V důchodu se nebojte podnikat

Dosáhli jste řádného důchodového věku? Pak můžete podnikat zcela bez obav a vaše příjmy nepodléhají žádným limitům. Po dosažení řádného důchodového věku je totiž možné současně pobírat starobní důchod a příjem z vlastního podnikání. Jaké jsou daňové povinnosti podnikajících důchodců, vám prozradíme v následujícím textu.

Podnikající důchodci mají povinnosti jako běžní živnostníci

Pokud jste v důchodu a podnikáte, máte stejné povinnosti jako ostatní živnostníci. Z hrubého zisku musíte platit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Nezapomeňte si proto pohlídat termíny. Do 1. dubna 2015 budete muset doručit na finanční úřad „Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014“. A do 2. května 2015 musíte odevzdat na místně příslušnou OSSZ a své zdravotní pojišťovně „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014“.

  • Hlavním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a povinného pojistného je hrubý zisk. Neboli daňový základ. Jedná se o příjem za celý rok ponížený o výdaje za celý rok.

Jako samostatně výdělečná osoba máte v podstatě tři možnosti, jak si vypočítat daňový základ. Můžete vést účetnictví, daňovou evidenci nebo si stanovit výdaje paušálem. Vedení účetnictví je v některých případech povinné, např. účast ve sdružení, kde alespoň jeden z členů sdružení musí vést účetnictví. Kdo nemá povinnost vést účetnictví, ten zpravidla volí mezi daňovou evidencí a výdajovým paušálem. Požadavky na vedení účetnictví jsou nejnáročnější.

Výdajový paušál je pro důchodce nejvýhodnější

Od minulého roku došlo k omezení u výdajových paušálů a pro některé OSVČ začaly být díky legislativním změnám výdajové paušály méně atraktivní. Podnikatelé využívající paušál nemohou uplatnit v daňovém přiznání zvýhodnění na děti a na manželku. Uvedené opatření se však samostatně výdělečně činných důchodců zpravidla netýká. Podnikající důchodce má již samostatné a pracující děti, daňové zvýhodnění by na ně uplatnit ani nemohl. A pokud je manželka ve starobním důchodu, tak má vlastní příjem za rok v naprosté většině vyšší než 68 tisíc Kč (kalkulačka starobního důchodu).

 Pro samostatně výdělečně činné důchodce je výdajový paušál výhodný. Vyplnění výdajů v daňovém přiznání paušálem je jednoduché a veškeré daňové povinnosti zvládnete sami. Nemusíte si najímat účetní služby. Administrativa spojená s výdajovým paušálem je snadná a většině podnikajících důchodců šetří výdajový paušál nejen peníze, ale i čas. Výdajový paušál se liší podle vykonávané činnosti a pohybuje se od 40 % do 80 % viz. tabulka

Druh činnosti OSVČ Výdajový paušál za rok 2014
Zemědělství    80 %
Řemeslná živnost 80 %
Ostatní živnost 60 %
Neživnost (např. nezávislé povolání) 40 %

Pro 60% a 80% výdajový paušál platí omezení, 80% výdajový paušál je možné za rok 2014 uplatnit maximálně do částky 1 600 000 Kč, 60% výdajový paušál je možné za rok 2014 uplatnit maximálně do částky 1 200 000 Kč.

Podnikající důchodci mají nárok na daňovou slevu

Během letošního roku to vypadalo, že za rok 2014 podnikající důchodci nebudou moci uplatnit v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července letošního roku však situaci upravilo. Podnikající důchodci tak mohou při stejném hrubém zisku v roce 2014 jako v roce 2013 zaplatit na dani z příjmu fyzických osob méně právě až o částku 24 840 Kč.

  • Praktický příklad

Důchodce pan Hrdlička odešel do důchodu již v únoru 2012. Nadále je však samostatně výdělečně činný. Za rok 2013 i za rok 2014 dosáhl hrubého zisku 200 tisíc Kč. Protože za rok 2013 nemohl uplatnit základní slevu na poplatníka, tak zaplatil na dani z příjmu fyzických osob 30 000 Kč (200 000 Kč x 15 %). Za rok 2014 již může pan Hrdlička slevu na poplatníka uplatnit, a proto při stejném zisku zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 5 160 Kč (200 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč).

Využít mohou také daňových odpočtů a slev

Co by podnikající důchodce, odvedete na dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 15 % z hrubého zisku. Daňový základ můžete snižovat o nezdanitelné položky stejně jako ostatní podnikatelé (např. o dary). Vypočtenou daň z příjmu je můžete snížit i o slevy na dani (např. právě sleva na poplatníka). Podnikající důchodci mají tedy nárok na uplatnění daňových odpočtů a daňových slev stejně jako ostatní podnikatelé.

Jak vysoké je zdravotní pojištění?

Na zdravotním pojištění zaplatí OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Protože je samostatná výdělečná činnost v důchodu považovaná za vedlejší výdělečnou činnost, tak nemusí podnikající důchodci dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ na hlavní činnost. Za důchodce odvádí zdravotní pojištění stát, proto je samostatná výdělečná činnost v důchodu považována za vedlejší.

Sociální pojištění do limitu se neplatí

Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Rovněž pro účely placení sociálního pojištění je samostatná výdělečná činnost v důchodu považována za vedlejší činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok se sociální pojištění neplatí do ročního hrubého zisku 62 261 Kč. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

  • Praktický příklad

Vypočítáme si celkovou daňovou povinnost paní Moudré, která odešla v září 2013 do starobního důchodu a nadále podniká. Paní Moudrá dosáhne za celý rok 2014 příjmu 149 240 Kč. Výdaje uplatní paní Moudrá 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění paní Moudrá?

Text Částka
Příjem za rok 2014 149 240 Kč
Výdaje za rok 2014 89 544 Kč (144 240 Kč x 60 %)
Daňový základ za rok 2014 59 696 Kč(149 240 Kč – 89 544 Kč)
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2014 0 Kč(59 696 Kč x 15 %) – 24 840 Kč, max. do nuly)
Zdravotní pojištění za rok 2014 4 030 Kč(59 696 Kč x 50 % x 13,5 %)
Sociální pojištění za rok 2014 0 Kč(hrubý zisk je do limitu 62 261 Kč)
Celkové daňové odvody 4 030 Kč(0 Kč + 4 030 Kč + 0 Kč)
Efektivní zdanění 6,8 %(4 030 Kč: 59 696 Kč)

vlastní výpočet autora

Paní Moudrá zaplatí na povinných daňových odvodech jen 4 030 Kč a daňové platby dosahují 6,8 % z hrubého zisku. Zdanění podnikajících důchodců za rok 2014 je příznivé. Samostatně výdělečně činní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, mohou využít výdajové paušály a samostatná výdělečná činnost se považuje pro placení povinného pojistného za vedlejší. 

Komentáře