ČSSZ je připravena vyhovět žádostem o zastavení výplaty důchodu na první lednový den

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců. ČSSZ rozhodně nebude sledovat důvod, proč klient o pozastavení výplaty důchodu požádal, a vyhoví takovýmto žádostem za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas. U každé žádosti posoudí její obsah, vypočítá přesnou částku důchodu za období, za které se klient vzdal výplaty, a vydá klientovi individuální rozhodnutí. Jedině finanční úřad v rámci daňového řízení rozhodne, zda uzná či neuzná slevu na dani.

Důchody připadající na den 1. 1. 2013 ČSSZ již vyplatila. Proto v případech, kdy se klienti vzdali výplaty důchodu jen pro tento den, nebude Správa zastavovat výplaty důchodů. V těchto případech vydá klientům rozhodnutí, v nichž bude konstatováno, že výplata pro tento den jim nenáleží a za uvedený den bude vykázán přeplatek na vyplaceném důchodu. Poměrnou část důchodu, která nenáležela, protože se klient její výplaty vzdal, bude klient povinen vrátit.

Klient má možnost vzít tuto žádost zpět jak v době před vydáním rozhodnutí, tak i v rámci námitkového řízení. Námitky je však nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Nevezme-li klient žádost zpět nebo nepodá-li námitky, nabude rozhodnutí právní moci uplynutím 30denní lhůty od jeho doručení. „Jakmile rozhodnutí, jímž bylo žádosti vyhověno, nabude právní moci, nebude již možno vyhovět případnému požadavku klienta na doplacení té části důchodu, jejíž výplaty se vzdal. Klient tak přijde o část důchodu,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s tím, že ČSSZ se připravuje i na možnost, že klienti mohou brát své žádosti zpět podle toho, jak se výklad „slevy na dani pro pracujícího starobního důchodce“ bude dále zpřesňovat.

Předpisy o důchodovém pojištění obecně umožňují poživatelům starobních důchodů vykonávajícím výdělečnou činnost vzdát se na základě žádosti výplaty starobního důchodu na určitou dobu. Poživatel starobního důchodu se nemůže vzdát výplaty důchodu za dobu před podáním žádosti o zastavení výplaty důchodu. Za včas uplatněné žádosti, ve kterých klient požaduje pozastavení důchodu ke dni 1. 1. 2013, bude ČSSZ považovat „papírové“ žádosti, které byly ČSSZ, resp. okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) doručeny nejpozději 31. 12. 2012 a dále elektronické žádosti doručené nejpozději 1. 1. 2013. Nebudou-li elektronické žádosti podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo doručeny do datové schránky ČSSZ nebo OSSZ, je nutné je dle zákona do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

Komentáře