Daňové povinnosti samostatně výdělečně činných důchodců za rok 2014

Každoročně stoupá počet důchodců, kteří si během roku přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší zdroj příjmů, což přináší výhody při placení povinného pojistného. Jak je to s daněmi za rok 2014 si ukážeme na praktickém příkladu.

 

Starobní důchodci, kteří si alespoň po část roku 2014 přivydělávali vlastní samostatnou výdělečnou činností, musí doručit v zákonných termínech tři základní tiskopisy a uhradit vypočtenou daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

 

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro finanční úřad

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 pro finanční úřad musí být na finanční úřad doručeno do 1. dubna 2015. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. srpna 2015. O zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí být finanční úřad informován do konce března.

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro OSSZ

Přehledy o příjmech a výdajích je nutné doručit do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) je nutné doručit do 4. května 2015, protože 1. května je státní svátek, 2. května je sobota a 3. května je neděle. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 3. srpna 2015, neboť 1. srpna a 2. srpna je sobota a neděle. O zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí být příslušná OSSZ informována do konce dubna.

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro příslušnou zdravotní pojišťovnu, u které byl důchodce pojištěn v roce 2014 je nutné odevzdat do 4. května. V Česku působí 7 zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Každý občan má právo volby zdravotní pojišťovny. Případná změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2015 nemá vliv na doručení přehledu za rok 2014. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je potom termín do 3. srpna 2015. O zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí být příslušná zdravotní pojišťovna informována do konce dubna.

 

Kdy podává důchodce jen daňové přiznání?

Důchodci, kteří během roku pobírali pouze starobní důchod a přitom měli např. příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku, podávají pouze daňové přiznání. Z pronájmu a příjmů z kapitálového majetku se povinné sociální a zdravotní pojištění neplatí. Příležitostné příjmy do 30 000 Kč za rok 2014 (např. prodej z pěstitelství, chovatelství nebo jednorázové výpomoci) jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozené.

 

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení

Jakékoliv samostatné výdělečné činnosti dosažení řádného důchodového věku nebrání. V řádném důchodu je možné bez limitu podnikat. Výše příjmu ani pracovní nasazení není sledováno. Lze bez obav současně pobírat řádný starobní důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Předčasní důchodci jsou při výkonu samostatné výdělečné činnosti limitováni. Za celý rok 2014 nesmí mít příjem podléhající platbě na sociálním pojištění. Tato podmínka je při samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2014 splněna při dosažení hrubého zisku do 62 261 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

 

Za rok 2014 mají starobní důchodci nárok na daňovou slevu

V daňovém přiznání mohou starobní důchodci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost uplatnit daňové slevy a daňové odpočty jako všichni ostatní daňoví poplatníci. Za rok 2014 mohou tedy i starobní důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Při uplatnění základní slevy na poplatníka nezaplatí samostatně výdělečně činní důchodci na dani z příjmu fyzických osob nic až do hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 165 600 Kč. Pří uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů nezaplatí výdělečně činní důchodci nic na dani z příjmu i při vyšším zisku. Základní sleva na poplatníka se poměrně nesnižuje, proto i při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku náleží tato sleva v plné výši 24 840 Kč. Invalidní důchodci prvního stupně mají nárok na roční daňovou slevu 2 520 Kč, invalidní důchodci druhého stupně mají nárok na roční daňovou slevu rovněž 2 520 Kč a invalidní důchodci třetího stupně na invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč.

 

Daní se pouze příjem ze samostatné výdělečné činnosti

Vyplácené důchody jsou v Česku od daně z příjmu fyzických osob za rok 2014 osvobozeny do částky 306 000 Kč. Roční důchod nad limit drtivá většina důchodců nemá. Proto se v daňovém přiznání uvádí pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Sociální a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy.

