Dobrovolné důchodové pojištění v sedmi bodech

Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být žádný státní důchod přiznán. Získanou dobu pojištění je potřeba si dobře hlídat. Při nedostatečné době pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění.

 

V roce 2016 musí žadatelé o starobní důchod, řádný nebo předčasný, získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. Žadatelé o invalidní důchod musí získat rovněž potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku. Např. žadatelé o invalidní důchod starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, občané starší 38 let nesplňující tuto podmínku získají potřebnou dobu pojištění, když získají 10 let v posledních 20 letech. Bez potřebné doby pojištění nemůže být státní starobní důchod nebo invalidní důchod přiznán.

 

Do doby pojištění se přitom započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Chybějící dobu pojištění je možné dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění. Před využitím dobrovolného důchodového pojištění je vhodné nejdříve porovnat skutečnou dobu pojištění a dobu pojištění v evidenci ČSSZ a při nesrovnalostech nejdříve vydokladovat chybějící skutečnou dobu pojištění.

 

1) Přihláška se podává na OSSZ

Podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle do vzniku nároku na starobní důchod. Přihlášku mohou podat občané starší 18 let.

 

2) Před podáním přihlášky lze dopojistit rok

Dobu přede dnem podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění je možné, až na výjimky, dopojistit pouze v rozsahu jednoho roku před tímto datem. Podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je tedy nutné včas, zpětné dopojištění je omezeno.

 

3) Dopojištění bez časového omezení

Legislativou je dobrovolné důchodové pojištění omezeno. Musí být splněny zákonné podmínky pro možnost využití tohoto institutu a současně musí být včas podána přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění. Před podáním přihlášky je možné bez časového omezení dopojistit pouze dobu studia a evidenci na úřadu práce, když již nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Doba studia od roku 2010 totiž nepatří mezi náhradní doby pojištění a evidence na úřadu práce se započítává pro důchodové účely v omezeném rozsahu. Evidence na úřadu práce se započítává jako náhradní doba pojištění vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato lhůta zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu tří let.

 

4) Celkově lze získat 15 let

Důvody pro využití institutu dobrovolného důchodového pojištění jsou uvedeny v zákoně o důchodovém pojištění (např. vedení v evidenci na úřadu práce, studium, činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele). Institut dobrovolného důchodového pojištění je však možné využít i bez udání důvodu, v takových případech je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění maximálně v rozsahu 15 let.

 

5) Minimální měsíční částka 1 891 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2016 činí minimálně 1 891 Kč za každý měsíc. Rozhodující pro platbu dobrovolného důchodového pojištění je měsíc, ve kterém je dobrovolné důchodové pojištění placeno a nikoliv období, za které je placeno. Např. za měsíce evidence na úřadu práce nezapočítávané do náhradní doby pojištění v roce 2013 placené v roce 2016 se platí minimálně 1 891 Kč za každý měsíc.

 

6) Mzdě 6 754 Kč odpovídá minimální platba

Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění činí 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy. Minimální měsíční dobrovolné pojištění v částce 1 891 Kč tedy odpovídá hrubé měsíční mzdě 6 754 Kč. Kdo chce, aby placením dobrovolného důchodového pojištění dopojistil hrubou mzdu na úrovni 20 000 Kč, ten by musel platit měsíční dobrovolné důchodové pojištění 5 600 Kč. Dobrovolné důchodové pojištění je tedy poměrně vysoké a v praxi většina lidí platí minimální částku a dobrovolné důchodové pojištění se využívá především v situaci, že chybí potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu.

 

7) Na pojištění je nutné myslet včas

V praxi je některým občanům sice přiznána invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně, přesto však nepobírají invalidní důchod na účet. Pouze přiznání stupně invalidity totiž nestačí, žadatel o invalidní důchod musí získat i potřebnou dobu pojištění. Před podáním žádosti o invalidní důchod je nutné vědět přesně, zdali je podmínka pojištění splněna a případně chybějí dobu pojištění dopojistit. Nejčastěji mají problémy se získáním doby pojištění občané dlouhodobě v evidenci na úřadu práce. Dobu na úřadu práce, která se již nezapočítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění, lze dopojistit i zpětně bez omezení.

Komentáře