Důchod nedostanete automaticky, nezapomeňte o něj požádat

Zda se rozhodnete odejít do starobního důchodu záleží zcela na vás. Nejedná se o povinnost, ale o právo volby. Proto vám důchod nebude přiznán automaticky při dosažení zákonných podmínek, ale musíte o něj zažádat. V následujícím textu vám poradíme, jaké zákonné podmínky musí žadatel splňovat a jaké doklady je nutné mít s sebou. Dozvíte se také v jakých termínech žádost podat a kdo to může udělat.

Podmínky pro odchod do důchodu

Nárok na důchod vzniká dosažením důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. V případě, že jste muž, stačí se podívat do tabulky a podle roku narození zjistit odchod do důchodu. V roce 2013 dosáhnou důchodového věku muži narození od července 1950 do dubna 1951 a ženy narozené od září 1953 do dubna 1954, které vychovaly dvě děti. Další podmínkou pro získání důchodu je doba pojištění. U osob, které dovrší důchodový věk v roce 2013 je potřebná doba pojištění 29 let. Nejedná se však pouze o dobu, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Do důchodu se v plném nebo částečném rozsahu započítávají také náhradní doby pojištění (vojenská služba, doba studia a další). Kvůli žádosti o řádný starobní důchod nemusíte dávat výpověď v práci. Můžete pobírat důchod  a zároveň pracovat.

Do penze můžete odejít i dříve, pokud si zažádáte o předčasný starobní důchod. Na tento typ důchodu máte nárok v případě, že jste splnili potřebnou dobu pojištění pro řádný starobní důchod, a do dosažení důchodového věku vám ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přizná – chybí maximálně 3 roky (pokud je důchodový věk nižší než 63 let), nebo 5 let (pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl jste věku alespoň 60 let). Přiznání tohoto druhu důchodu je ale nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod.

Kdo může žádost podat

Žádost o starobní důchod se podává osobně, výjimečně to může udělat také zmocněnec na základě plné moci, ze které musí být patrné, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Pokud zdravotní stav žadatele není dobrý, může žádost o důchod sepsat také jeho rodinný příslušník. V tomto případě pak není nutné vyřizovat plnou moc. Stačí souhlas žadatele a lékařské potvrzení o tom, že zdravotní stav neumožňuje samostatné sepsání žádosti.

Kdy žádost podávat a kde

Žádost podávejte nejdříve 4 měsíce před datem, od něhož požadujete vyplácení důchodu. Později můžete o důchod požádat kdykoliv a lze také zažádat o jeho zpětné vyplacení – maximálně však za období pěti let. O doklady, které je k žádosti o důchod nutné připojit, se však zajímejte dřív. Zvláště pokud vám chybí například potvrzení o zaměstnání a dosažených příjmech. Váš odchod do důchodu by to mohlo zpozdit.

Žádost se sepisuje osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení dle místa vašeho trvalého bydliště. Například v Praze můžete navštívit jakékoliv územní pracoviště Pražské správy sociální zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení. Pracovník úřadu provede prohlídku vašich podkladů a v případě chybějících dokumentů vás požádá o jejich doplnění. Pokud chcete dostávat důchod ke stejnému datu jako manžel/ka můžete si v rámci podávané žádosti o důchod vybrat stejný den splatnosti jako má on/ona.

Nezapomeňte na doklady

K žádosti o starobní důchod je nutné připravit si originály následujících dokladů – případně jejich úředně ověřené kopie.

  • občanský průkaz (u cizinců pas nebo povolení k pobytu)
  • doklady o studiu nebo vyučení (i nedokončeném)
  • doklady prokazující doby zaměstnání (případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání)
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské a civilní služby
  • muži také předkládají rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ o době  a rozsahu péče o dítě do 4 let věku vykonávané a ukončené v období do 30.6.2007
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí (rodné listy, nebo rozhodnutí o době a rozsahu péče atd.)
  • ženy prokazují péči o děti do 4 let věku formou čestného prohlášení na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ
  • doklady prokazující zaměstnání v zahraničí
  • chybí-li některé doby pojištění, náhradní doklady prokazující výdělečnou činnost (potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení).
  • pokud chcete aby vám byl důchod vyplácen na bankovní účet, musíte k žádosti o důchod přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Tiskopisy ČSSZ jsou k dispozici zde.

Na zpracování dodaných dokladů a rozhodnutí o přiznání důchodu má ČSSZ 90 dní ode dne podání žádosti. Během této doby by vám mělo přijít rozhodnutí o přiznání důchodu i osobní list důchodového pojištění. V případě, že jste nedodali ČSSZ všechny potřebné podklady, může být tato lhůta delší. Pokud nesouhlasíte s výši přiznaného důchodu, podejte proti němu  písemnou námitku a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Námitku je nutno podat přímo u ČSSZ, nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ.

Komentáře