Předdůchod a výdělek

Důchodový věk se v Česku postupně zvyšuje a předdůchod je možností, jak odejít do důchodu dříve. Předdůchod však nevyplácí stát, ale jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na doplňkovém penzijním spoření. Proto není výdělek a příjem v předdůchodu limitován.

 

Předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (posuzuje se důchodový věk muže daného ročníku narození). Při předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na doplňkovém penzijním spoření. Občané mající zájem o čerpání předdůchodu, kteří mají sjednáno penzijní připojištění, musí své penzijní připojištění „převést“ u své penzijní společnosti na doplňkové penzijní spoření. Splátka penze v předdůchodu musí činit alespoň 30 % z průměrné mzdy stanovené MPSV. Občané mající dostatečné úspory na své smlouvě mohou mít měsíční penzi vyšší. Výplata měsíční penze bývá sjednána ve stejné výši po celé období, přitom není možné výplatu penze přerušit. Předdůchod musí být vyplácen minimálně dva roky.

 

Proč čerpat předdůchod?

Primárním smyslem možnosti čerpání předdůchodu je umožnění občanům, kteří byli po celý svůj produktivní život zodpovědní a chtěli se zajistit vlastními prostředky na penzi (formou spoření ve III. pilíři), aby v případě zdravotních problémů, které nestačí pro přiznání invalidního důchodu nebo delší nezaměstnanosti v předdůchodovém věku nebyli bez prostředků. Při čerpání předdůchodu nedojde totiž ke krácení důchodu jako v případě předčasného důchodu. Výhodou je, že za předdůchodce bez vlastního příjmu platí zdravotní pojištění stát.

  • V praxi však může dojít k situaci, že občan odejde pár let před svým důchodový věkem do předdůchodu, neboť byl delší dobu nezaměstnaný a již vyčerpal podporu v nezaměstnanosti a např. po půl roce obdrží zajímavou pracovní nabídku, kterou může bez obav přijmout. V předdůchodu je možné pracovat i podnikat.
  • Odchodem do důchodu klesá životní úroveň, neboť státní důchod dosahuje přibližně polovinu čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu. Jedná se pouze o orientační průměrný údaj, každý občan má jiný náhradový poměr, který závisí na řadě parametrů (může být vyšší i nižší). Vlastní úspory ve III. pilíře původně měly sloužit ke zvýšení životní úrovně v důchodu, při čerpání předdůchodu jsou však vyčerpány vlastní úspory z velké části před odchodem do řádného důchodu, s tím je potřeba počítat.

 

Předdůchodce má nárok na slevu na poplatníka

Pracující důchodci, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod, nemají nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka. Ročně činí sleva na poplatníka 24 840 Kč, měsíčně 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). Občané pobírající předdůchod však mohou u svého zaměstnavatele základní slevu na poplatníka uplatnit, neboť nepobírají starobní důchod od státu. Během předdůchodu čerpají vlastní naspořené peníze.

  • Pobírat současně mzdu ze zaměstnání a předdůchod je možné, stejně tak inkasovat příjem ze samostatné výdělečné činnosti a předdůchod.

 

Praktický příklad

Pan Černý odešel koncem roku 2013 do předdůchodu, protože jeho zaměstnavatel snižoval počet zaměstnanců ve firmě a pan Černý si nechtěl hledat novou práci. V dubnu však obdržel od svého známého zajímavou pracovní nabídku, kterou se rozhodl přijmout. Sjednaná hrubá mzda pana Černého činí 25 500 Kč. Kolega pana Černého pan Modrý odešel do řádného důchodu v listopadu 2013 a nadále pracuje u stejného zaměstnavatele jako pan Černý. Jak se liší čistá mzda pana Černého a pana Modrého?

 

Text Pan Černý Pan Modrý
Hrubá mzda 25 500 Kč 25 500 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (25 500 Kč x 4,5 %) 1 148 Kč 1 148 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem(25 500 Kč x 9 %) 2 295 Kč 2 295 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (25 500 Kč x 6,5 %) 1 658 Kč 1 658 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem(25 500 Kč x 25 %) 6 375 Kč 6 375 Kč
Superhrubá mzda(25 500 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 34 200 Kč 34 200 Kč
Daň z příjmu fyzických osob(34 200 Kč x 15 %) 5 130 Kč 5 130 Kč
Slevy na dani celkem 2 070 Kč 0 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob(daň z příjmu – případná sleva) 3 060 Kč 5 130 Kč
Čistá mzda(hrubá mzda – daň z příjmu a povinné pojistné) 19 634 Kč 17 564 Kč

vlastní výpočet autora

 

Zaměstnanci pan Černý a pan Modrý mají stejnou hrubou mzdu, ale čistou mzdu odlišnou. Důvodem je, že pan Černý čerpá předdůchod a pan Modrý pobírá starobní důchod. Pan Modrý nemůže uplatnit základní slevu na poplatníka. Pan Černý, kteří čerpá předdůchod, proto má čistou mzdu vyšší o 2 070 Kč než jeho kolega pan Modrý, který pobírá starobní důchod.

 

Podnikání pouze na hlavní činnost

Výplata předdůchodu se nezastaví ani během výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro starobní a invalidní důchodce je však výkon samostatné výdělečné činnosti považován s ohledem na placení sociálního pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost v předdůchodu pro účely placení sociálního pojištění je považována za hlavní činnost.

 

  • Při vedlejší činnosti se povinné sociální pojištění platí ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ. Při nižším hrubém zisku se jedná o značnou výhodu. Při vedlejší činnosti se za celý rok 2014 neplatí povinné pojistné do hrubého zisku 62 261 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku, se limit poměrně snižuje.

 

  • Sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, když je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak musí být povinné sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Při nízkém hrubém zisku se tedy efektivně zaplatí na povinném pojistném více než na vedlejší činnost. Minimální měsíční vyměřovací základ u hlavní činnosti za každý měsíc výkonu hlavní výdělečné činnosti činí u sociálního pojištění v roce 2014 částku 6 486 Kč.

 

Komentáře