Práce v důchodu zvyšuje státní důchod

V řádném důchodovém věku je možné současně pobírat mzdu i důchod. Výdělečná činnost v řádném důchodovém věku není omezena. Pracující důchodci mohou při splnění zákonných podmínek požádat o zvýšení důchodu. Kdy se důchod z důvodu práce zvyšuje?

 

Starobní důchodce pobírající státní důchod, který v důchodovém věku nadále pracuje a z příjmu řádně odvádí sociální (důchodové) pojištění, si může při splnění zákonných podmínek požádat o zvýšení důchodu z důvodu práce v důchodovém věku. Nutné je vykonávat činnosti, ze kterých je placeno sociální (důchodové) pojištění. Příjmy, ze kterých není placeno sociální (důchodové) pojištění, nemají na důchodové nároky vliv.

 

Praktický příklad 1)

Paní Nováková pobírá starobní důchod a  v řádném důchodovém věku pořád pracuje. Veškeré pracovní činnosti však vykonává pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Z dohody o provedení práce se přitom neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Protože paní Nováková v řádném důchodovém věku neplatí z příjmu sociálního pojištění, tak ji nemůže být přiznaný starobní důchod zvýšen.

 

Praktický příklad 2)

Paní Černá pobírá řádný starobní důchod a vykonává v řádném důchodovém věku samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost v řádném důchodovém věku je pro účely placení sociálního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. Když je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se neplatí z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění a nemůže být z tohoto důvodu státní důchod zvýšen. Např. za celý kalendářní rok 2016 se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk 64 813 Kč.

 

Praktický příklad 3)

Pan Svoboda má po celou dobu pobírání řádného starobního důchodu měsíční příjem 12 000 Kč z pronájmu nemovitosti. Pan Svoboda nemá nárok na přepočet důchodu. Příjem z pronájmu stejně jako z prodeje nemovitých věcí, movitých věcí nebo kapitálových příjmů nepodléhá platbě na sociálním pojištění bez ohledu na výši příjmu. Tyto pasivní příjmy tedy nejsou důvodem pro přepočet státního důchodu.

 

Kolik dní je nutné odpracovat v důchodovém věku?

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod a nadále pracují a z příjmu odvádí sociální (důchodové) pojištění, mají nárok na přepočet vlastního starobního důchodu. Za každých 360 odpracovaných kalendářních dní se zvyšuje důchod o 0,4  % výpočtového základu. Automaticky k přepočítání důchodu nedojde, je nutné si o přepočítání důchodu písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Bez písemné žádosti není možné důchod zvýšit. Pro účely zvýšení státního důchodu se počítají pouze odpracované dny od roku 2010. Důchodci, kteří pobírají důchod v poloviční výši, mají nárok na zvýšení výpočtového základu o 1,5 % za každých 180 dní výdělečné činnosti, ze které je řádně odváděno sociální pojištění. O přepočet státního důchodu je možné při splnění zákonných podmínek požádat v průběhu let vícekrát.

 

Praktický příklad 4)

Pan Dvořák odešel do řádného starobního důchodu 1. února 2016. V měsících únoru, březnu a dubnu pan Dvořák nadále pracuje pro svého zaměstnavatele, protože se ještě dohodli na dokončení určitého projektu. Pan Dvořák sice odpracuje tři měsíce po dosažení řádného důchodového věku a z příjmu bude řádně odvádět sociální pojištění, ale nárok na přepočet důchodu panu Dvořákovi nevznikne, protože neodpracuje požadovaných alespoň 360 kalendářních dní.

 

Procentem se násobí výpočtový základ, nikoliv důchod

O příslušné procento se zvyšuje výpočtový základ přiznaného důchodu. Nikoliv tedy již vypočtený státní důchod nebo procentní výměra důchodu.

 

Praktický příklad 5)

Pan Černý odešel 1. ledna 2016 do starobního důchodu. Pan Černý měl osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 27 920 Kč. Pan Černý získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. Pan Černý pracoval během roku 2016 na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z hrubé mzdy odváděl sociální pojištění. Dne 30. 12. 2016 si pan Černý požádá o zvýšení důchodu z důvodu výdělečné činnosti v penzi. O kolik se důchod panu Černému zvýší?

 

Výpočet starobního důchodu pana Černého

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 27 920 Kč
První redukční hranice

 (do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč
Druhá redukční hranice

 (od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

4 170 Kč
Výpočtový základ

(11 883 Kč + 4 170 Kč)

16 053 Kč
Zápočet za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63,0
Procentní výměra důchodu

(16 053 Kč x 63 %)

10 114 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Měsíční důchod

(2 440 Kč + 10 114 Kč)

12 554 Kč

 

Výpočtový základ důchodu pana Černého je 16 053 Kč. Zvýšení důchodu je tedy 65 Kč (16 053 Kč x 0,4 %). Před valorizací důchodu od lednové splátky důchodu v lednu 2017 by měl pan Černý státní důchod 12 619 Kč (12 554 Kč + 65 Kč).

Komentáře