 

Samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů

Výkon samostatné výdělečné činnosti je považován pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění za vedlejší zdroj příjmů. Starobní důchodci tedy nemusí dodržet při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ jako ostatní OSVČ na hlavní činnost. Při vedlejší činnosti nemusí být placeny minimální zálohy. Povinné sociální a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Sociální pojištění se dokonce u vedlejší činnosti neplatí do limitu. Za celý rok 2014 je limitem částka 62 261 Kč. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Jedná se o hrubý zisk. Tedy příjem ponížený o výdaje. Vedlejší výdělečná činnost je tedy zvýhodněna. Při nižším přivýdělku v řádném starobním důchodu jsou daňové povinnosti samostatně výdělečně činného důchodce nízké. Efektivní zdanění je citelně nižší než u OSVČ na hlavní činnost.

 

Praktický příklad

Pan Veselý odešel do řádného starobního důchodu v září 2013. Koncem roku 2013 se však rozhodl, že má ještě dostatek nápadů a energie k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pan Veselý začne od ledna 2014 vykonávat vlastní samostatnou výdělečnou činnost. Zahájení samostatné výdělečné činnosti řádně oznámí na finančním úřadu, místně příslušné OSSZ a své zdravotní pojišťovně. Pan Veselý dosáhne za rok 2014 příjmu 135 690 Kč. Výdaje uplatní pan Veselý 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Během roku 2014 nemusí pan Veselý platit žádné zálohy na povinném pojistném. Výdělečná činnost je považována pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění za vedlejší zdroj příjmů. Kolik zaplatí pan Veselý za rok 2014 na povinných daňových platbách?

 

Výpočet daně z příjmu fyzických osob za rok 2014

Text Částka
Příjem 135 690 Kč
Výdaje 81 414 Kč(135 690 Kč x 60%)
Základ daně(hrubý zisk) 54 276 Kč(135 690 Kč – 81 414 Kč)
Zaokrouhlený základ daně(na sta dolů) 54 200 Kč
Daň z příjmu 8 130 Kč(54 200 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po slevě 0 Kč(8 130 Kč – 24 840 Kč) (max. do nuly)

vlastní výpočet autora

 

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2014

Text Částka
Příjem 135 690 Kč
Výdaje 81 414 Kč(135 690 Kč x 60%)
Základ daně(hrubý zisk) 54 276 Kč(135 690 Kč – 81 414 Kč)
Vyměřovací základ 27 138 Kč(54 276 Kč x 50 %)
Zdravotní pojištění za rok 2014 3 664 Kč (27 138 Kč x 13,5 %)
Nová měsíční záloha 306 Kč(3 664 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočet autora

 

Výpočet sociálního pojištění za rok 2014

Text Částka
Příjem 135 690 Kč
Výdaje 81 414 Kč(135 690 Kč x 60%)
Základ daně(hrubý zisk) 54 276 Kč(135 690 Kč – 81 414 Kč)
Sociální pojištění za rok 2014 0 Kč (hrubý zisk je do limitu)
Nová měsíční záloha 0 Kč

vlastní výpočet autora

 

Na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění nezaplatí pan Veselý nic. Celkové daňové platby z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti budou 3 664 Kč na zdravotním pojištění. Nedoplatek uhradí jednorázově v den podání přehledu. Celkové efektivní zdanění bude 6,8 % (3 664 Kč: 54 276 Kč). Výkon samostatné výdělečné činnosti je při nižším hrubém zisku z důvodu minimálního zdanění výhodný.

 

Přestože nebude pan Veselý nic platit na sociálním pojištění a dani z příjmu fyzických osob, tak musí v zákonném termínu řádně doručit na finanční úřad daňové přiznání a na místně příslušnou OSSZ přehled o příjmech a výdajích. U zdravotního pojištění vznikne panu Veselému povinnost platit měsíční zálohu 306 Kč. Měsíční záloha je poprvé splatná do 8. dne následujícího měsíce po podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovně. Pan Veselý odevzdá přehled o příjmech a výdajích v březnu, poprvé je nutné uhradit zálohu do 8. dubna.

Komentáře