Důchodové novinky 2015

Podmínky pro přiznání státního důchodu v roce 2015 se opět zpřísnily, neboť je nutné získat vyšší dobu pojištění než v roce 2014. Výpočtová formule státního důchodu je v roce 2015 taky odlišná. Příjemnou zprávou pro všechny příjemce důchodu je valorizace důchodu od lednové splátky.

 

Důchody v Česku jsou splatné od 2. dne v měsíci po 24. den v měsíci v sudé dny. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela k 30. 6. 2014 celkem 3 488 957 důchodů (starobních, invalidních i pozůstalostních). Vzhledem k velkému počtu vyplácených důchodů by bylo administrativně velmi složité vyplácet všechny důchody v jeden den. O splatnosti důchodu rozhoduje ČSSZ. V případě, že připadá splatnost důchodu na sobotu, tak je důchod vyplácen v pátek. Když je splatnost důchodu v neděli, tak je důchod vyplacen v pondělí. Při splatnosti důchodu ve svátek se zpravidla obdrží důchod dříve.

  • Již v lednu 2015 obdrží všichni důchodci vyšší důchod. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč (z 2 340 Kč na 2 400 Kč). Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 %. K valorizaci důchodu dochází automaticky. Není potřeba si nikde žádat nebo vyplňovat nějaké formuláře.
  • Valorizují se starobní důchody (řádné i předčasné), invalidní důchody (prvního, druhého i třetího stupně) i pozůstalostní důchody (vdovské a sirotčí).

 

Praktický příklad

Paní Kučerová měla v roce 2014 měsíční důchod ve výši 10 980 Kč. Jak vysoký měsíční důchod bude paní Kučerová mít v roce 2015?

 

Text Částka
Měsíční důchod v roce 2014 10 980 Kč
z toho základní výměra důchodu 2 340 Kč
z toho procentní výměra důchodu 8 640 Kč (10 980 Kč – 2 340 Kč)
Základní výměra důchodu v roce 2015 2 400 Kč
Procentní výměra důchodu v roce 2015 8 779 Kč (8 640 Kč x 1,016)
Měsíční důchod v roce 2015 11 179 Kč(2 400 Kč + 8 779 Kč)

vlastní výpočet autora

 

Lednový důchod paní Kučerové bude 11 179 Kč. Důchod paní Kučerové se oproti roku 2014 zvýšil z důvodu valorizace o 199 Kč (11 179 Kč – 10 980 Kč).

 

Nároky na přiznání důchodu se zpřísňují

Pro přiznání řádného starobního důchodu nebo předčasného důchodu nestačí pouze dosáhnout důchodového věku, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být státní důchod přiznán. Potřebná doba pojištění se však rok od roku zvyšuje. Vždy o jeden rok. V roce 2009 ještě stačilo získat dobu pojištění v rozsahu 25 let. V roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. Po roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu dokonce 35 let. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, vojenská služba, péče o děti do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně. O potřebnou dobu pojištění je vhodné se zajímat v dostatečném předstihu. Při nedostatečné době pojištění může být řešením institut dobrovolného důchodového pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) je potřeba podat před podáním žádosti o důchod. Možnosti zpětné účasti na dobrovolném důchodovém pojištění jsou zákonem omezeny. Výše dobrovolného důchodového pojištění není omezena, vždy však musí být hrazeno dobrovolné důchodové pojištění alespoň v minimální výši. Lze si tedy platit vyšší dobrovolné důchodové pojištění za účelem vyššího státního důchodu. Tento krok však není finančně výhodný (porovnání nákladů na dobrovolné pojištění a efekt zvýšení státního důchodu), proto platí většina občanů minimální dobrovolné důchodové pojištění.

  • Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění se opět zvyšuje. V roce 2015 činí 1 863 Kč. V roce 2014 činilo minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 1 817 Kč.

 

Výpočet státního důchodu v roce 2015

Všechny státní důchody (starobní, invalidní i pozůstalostní) se skládají ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a činí 2 400 Kč. Procentní výměra důchodu se odvíjí od průběhu pojištění. Výše státního důchodu závisí na dvou základních vstupních parametrech: průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě a získané době pojištění. Vyšší příjmy a vyšší doba pojištění znamená vyšší státní důchod. Osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za odpracované roky) v roce 2015 se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, v letech 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají koeficienty zohledňujících inflaci. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech.

  • Výpočtová formule důchodu je oproti roku 2014 odlišná. V roce 2015 jsou již pouze dvě redukční hranice oproti čtyřem redukčních hranicím v roce 2014.

 

Praktický příklad

Paní Veselá má osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu za odpracované roky) ve výši 26 690 Kč. Paní Veselá získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Jak vysoký bude mít řádný starobní státní důchod dle výpočtové formule v roce 2015?

 

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 26 690 Kč
První redukční hranice (do 11 709 Kč, ze 100 %) 11 709 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %) 3 896 Kč
Výpočtový základ(11 709 Kč + 3 896 Kč) 15 605 Kč
Procentní výměra za odpracované roky(41 let x 1,5 %) 61,5
Základní výměra důchodu 2 400 Kč
Procentní výměra důchodu(15 605 Kč x 61,5 %) 9 598 Kč
Měsíční důchod(2 400 Kč + 9 598 Kč) 11 998 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Veselá bude mít měsíční důchod ve výši 11 998 Kč. Kdyby paní Veselá měla stejný příjem a získala dobu pojištění nižší např. 39 let, tak by měla měsíční důchod nižší, a sice 11 529 Kč. Každý rok pojištění ovlivňuje výši důchodu.

 

Výše důchodu dle příjmu

V přiložené tabulce máme vypočítán řádný starobní důchod u vybrané průměrné mzdě za odpracované roky. Vše při době pojištění v rozsahu 41 let. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2015.

 

Průměrná mzda Doba pojištění Měsíční důchod
14 000 Kč 41 let 9 968 Kč
18 000 Kč 41 let 10 608 Kč
22 000 Kč 41 let 11 247 Kč
26 000 Kč 41 let 11 887 Kč
30 000 Kč 41 let 12 526 Kč
36 000 Kč 41 let 13 486 Kč
42 000 Kč 41 let 14 445 Kč
48 000 Kč 41 let 15 405 Kč
75 000 Kč 41 let 19 722 Kč
100 000 Kč 41 let 23 719 Kč

vlastní výpočet autora

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/year-2015/1-0-1-1

Komentáře