu fyzických osob osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkovou daní. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

 

Praktický příklad

Penzistka paní Koukalová si měsíčně přivydělávala pronájmem garáže 600 Kč. Roční zdanitelný příjem 7 200 Kč nebude muset paní Koukalová nikde uvádět.

 

4) Daňové osvobození pro příležitostné příjmy

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí do úhrnné částky 30 000 Kč za rok. Důchodce mající příležitostný příjem do limitu např. z příležitostné výpomoci nebo pronájmu movitých věcí, nemá s tímto příjmem žádné starosti.

 

5) Podnikající důchodce a „přehledy o příjmech a výdajích“

Důchodci, kteří alespoň v jednom měsíci roku 2016 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musí za rok 2016 doručit příslušné zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) „přehled o příjmech a výdajích za rok 2016“. Tuto povinnost mají podnikající důchodci i při nízkých příjmech, kdy jim nevzniká povinnost podávat daňové přiznání.

 

6) Nadstandardní příjmy neovlivňují zdanění důchodu

Za rok 2015 museli důchodci s příjmy ze zaměstnání nebo dílčími základy daně z podnikání a pronájmu ve výši 840 tisíc Kč a více zdaňovat celý důchod, bez ohledu na jeho roční výši. Dle rozhodnutí Ústavního soudu tomu tak za rok 2016 již není. Pracující nebo podnikající důchodce může mít libovolně vysoké příjmy a důchod z tohoto důvodu zdaňovat nebude.

 

7) Práce pro dva zaměstnavatele a daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2016 musí podat i důchodci, kteří během roku 2016 pracovali současně pro více zaměstnavatelů a byla jim v některém měsíci odvedena zálohová daň z příjmu z obou zaměstnání. V těchto případech není možné daňové záležitosti vyřídit prostřednictvím ročního zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem.

 

8) Daňový přeplatek

Důchodci, kteří pracovali během roku 2016 pouze v některých měsících, přičemž jim byla z hrubé mzdy zaměstnavatelem vypočtena zálohová daň z příjmu, obdrží daňový přeplatek. Během roku totiž zaplatí na měsíčních zálohách na dani z příjmu fyzických osob více než činí vypočtená daň z příjmu za celý rok 2016. V ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2016 totiž uplatní tito důchodci nekrácenou základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Výše daňového přeplatku závisí na tom, kolik měsíců důchodci v roce 2016 pracovali a jak vysoká částka zálohové daně z příjmu jim byla během roku odvedena. Daňový přeplatek nemůže být totiž vyšší než odvedená zálohová daň z příjmu během roku.

 

9) U pronájmu lze uplatnit 30% výdajový paušál

Každoročně stoupá počet důchodců majících v penzi pravidelný příjem z pronájmu. Příjem z pronájmu v důchodu je výhodný i díky jednoduché daňové administrativně. Z příjmů z pronájmu se totiž neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pro stanovení výdajů lze použít 30% výdajový paušál.

 

Praktický příklad

Důchodce Kučera měl za rok 2016 příjem z pronájmu ve výši 180 000 Kč. Výdaje uplatnil 30% výdajovým paušálem. Základ daně bude 126 000 Kč (180 000 Kč – (30 % z 180 000 Kč). Daň z příjmu je 18 900 Kč (126 000 Kč x 15 %), po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je však daňová povinnost nulová. Přestože nebude pan Kučera platit daň z příjmu, tak musí podat na finanční úřad daňové přiznání za rok 2016.

Komentáře