Zaměstnavatelé a důchodová reforma 2013

Od 1.1.2013 platí v ČR nová úprava důchodů. Dosavadní systém důchodového zabezpečení je doplněn o nový druhý pilíř dobrovolného soukromého důchodového spoření; nadále tak bude složen ze tří pilířů:

I. pilíř – povinné důchodové pojištění, státní systém důchodového zabezpečení

Úpravu lze nalézt v zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů – zejm. ve znění zákona č. 220/2011 Sb. (tzv. malá důchodová reforma platná od 1.1.2012) – pojistné činí 28% z hrubé mzdy (6,5% odvádí zaměstnanec, 23,5% odvádí zaměstnavatel). Starobní a invalidní důchod se vyplácí jako doživotní penze s pravidelnou roční valorizací.

II. pilíř – dobrovolné důchodové spoření (tzv. opt-out )

Toto spoření upravují zejména zákony č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, a č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. Zaměstnanec bude mít možnost se rozhodnout, že neodvede celých 28% do I.pilíře, ale 3% z hrubé mzdy odvede do II. pilíře (o to se sníží odvod do I. pilíře – místo 6,5% jen 3,5%) + dále dobrovolně odvede další 2% z hrubé mzdy do II. pilíře, tedy soukromému subjektu (penzijní společnosti do některého z důchodových fondů spravovaných touto společností, který si účastník vybere). Jde o spoření, které je vedeno na individuálním účtu a stát negarantuje zhodnocení důchodových úspor účastníků; hodnota úspor se proto může odchylovat do kladných i záporných hodnot od vložených úspor.

Prostředky nelze vybrat před dosažením důchodového věku účastníka. Za podmínek stanovených zákonem je lze použít pouze na pořízení některého z těchto důchodů:

–        doživotní starobní důchod,

–        doživotní starobní důchod se sjednaným pozůstalostním důchodem po dobu 3 let,

–        starobní důchod na dobu 20 let, nebo

–        sirotčí důchod na dobu 5 let

Uspořené prostředky jsou předmětem dědictví jen v době spořící fáze. Po jejím uplynutí za ně lze pořídit pouze některý z uvedených důchodů. Výše (ceny) doživotních penzí zákon nestanoví; bude záležet na konkrétních nabídkách pojišťoven v době, kdy bude účastník tento důchod pořizovat – budou pravděpodobně výrazně nižší než současné modelové propočty.

Zákon stanoví termín 30.6.2013, do kdy se musí zaměstnanec starší 35 let rozhodnout, zda vstoupí do dobrovolného důchodového spoření. Ti mladší mají čas do doby, až jim bude 35 let. Zaměstnanec musí své rozhodnutí oznámit zaměstnavateli, který za něj bude provádět odvod pojistného na důchodové spoření příslušnému finančnímu úřadu.

Důležité pro zaměstnavatele:

  • Kdo je plátcem pojistného na důchodové spoření – plátce daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Plátce pojistného je registrován na základě prvního hlášení, pokud je již registrován jako plátce k dani příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
  • Komunikace výhradně elektronicky – daňový portál.
  • Dílčím základem pojistného je součet měsíčních vyměřovacích základů (vyměřovací základ je pro I. a II. pilíř shodný).
  • Pojistným obdobím je kalendářní rok.
  • Hlášení o sraženém pojistném na důchodové spoření za zaměstnance provádí zaměstnavatel do 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce elektronicky. Na základě hlášení dojde ze zákona k samovyměření záloh.
  • Vyúčtování se podává 3 měsíce po skončení kalendářního roku, na základě vyúčtování je vyměřeno pojistné za kalendářní rok.
  • Registrace smluv účastníků důchodového spoření – Specializovaný finanční úřad.
  • Výběr pojistného – jednotlivé finanční úřady, které následně převedou pojistné na účty penzijních společností.

III. pilíř – dobrovolné doplňkové penzijní spoření

Toto spoření upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 403/2012 Sb. Jde o upravené penzijní připojištění se státním příspěvkem, v němž všichni současní účastníci (vstup do tohoto systému byl uzavřen dne 30.11.2012) budou převedeni do transformovaného fondu, který byly povinné zřídit spolu s konzervativním fondem všechny penzijní společnosti. Vztahuje se na ně i nová výše státního příspěvku:

výše příspěvku účastníka                    výše státního příspěvku

300 až 999 Kč                       90 Kč + 20 %  z částky nad 300 Kč

1000 Kč a víc                        230 Kč.

Noví účastníci, tj. ti, kteří uzavřou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření po 1. lednu 2013, budou moci čerpat naspořené prostředky pouze na některou z následujících dávek (nebude již možná výsluhová penze):

–        starobní penze na určenou dobu

–        invalidní penze na určenou dobu

–        jednorázové vyrovnání

–        odbytné

–        úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi

–        úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Všem účastníkům budou moci přispívat na doplňkové penzijního spoření jejich zaměstnavatelé (daňově odečitatelné příspěvky), nově bude možné čerpat naspořené prostředky formou tzv. předdůchodu.

Předčasný důchod a předdůchod. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Předčasný starobní důchod (tedy starobní důchod před dosažením důchodového věku) je poskytován ze státního systému důchodového zabezpečení. Je upraven v zákoně č. 155/1995 Sb. Nárok vzniká za podmínek stanovených zákonem – pojištěnec splňuje potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše 3 roky (důchodový věk méně než 63 let) nebo nejvýše 5 let (důchodový věk činí 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let).

Výše předčasného starobního důchodu je krácena podle délky doby předčasného odchodu do důchodu a jeho přiznání vylučuje žádat později o řádný starobní důchod, tj. snížení výše starobního důchodu je trvalé.

Při předčasném důchodu si nelze vydělávat, je však přípustné zaměstnání malého rozsahu (do 2500 Kč měsíčně), práce na dohodu o provedení práce do 10000 Kč a podnikat (příjem nezakládá účast na pojištění – tj. pro letošní rok 60329 ročně).

Předdůchod (starobní penze na určenou dobu) dle zákona o doplňkovém penzijním spoření umožňuje čerpání naspořených peněz formou předdůchodu a to až 5 let před dosažením důchodového věku stanoveného zákonem č. 155/1995 Sb. Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu posuzováno jako vyloučená doba, takže nebude mít negativní dopad na jeho výši a v této době bude příjemce předdůchodu považován za státního pojištěnce pro účely veřejného zdravotního pojištění, tj. nebude muset odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Příjemce předdůchodu, který bude zároveň výdělečně činný, si bude moci zvolit, zda má být doba posouzena jako vyloučená nebo má být započítáván příjem. Předdůchod z doplňkového penzijního spoření bude možné čerpat společně s předčasně vypláceným starobním důchodem z důchodového pojištění.

Důležité pro zaměstnavatele:

  • Lze poskytovat zvýšené příspěvky pro zaměstnance vykonávající rizikové, popř. namáhavé práce – role kolektivního vyjednávání,
  • Příspěvky zaměstnavatele jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné,  roční limit osvobození (nyní je 24.000 Kč) je společný i pro ŽP, v roce 2013 bude zvýšen v souvislosti se zavedením předdůchodů na 30.000 Kč na rok (návrh je v závěrečné fázi legislativního procesu).
Komentáře