Za první pololetí dluží na 64 tisíc důchodců

K první polovině roku 2012 napočítala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 64 tisíc důchodů se zavedenou exekuční srážkou. Za zmiňované období se přitom vyplatilo už na 742 milionů korun. Počet zadlužených důchodců vzrostl oproti loňsku už o 5,6 %.

Nejčastější dluh je kolem 3000 Kč

Správa je povinna provádět exekuční srážky ze všech druhů důchodů, a to na základě rozhodnutí soudu či orgánu státní správy, exekučního příkazu či rozhodnutí v insolvenčním řízení. Podmínkou pro zařízení srážky z důchodu je, aby důchod dosahoval tzv. zabavitelné výše, ze které ČSSZ vypočítá výši měsíční exekuční srážky a stanoví srážkový plán. V červnu 2012 mělo zařízenou exekuční srážku 64 315 důchodů, což představuje nárůst o 5,6 % oproti stavu z konce loňského prosince. Nejčastěji se měsíční výše exekuční srážky pohybuje do 3 000 Kč, běžné jsou i případy se srážkou do 500 Kč nebo jen do 100 Kč.

Důchodci se mohou o dluhu poradit

O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá Česká správa klientům písemné oznámení. Domnívá-li se klient, že jeho exekuce je neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala. ČSSZ totiž není kompetentní oprávněnost exekuce posuzovat. S konkrétními dotazy na prováděné exekuční srážky z důchodu se klienti mohou obracet na klientské centrum pro důchodové pojištění, na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště nebo telefonicky na call centrum důchodového pojištění.

Komentáře