Výpočet pozůstalostních důchodů

Manželka nebo manžel a děti mají při splnění zákonných podmínek v případě úmrtí nárok na pozůstalostní důchody. Jaké podmínky musí být splněny pro přiznání pozůstalostních důchodů a jak se vypočítávají?

 

Nárok na pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod) není automatický, vždy musí být splněny zákonné podmínky a musí být o pozůstalostní důchod požádáno na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Když nejsou zákonné podmínky splněny, tak nelze pozůstalostní důchody pobírat.

 

Podmínky pro přiznání vdovského důchodu

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), jestliže zemřelý (zemřelá) pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu. Trvání manželství je základní podmínkou pro přiznání vdovského (vdoveckého) důchodu. Potřebná doba pojištění se liší dle věku. Zemřelý občan starší 28 let, který nepobíral starobní důchod, musí získat dobu pojištění v rozsahu alespoň pěti let v posledních deseti letech, aby byla splněna podmínka pro přiznání invalidního důchodu.

 

Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, když zemřelý rodič pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod. Nebo ke dni smrti splnil zemřelý rodič podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí následkem pracovního úrazu. Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu se v posledních letech zlepšily. Pro účely přiznání sirotčího důchodu je podmínka doby pojištění splněna, když zemřelý rodič získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění. V praxi tak může dojít k situaci, že zemřelá manželka z důvodu nedostatečné doby pojištění nárok na vdovský důchod nemá, ale děti nárok na sirotčí důchod mají. V případě splnění podmínky nezaopatřenosti je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let.

 

Proč se počítá invalidní důchod?

V případě předčasného úmrtí před dosažením řádného důchodového věku se nejdříve vypočítá zemřelému invalidní důchod a teprve potom se vypočítají pozůstalostní důchody. Tento postup je pro pozůstalé výhodný, neboť při výpočtu invalidního důchodu počítá i s dopočtenou dobou pojištění. Výše invalidního důchodu i starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu invalidního důchodu se započítává i doba pojištění od přiznání invalidity do důchodového věku (ženy stejného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě), celková doba pojištění je tak vyšší než pouze před vznikem invalidity. Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší i invalidní důchod.

 

Výpočet pozůstalostních důchodů

Každý pozůstalostní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a v roce 2016 činí 2 440 Kč. Procentní výměra pozůstalostního důchodu se vypočítává z procentní výměry důchodu zemřelého, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok. Vdovský (vdovecký) důchod činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Sirotčí důchod činí 40 % procentní výměry důchodu zemřelého.

 

Praktický příklad 1)

Pan Novotný pobíral v roce 2016 vlastní starobní důchod ve výši 11 142 Kč. Dcera Jana (22 let) studuje vysokou školu a je stále nezaopatřeným dítětem. Jak vysoký sirotčí důchod bude dcera Jana mít?

  • Starobní důchod pana Novotného se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 440 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 8 720 Kč (11 142 Kč – 2 440 Kč).
  • Základní výměra sirotčího důchodu bude 2 440 Kč a procentní výměra důchodu 3 481 Kč (8 720 Kč x 40 %). Souhrnný sirotčí důchod dcery Jany bude 5 921 Kč (2 440 Kč + 3 481 Kč).

 

Praktický příklad 2)

Manžel paní Černé předčasně zemře ve 47 letech v roce 2016. Vypočtený invalidní důchod zemřelého manžela činí 12 540 Kč. Jak vysoký vdovský důchod bude paní Černá (42 let) mít?

  • Invalidní důchod, na který by měl pan Černý nárok, činí 12 540 Kč a skládá se ze základní výměry ve výši 2 440 Kč a procentní výměry ve výši 10 100 Kč (12 540 Kč – 2 440 Kč).
  • Vdovský důchod paní Černé se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 440 Kč a poloviny procentní výměry důchodu ve výši 5 050 Kč (10 100 Kč x 50 %). Vdovský důchod paní Černé činí tedy 7 490 Kč (2 440 Kč + 5 050 Kč).

 

Souběh starobního a vdovského důchodu

V případě nároku na dva důchody se pobírá vyšší z důchodů v plné výši a nižší z důchodů v poloviční výši, přičemž procentní výměra důchodu náleží pouze jednou. V praxi dochází nejčastěji k souběhu nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi. Zpravidla je v takových případech vyšší vlastní starobní důchod a vdovský důchod je tak pouze poloviční.

 

Praktický příklad 3)

Paní Pokorné zemře manžel. Paní Pokorná je ve starobní důchodu a pobírá vlastní starobní důchod ve výši 10 160 Kč. Zemřelý manžel pobíral v roce 2016 vlastní starobní důchod ve výši 12 985 Kč. Jak vysoký bude mít paní Pokorná souhrnný důchod?

  • Procentní výměra vlastního důchodu ve výši 7 720 Kč (10 160 Kč – 2 440 Kč) je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu ve výši 5 273 Kč (12 985 Kč – 2 440 Kč) x 50 %). Proto bude paní Pokorná pobírat v plné výši vlastní starobní důchod a vdovský důchod pouze v poloviční výši.
  • Polovina vdovského důchodu činí 2 637 Kč (5 273 Kč x 50 %). Souhrnný důchod paní Pokorné bude tedy 12 797 Kč (10 160 Kč + 2 637 Kč).
Komentáře