Jak prokázat nárok na výplatu sirotčího důchodu

Blížící se začátek školního roku znamená pro některé studenty, kteří pobírají sirotčí důchod, povinnost prokázat trvání dalšího nároku na jeho výplatu. Náleží totiž jen nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Nutností je doklad o studiu

Po ukončení školního roku může nastat situace, kdy Česká správa sociálního zabezpečení vydá rozhodnutí o odejmutí výplaty sirotčího důchodu. Pokud tedy bude student v přípravě na povolání pokračovat a chce i nadále důchod získávat, musí Správě předložit aktuální potvrzení o studiu. To musí obsahovat údaje, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno. Správa pak vyplácí sirotčí důchod po celou dobu předpokládaného trvání studia. Doloží-li student nárok na dávku s časovou prodlevou, například škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, není potřeba podávat proti předchozímu odejmutí důchodu nebo zastavení jeho výplaty námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a částky za příslušné období doplatí.

I přerušení je třeba nahlásit

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, je zákonnou povinností poživatele důchodu ohlásit písemně tuto skutečnost České správě, a to do 8 dnů. Poživatelé důchodu mají rovněž povinnost vrátit vyplacené částky sirotčích důchodů, které jim nenáležely. Peníze mohou pobírat jenom v případě,  kdy se soustavně připravují na budoucí povolání, ale jen do 26 let.

Komentáře